Kullanım kılavuzu LG 42CS460

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 42CS460 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 42CS460 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 42CS460 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 42CS460 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (15437 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 42CS460 (84303 ko)
   LG 42CS460 (9716 ko)
   LG 42CS460 (44492 ko)
   LG 42CS460 (10127 ko)
   LG 42CS460 (84303 ko)
   LG 42CS460 (9485 ko)
   LG 42CS460 (24565 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 42CS460

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Tavsiye edilen aral>klarda davlumbaz>n temizlenmesi ve filtrenin de¤ifltirilmesi çok önemlidir. Cihaz, gözetiminiz alt>nda olmadan, küçük çocuklar veya bak>ma muhtaç kifliler taraf>ndan kullan>ma uygun de¤ildir. Büyük çocuklar, gözetim alt>nda cihaz> kullanmal>d>r. Küçük çocuklar>n, cihazla oynamad>klar>ndan emin olunmal>d>r. UYARI- Elektrik çarpmas> riskini önlemek için, lambay> de¤ifltirmeden önce cihaz kapat>lmal>d>r. Bu cihaz, At>k Elektrik ve Elektronik Cihaz (WEEE) ile ilgili 2002/96/EC Avrupa Direktifine göre iflaretlenmifltir. [. . . ] ­ kesinlikle hortumlar> keskin bir aç>yla takmay>n; daima hafif bir kavis takip edilmelidir. ­ hortumu mümkün oldu¤unca genifl tutun (tercihen ç>k>fl deli¤i ile ayn> ebatl>). ­ uzunluk afla¤>daki de¤erlerden uzun olmamal>d>r: bir 90°'lik k>vr>m ile 3 metre iki 90°'lik k>vr>m ile 2 metre 90°den daha büyük k>vr>mlar, davlumbaz>n performans>n> ve hava ak>fl>n> düflürecektir. Bu talimatlara uyulmamas> cihaz>n performans>n> büyük oranda düflürecek ve davlumbaz>n gürültü seviyesini art>racakt>r. electrolux cihaz>n tan>mlanmas> 7 Cihaz>n Tan>mlanmas> TR Bu davlumbaz mutfaktaki kokular> d>flar> atmak için tasarlanm>flt>r; buhar> d>flar> atmayacakt>r. Davlumbaz, bir havaland>rma ünitesi olarak verilmifltir ve bir karbon filtre tak>larak hava dolafl>ml> modda da kullan>labilir. Sadece EFC 90680 modeli için: Davlumbaz hava dolafl>ml> modda kullan>lacak flekilde verilmifltir ve kabon filtreler ç>kar>larak havaland>rma için kullan>labilir. Havaland>rma modu Bu modda dumanlar, ba¤lant> bilezi¤ine ba¤lanan bir hortum arac>l>¤>yla d>flar> at>l>r. En iyi performans> elde etmek için, hortumun çap> d>fl deli¤in çap>na eflit olmal>d>r. Hava dolafl>ml> mod Hava bir karbon filtre arac>l>¤>yla temizlenir ve mutfa¤a geri verilir. Hava dolafl>ml> mod için orijinal bir karbon filtreye ihtiyac>n>z vard>r. (Özel Aksesuarlar bölümüne bak>n). EFC 6680: 2 karbon filtre EFC 9680-90680: 4 karbon filtre 8 electrolux kontrol paneli Kontrol paneli TR Normal koflullar için düflük bir h>z ve kokular çok yo¤un oldu¤unda yüksek bir h>z kullan>larak en iyi sonuçlar elde edilir. Piflirme ifllemine bafllamadan birkaç dakika önce davlumbaz> çal>flt>r>n. Doyum göstergesinin s>f>rlanmas> Filtreleri temizledikten veya de¤ifltirdikten sonra, yap filtresi LED'i F veya karbon filtre LED'i C yan>p sönmeye son verinceye kadar 3 nolu dü¤meye 3 saniye kadar bas>n. Bu davlumbaz>n, ya¤ filtresinin ve karbon filtrenin ne zaman temizlenmesi gerekti¤ini belirten bir devresi bulunur (davlumbaz bir karbon filtre ile hava dolafl>ml> modda kullan>ld>¤>nda). Davlumbaz size verildi¤inde, karbon filtre olmayacakt>r ve bu yüzden doyum göstergesi iptal konumda olacakt>r. Davlumbaz bir karbon filtre ile kullan>lacaksa, doyum göstergesi lambas> afla¤>daki gibi aktif hale getirilmelidir: Davlumbaz> "KAPATIN". 1 ve 3 nolu dü¤melere ayn> anda bas>n ve 3 saniye kadar bas>l> tutun. Bafllang>çta, sadece ya¤ filtresi LED'i F yanacak ancak, karbon filtre LED'i C yand>¤>nda, doyum göstergesi aktif hale gelecektir. <ptal etmek için: 1 ve 3 nolu dü¤melere tekrar ayn> anda bas>n ve karbon filtre C LED'i kayboluncaya kadar 3 saniye bas>l> tutun. electrolux temizlik ve bak>m 11 Temizlik ve Bak>m Bak>m ifllemine bafllamadan önce, flalteri indirerek veya sigortay> kapatarak davlumbaz> elektrik beslemesinden ay>r>n. Veya cihaz bir fifl veya priz arac>l>¤>yla elektri¤e ba¤lanm>flsa, fifli prizden çekin. TR Metal ya¤ filtresi Ya¤ filtrelerinin amac> piflirme s>ras>nda oluflan ya¤ parçac>klar>n> emmektir; ya¤ filtresi, hem d>fl havaland>rma hem de iç hava dolafl>m modunda her zaman kullan>lmal>d>r. Dikkat: Metal ya¤ filtreleri 4 haftada bir ç>kar>lmal> ve elle veya bulafl>k makinesinde y>kanmal>d>r. Ön paneller do¤al s>v> deterjan kullan>larak her 4 haftada bir elle y>kanmal>d>r. Ya¤ filtresine ulaflmak için, ilk önce ya¤ filtresini gizleyen ön panelleri aç>n. Ön panellerin ç>kar>lmas>: <ki üst paneli ve iki alt paneli sert bir flekilde d>flar> do¤ru çekin. Davlumbaz>n dü¤meleri ve elektronik devreleri hasar görece¤inden orta paneli ç>kartmay>n. Cihaz>n parçalar>n> takarken bu ad>mlar> tersi s>rayla yap>n ve panelin pimlerini, davlumbaz>n tespit yaylar>na sabitleyin. 12 electrolux temizlik ve bak>m TR Etkili emme performans> için, panelleri davlumbaza düzgün bir flekilde tak>n. Metal ya¤ filtresinin ç>kar>lmas> Yay>n kolunu kullan>n ve filtreyi afla¤> do¤ru çekerek ç>kart>n. Elde y>kama Ya¤ filtrelerini bir saat kadar ya¤ çözücü temizlik maddeli s>cak suyun içinde tutun, ard>ndan s>cak su ile iyice durulay>n. [. . . ] Ar>za mekanik veya elektrik aksam>ndan kaynaklanm>yorsa ücret talep edilece¤inden dolay>, garanti iste¤inde bulunmadan önce, müflterinin yukar>daki kontrolleri yapmas> gerekir. electrolux montaj 17 Montaj Teknik Özellikler TR Ebatlar (cm): Yükseklik: Genifllik : Derinlik: Maksimum güç tüketimi: Motor: Ayd>nlatma: Kablo uzunlu¤u : Elektrik ba¤lant>s> : Sigorta de¤eri: Verilen montaj aksesuarlar> 1 deflektör Torx vidalar> için 1 allen anahtar Motor için 1 tespit braketi 2 flanfl Ø 150 mm (uzun ve k>sa) 4 vida 5 x 45 mm 4 dübel Ø 8 mm 4 vida M5x18 2 vida 3, 5 x 9, 5 2 pul 18 electrolux montaj TR Elektrik ba¤lant>s> (<ngiltere hariç) Elektrikçi için güvenlik uyar>lar> Cihaz>n fiflini prize takmadan önce, bilgi etiketinde belirtilen voltaj>n evinizdeki mevcut elektrik flebekesi voltaj>na uygun olup olmad>¤>na dikkat edin. Cihazlar>n, kolayca eriflilebilir bütün standart prizlere tak>labilen bir fifli vard>r. Sabit bir ba¤lant> yapmak gerekiyorsa, davlumbaz yerel elektrik düzenlemelerine uygun olarak bir yetkili elektrikçi taraf>ndan monte edilmelidir. Montaj s>ras>nda, kontaklar> aras>nda en az 3 mm mesafe olan çok kutuplu bir ba¤lant> ay>r>c> tak>lmal>d>r. [. . . ]

LG 42CS460 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 42CS460 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag