Kullanım kılavuzu LG 47LM620S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 47LM620S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 47LM620S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 47LM620S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 47LM620S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (21336 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 47LM620S (136051 ko)
   LG 47LM620S (28080 ko)
   LG 47LM620S (136039 ko)
   LG 47LM620S (71029 ko)
   LG 47LM620S (28080 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 47LM620S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Elektrik fii eriimi kolay olan topraklõ bir prize takõlmalõdõr. Sabit tesisat ancak yetkili bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. Eer elektrik kablosu hasarlõysa, Electrolux Yetkili Servisinden aynõ özelliklerde yeni bir besleme kablosuyla deitirilmelidir. amacõyla bulaõk makinesini hareket ettirirken elektrik kablosunun sõkõmamasõna veya baka bir ekilde hasar görmemesine, hortumlarõn ezilmemesine veya dolamamasõna dikkat ediniz. [. . . ] Eer ayar 1 seçilirse tuz gösterge lambasõ yanmaz. Parlatõcõ alõnmasõnõn iptal edilmesi Eer parlatõcõ içeren bulaõk makinesi deterjanõ kullanõlõyorsa, parlatõcõ bölmesini ve bu bölmenin bo olduunu gösteren lambayõ iptal edebilirsiniz. "Reset" tularõna aynõ anda basõn ve bunlarõ basõlõ tutun. lk üç program gösterge lambasõ yanõp sönmeye baladõõnda tularõ bõrakabilirsiniz. Parlatõcõ tuu lambasõ yanõp sönmeye balar ve program sonu lambasõ yanar. Tua bir kez daha basarak, program sonu lambasõnõ söndürün. Artõk parlatõcõ bölmesi ve kontrol lambasõ fonksiyonu devre dõõ kalmõtõr. Ayarlama ilemini tamamlamak için Açma/ Kapama tuuna basõn. Kapõyõ kapatõn; program yaklaõk 6 saniye sonra kaldõõ yerden devam eder. Sõcak buhar dõarõ çõkabileceinden dolayõ bulaõk makinesi çalõõrken kapõyõ dikkatlice açõn. Kurutma aamasõnõn iptal edilmesi Kurutma ileminin tamamlanmasõnõ beklemek istemiyorsanõz kapõyõ açmak suretiyle ilemi iptal edebilirsiniz. Kurutma ilemi artõk iptal edilmitir. Bulaõk makinesinin kapatõlmasõ Programõn bittiini gösteren ikaz sesi geldikten (yaklaõk 15 saniye sürer) veya program sonu lambasõ yandõktan sonra bulaõk makinesini kapatõnõz. Kapõyõ açõn ve Açma/Kapama tuuna basõn. Program bittikten hemen sonra kapõyõ açarken dikkatli olun, dõarõ sõcak buhar çõkabilir. Bunlarõ yatay olarak sepete yaymak çok daha emniyetlidir. Gerekirse çatal-kaõk-bõçak sepetinin üstü çõkarõlabilir. Boaltma Sõcak tabak çanaklar mekanik darbelere karõ hassastõr. Bunlarõ dõarõ çõkartmadan önce mutlaka soumasõnõ bekleyin. Program tamamlandõõ zaman eer kapõ kõsa bir süre tamamen açõlõr ve daha sonra yarõ açõk halde bõrakõlõrsa tabak çanaklar daha hõzlõ kuruyabilir. Sepetler Ana sepet Çatal-kaõk-bõçak sepeti 10 Temizlik ve Bakõm Bulaõk makinesinin temizlenmesi Cihazõn dõ yüzeyini evlerde kullanõlan hafif (aõndõrõcõ olmayan) temizlik ürünleriyle temizleyin. Ürünün bõrakmõ olduu izleri çõkarmak için nemli bir bez kullanõn. Alkol (ispirto), tiner ve benzeri maddeler içeren temizlik ürünlerini kullanmayõnõz. Filtrelerin temizlenmesi Bulaõk makinesinin kaba ve ince olmak üzere iki filtresi olup, bunlar gerekirse her yõkama sonrasõnda kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Bulaõk makinesinin dibinde bulunan bu filtreleri çõkarõp akan suyun altõnda yõkayõn. Bulaõk makinesi filtreleri olmadan çalõtõrõlmamalõdõr. Filtrelerin hatalõ yerletirilmesi yõkama sonuçlarõnõn zayõf olmasõna neden olur. Püskürtme kolunun temizlenmesi Yõkama ileminin etkinlii açõsõndan püskürtme kolunda bulunan delikler mutlaka yemek artõklarõndan temizlenmelidir. Püskürtme kolunu düzenli olarak kontrol edin. Komple bir temizlik gerekirse, somunu saatin tersi yönünde çevirip pulu çõkarõn ve püskürtme kolunu yukarõ çekin. Delikleri açõn, silkeleyin ve yiyecek artõklarõnõ suya tutarak temizleyin. Dõ kapõnõn temizlenmesi Gerekirse temizlik için dõ kapõyõ plastik kapõdan ayõrmak mümkündür. Plastik kapõnõn üst köelerindeki kõlavuzlarõ tutan cõvatalarõ çõkarõn. Menteelerin kõrõlmasõnõ önlemek için kapõ dõarõ açõldõõnda bir yere yaslanmalõdõr. Menteelerin tutma fonksiyonunun altõnda yer alan rafõn önceden açõlmõ deliklerine bir tornavida veya benzeri aleti sokmak suretiyle gerektiinde kapõ tamamen sökülebilir. Dõ kapõyõ yerine monte ederken, menteeleri yerine yaslayõn ve kõlavuzlarõ geri takõn. Donmaya karõ koruma Eer bulaõk makinesi sõcaklõõn bazen 0° C altõnda dütüü bir yere konulursa, bulaõk makinesinin içinde kalan az miktarda suyun donma ve makineye zarar verme riski vardõr. [. . . ] Menteelerin kõrõlmasõnõ önlemek amacõyla dõ kapõ alttan desteklenmelidir. A, B ve C cõvatalarõnõ kullanarak kapõyõ çevredeki dier kapõlara göre ayarlayõn. 17 Montaj Dõ kapõnõn montajõ 1. Montaj levhasõ üzerindeki cõvatalarõ çõkarõn. Hortumlardan hiçbirinin sõkõmadõõnõ kontrol edin. [. . . ]

LG 47LM620S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 47LM620S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag