Kullanım kılavuzu LG 47LM660S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 47LM660S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 47LM660S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 47LM660S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 47LM660S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (21336 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 47LM660S (71029 ko)
   LG 47LM660S (28080 ko)
   LG 47LM660S (136039 ko)
   LG 47LM660S (136051 ko)
   LG 47LM660S (28080 ko)
   LG 47LM660S (11745 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 47LM660S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ürün Kay>t Belgesini posta ile göndererek kay>t yapabilirsiniz. 2 Güvenlikle <lgili Önemli Bilgiler UYARI Buzdolab>n> kullanmadan önce bütün talimatlar> okuyun. BUZDOLABININ VE DONDURUCUNUN UYGUN fiEK<LDE ATILMASI Çocuklar>n s>k>flmas> tehlikesi Çocuklar>n s>k>flmas> ve bo¤ulmas> tehlikesi vard>r. Hurdaya ayr>lan veya terk edilen buzdolaplar> veya dondurucular tehlikelidir (birkaç günlü¤üne bile bekletilse). Eski buzdolab>n>z> veya dondurucunuzu hurdaya atmak istiyorsan>z, kazalar> önlemek için afla¤>daki talimatlar> takip edin. [. . . ] Filtre sisteminin s>zd>rmazl>¤>n> sa¤layan büyük O-ring, fincan>n içindeki Oring yuvas>na tak>l>r. Filtre kartuflunun de¤ifltirilmesi ifllemi s>ras>nda O-ring d>flar> ç>karsa, fincan> tekrar yerine takmadan önce O-ring'i yuvaya yerlefltirin. O-ring hasar görürse, Yetkili Servisten yenisini siparifl etmeniz gerekir. Yeni filtre kartuflunu ambalaj>ndan ç>kar>n ve fincana tak>n. Küçük O-ringli uç, fincan>n üst taraf>na gelmelidir. Fincan s>k>ld>kça filtre kartuflu kendili¤inden hizalanacakt>r. Fincan>n, PureSourceTM logosu d>flar> gelecek flekilde iyice s>k>ld>¤>ndan emin olun. Buzlu¤un açma/kapama dü¤mesini aç>n ("I" konumu). S>z>nt> varsa, filtre fincan>n> gevfletin ve filtre kartuflunu tekrar tak>n. Büyük O-ring'in düzgün tak>l>p tak>lmad>¤>n> kontrol edin. Filtre fincan>n> tekrar tak>n ve iyice s>k>ld>¤>ndan emin olun. Filtreyi de¤ifltirmek için: Filtreyi de¤ifltirmek için, su beslemesini kapatmak gerekmez. Buzmati¤in açma/kapama dü¤mesini kapat>n ("O" konumu) (Sayfa 14'teki flekle bak>n). Filtreyi yuvas>ndan ç>kartmak için, filtre kartuflunun sa¤ taraf>ndaki Filtre Ç>kartma dü¤mesine bas>n. Sökme s>ras>nda filtrenin yuvas>ndan düflmemesi tehlikesini en aza indirmek için, d>flar> do¤ru ç>karken filtreyi tutman>z> tavsiye ederiz. Filtreden veya yuvadan damlayan suyu temizlemek için bir ka¤>t havlu veya bulafl>k bezi haz>r bulundurun. Muhafazan>n arka taraf>na yak>n iki küçük delik, fazla suyun d>flar> at>lmas> içindir. Filtreyi sökmeden önce, üst raf üzerinde, bu alana yak>n yiyecekleri uzaklaflt>rman>z> tavsiye ederiz. Yeni filtre kartuflunu ambalaj>ndan ç>kart>n ve eski filtrenin sökülmesi ad>mlar>n> tersten takip ederek filtre yuvas>na tak>n. Kartufl yerine oturmak üzereyken, yuvan>n arka taraf>ndaki klips grubunun karfl>s>nda kartuflun durdu¤unu hissedeceksiniz. Bu noktada, kartufl yerine iyice oturuncaya kadar iyice bast>rman>z gerekir. Yerine iyice oturduktan sonra, filtre kartuflunun ön taraf> yuvan>n ön taraf> ile ayn> hizada olacakt>r. [. . . ] » Cihaz so¤uk su flebekesine düzgün ba¤lanmam>fl. » Su flebekesinde ve ba¤lant>larda kullan>lan boru, suyun tad>n> ve kokusunu etkileyebilir. » Suyun yenilenmesi ve deponun tamamen temizlenmesi için, 10 ­ 12 bardak su çekin ve dökün. » Cihaz>, mutfaktaki muslu¤a su veren bir so¤uk su borusuna ba¤lay>n. [. . . ]

LG 47LM660S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 47LM660S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag