Kullanım kılavuzu LG 47LM669S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 47LM669S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 47LM669S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 47LM669S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 47LM669S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (21336 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 47LM669S (136051 ko)
   LG 47LM669S (71029 ko)
   LG 47LM669S (70985 ko)
   LG 47LM669S (22121 ko)
   LG 47LM669S (28080 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 47LM669S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Cihazinizi monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumalisiniz. Kurma q q q q q q Bulaflik makinenizi nakliye esnasinda gelmifl olabilecek hasarlara iliflkin olarak kontrol ediniz. Bulaflik makineniz hasar görmüfl ise saticinizla temasa geçiniz. Güvenlik nedenlerinden ötürü bu cihaz>n özelliklerinin de¤ifltirilmesi veya bu ürün üzerinde herhangi bir flekilde de¤ifliklik yapilmasi tehlikelidir. Bu cihazin kurulmasi için gereken her türlü elektrik ve yüksek frekans ifli, uzman ve yetkili personel tarafindan yapilmalidir. [. . . ] Çatal-biçaklar ve tabaklar için uygun yikama programini seçiniz. Yikama programini bafllatiniz. q q q q q Çatal-biçaklarin ve tabaklarin yerlestirilmesi Süngerler, ev iflleri için kullanilan giysiler ve su emici niteli¤e sahip her türlü di¤er eflya bulaflik makinesinde yikanamaz. q Tabaklari ve çatal-biçaklari yüklerken, afla¤idaki noktalara dikkat ediniz: - Tabaklar ve çatal-biçaklar püskürtme kollarinin dönüsünü engellememelidirler. gibi girintili parçalari, suyun içlerinde birikmemesi için, oyuk kisimlari afla¤i gelecek flekilde yükleyiniz. - Tabaklar ve çatal-biçaklar birbirlerinin içine veya birbirleriyle üst üste gelecek flekilde yerlefltirilmemelidirler. - Zarar görmemeleri için, bardaklar birbirlerine de¤meyecek flekilde yerlefltirilmelidirler. - Küçük objeleri çatal-biçak sepetine yerlefltiriniz. Bulafliklari yüklemeden önce, flunlari yapmalisiniz: - Afliri miktardaki yemek artiklarini gideriniz - Tencerelerdeki yanik yiyecek kalintilarini yumuflatiniz Afla¤ida belirtilen çatal-biçak/tabaklar bulaflik makinesinde yikanmak için Uygun de¤ildir: - Ahflap, fildifli, porselen veya sedef kaplama sapl> çatal b>çaklar - Is>ya dayan>kl> olmayan plastik eflyalar - Is>ya dayan>kl> olmayan yap>flkanl> eski çatal b>çaklar - Yap>flt>r>lm>fl çatal b>çak ya da tabaklar - Kalay ya da bak>r eflyalar - Kurflunlu kristal bardaklar - Paslanabilir çelik eflyalar - Mutfak tahtalar> - Sentetik fiberle üretilmifl eflyalar S>n>rl> olarak uygundur: - Tabaklar>n>z> bulafl>k makinesinde yaln>zca üretici taraf>ndan bulafl>k makinesinde y>kanabilir damgas> vurulmuflsa y>kay>n>z. - Cilal> parçalar makinede s>k s>k y>kan>rlarsa solabilirler. - Gümüfl veya alüminyum k>s>mlar y>kama esnas>nda renk kaybetmeye yatk>nd>rlar. Yumurta ak>, yumurta sar>s> ve hardal gibi yemek art>klar> gümüfl üzerinde genellikle renk bozumalar>na ve lekelenmeye yol açar. Bu yüzden yemek art>klar>n>, kullan>mdan hemen sonra y>kanmayacksa, gümüfl üzerinden derhal temizleyiniz. - Bazi tip bardaklar çok say>da y>kamadan sonra donuklafl>rlar. Kap>y> aç>n>z ve bulafl>klar> doldurmak için sepetleri d>flar> kayd>r>n>z. Alt sepetin sivri uçlu arka s>ralar> çanak, çömlek, kaselerin yerlefltitilmesi için kolayca alc>lat>labilir. "30" yaklafl>k 30 g'lik deterjana tekabül eder. Ön y>kamal> tüm programlar, bitiflik bölmeye (3) ilave edilecek (5/10 g) `l>k az miktarda deterjana ihtiyaç duyar. Kapa¤> kapat>n>z yerine oturana kadar bast>rarak kapat>n>z. DE19 DE22 Farkl> Deterjan Çeflitleri Deterjan Tabletleri Farkl> markalar>n deterjan tabletleri farkl> h>zlarda çözünür. Bu nedenle, baz> deterjan tabletleri k>sa programlar esnas>nda tam temizleme güçlerini gelifltiremezler. Deterjan art>klar>n>n tam olarak at>lmas>n> sa¤lamak için deterjan tabletlerini kullan>rken lütfen uzun y>kama programlar>n> kullan>n. Tabletleri çatal-b>çak sepetine koymay>n>z zay>f y>kama sonucu verir. Tabletler deterjan da¤>t>c>n>n içine yerle tirilmelidir. (3 in 1 ) deterjan tabletlerinin kullan>lmas> Genel tavsiye Bu ürünler, birleflik deterjan/parlat>c> ve tuz fonksiyonlar>na sahip deterjanlard>r. Bu ürünleri kullanmadan önce, muslu¤unuzdaki su sertli¤inin imalatç>n>n (ürün ambalaj> üzerinde) beyan etti i talimatlardaki ürün kullan>m>na uygun oldu¤unu kontrol ediniz. Bu ürünler kesinlikle deterjan imalatç>s>n>n talimatlar>na uygun olarak kullan>lmal>d>r. "3 in 1" ürünlerini ilk kez kullan>rken sorunla karfl>lafl>rsan>z, deterjan imalatç>s>n>n bak>m hatt> ile temas kurunuz (telefon numaralar> ürün ambalaj>nda verilmifltir) Özel tavsiye Birleflik ürünleri kullan>rken, su sertli¤i için en düflük ayar> seçiniz. Konsantre edilmifl deterjan Kimyasal bileflimlerine ba¤l> olarak, bulafl>k deterjanlar> iki temel çeflide ayr>labilirler: - Klasik, kaustik bileflimli alkali deterjanlar - Düflük alkali konsantrasyonlu do¤al enzimleri içeren deterjanlar Konsantrasyonlu deterjanlar>n 50°C'lik y>kama programlar>nda kullan>lmas> çevre kirlili¤ini azalt>r ve bula >klar>n>z için olumlu sonuç verir; bu y>kama programlar>, konsantre edilmifl deterjandaki enzimlerin kir çözücü özelliklerine özel olarak uygun olmal>d>r. Bu nedenle, konsantre edilmifl deterjanlar>n kullan>ld>¤> 50° C'lik y>kama program> yaln>zca 65°C'lik programlar>n kullan>lmas>yla elde edilebilecek benzer sonuçlar> verir. Kombi deterjanlar Parlat>c> içeren bulafl>k deterjan> kullan>yorsan>z, bunun deterjan bölmesi içine yerlefltirilmelidir. [. . . ] Tarlabafl> CD. No 35 Taksim / <STANBUL TEL: 0 21 2 293 10 20 FAX: 0 212 251 91 44 ÜCRETS<Z TÜKET<C< DANIfiMA HATTI: 0 800 211 60 32 www. electrolux. com. tr Üretim Yeri: Electrolux Home Products Italy SPA Solaro (Milano) Factory Corso Europa, 63 I-20020 Solaro (MI) Italy RA08 Servis ve yedek parçalar Bu ürün için servis yetkili bir Servis personeli tarafindan verilmelidir ve sadece orijinal yedek parçalar kullanilmalidir. Hiçbir flekilde makineyi kendiniz onarmaya çaliflmamalisiniz. Deneyimsiz flahislar tarafindan yapilan onarimlar yaralanmalara ve ciddi arizalara sebep olabilir. Her zaman orijinal yedek parça kullanilmas> için ediniz. 16 Electrolux A. fi. [. . . ]

LG 47LM669S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 47LM669S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag