Kullanım kılavuzu LG 47LM760S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 47LM760S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 47LM760S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 47LM760S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 47LM760S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (21422 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 47LM760S (28080 ko)
   LG 47LM760S (136051 ko)
   LG 47LM760S (71029 ko)
   LG 47LM760S (22121 ko)
   LG 47LM760S (136051 ko)
   LG 47LM760S (28080 ko)
   LG 47LM760S (11745 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 47LM760S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Genel bilgiler ve tavsiyeler evreyle ilgili bilgiler gvenlik bilgileri electrolux 5 Gvenlik bilgileri q Kendi gvenliiniz ve cihaz>n doru kullanimi iin, bu kullanma kilavuzunu cihazi monte etmeden nce, ipularini ve uyari bilgilerini de dahil olmak zere, dikkatlice okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan ka>nmak iin, cihaz> kullanan tm kiflilerin cihaz>n kullan>m>yla ve gvenlik zellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmas> nemlidir. Bu k>lavuzu saklay>n>z ve cihaz baflka bir yere tafl>nd>>nda veya sat>ld>>nda beraberinde veriniz, bylece cihaz> kullanacak dier kiflilerin de cihaz ve gvenlii hakk>nda bilgi sahibi olmas> salanm>fl olur. Doru kullan>m q Bu bulafl>k makinesi sadece, makinede y>kanabilir zellikteki ev eflyalar>n>n y>kanmas> iin tasarlanm>flt>r. [. . . ] Parlat>c> dozunu pozisyon 2'ye ayarlay>n>z. q Parlat>c> ekmecesinin aktive edilmesi/devre d>fl> b>rak>lmas> sadece, "Multi-tablet" fonksiyonu aktifken mmkndr. 26 electrolux gnlk kullan>m Parlat>c> ekmecesinin aktive edilmesi/devre d>fl> b>rak>lmas>. Ama/Kapama dmesine bas>n>z. Bulafl>k makinesi ayarlama modunda olmal>d>r. Dme 2 ve 3'e ayn> anda bas>n>z ve dme 1, 2 ve 3'n lambalar> yan>p snmeye bafllay>ncaya kadar bas>l> tutunuz. 6. Parlat>c> ekmecesini tekrar devre d>fl> b>rakmak iin, program sonu gsterge lambas> snene kadar yukar>daki talimatlar> uygulay>n>z. 3. Dme 2'ye bas>n>z, dme 2'nin gsterge lambas> yan>p snmeye devam ederken dme 1 ve 3'n gsterge lambalar> snecektir. Parlat>c> ekmecesinin aktive etmek iin, dme 2'ye tekrar bas>n>z, program sonu gsterge lambas>, parlat>c> ekmecesinin aktive edildiini bildirmek zere yanacakt>r. Eer standart deterjan sistemini kullanmaya geri dnmek isterseniz, afla>dakileri yapman>z> neririz: 1. Su sertlii ayar>n> en yksek ayara getiriniz ve makineye hi bulafl>k koymadan 1 normal y>kama program> al>flt>r>n>z. Su sertlik ayar>n>, blgenizdeki suyun sertliine gre ayarlay>n>z. <fllemi kaydetmek iin, Ama/kapama dmesine basarak bulafl>k makinesini kapat>n>z. gnlk kullan>m electrolux 27 Bir y>kama program>n>n seilmesi ve bafllat>lmas> 3. Kapa> kapat>n>z; geri say>m duraklat>ld>> noktadan itibaren devam edecektir. Gecikmeli bafllatma sresi sona erdiinde, program otomatik olarak al>flmaya bafllayacakt>r. Y>kama program>n> ve gecikmeli bafllatmay> kapak hafif a>k haldeyken seiniz. Y>kama blmesinin taban>ndaki yass> filtreyi >kart>n>z ve her iki yzn de iyice temizleyiniz. Filtreleri temizlemeden nce makinenin kapat>lm>fl olduundan emin olunuz. Bulafl>k makinesi filtre sistemi bir kaba filtre ( A ), bir mikro-filtre ( B ) ve bir yass> filtreden oluflmaktad>r. Mikro-filtredeki kulpu kullanarak filtre sistemini a>n>z ve >kart>n>z. 7. Yass> filtreyi y>kama blmesinin taban>na geri yerlefltiriniz ve yerine tam olarak oturduundan emin olunuz. Kaba filtreyi (A) mikro-filtrenin iine koyunuz (B) ve bast>rarak oturtunuz. Filtre kombinasyonunu yerine tak>n>z ve kulpunu saat ynnde duruncaya kadar dndrerek yerine kilitleyiniz. Bu ifllem esnas>nda, yass> filtrenin y>kama blmesinin stne doru >k>nt> yapmad>>ndan emin olunuz. 3. Kulpu saatin tersi ynde yaklafl>k 1 /4 oran>nda dndrnz ve >kart>n>z. Bulafl>k makinesi hibir zaman filtreler olmadan kullan>lmamal>d>r. Filtrelerin yanl>fl yerlefltirilmesi ve tak>lmas> y>kama performans>n> dflrecektir. 32 electrolux bak>m ve temizlik Pskrtme kollar>n> ASLA >kartmaya al>flmay>n>z. Eer kir art>klar> pskrtme kollar>n>n deliklerini t>kam>flsa, bunlar> bir kokteyl ubuu ile >kart>n>z. Donmaya karfl> nlemler Makineyi, s>cakl>>n 0C'nin alt>na dflt yerlere monte etmeyiniz. Eer bunu yapmak zorundaysan>z, makineyi boflalt>n>z, kapa>n> kapat>n>z, su girifl hortumunu >kart>n>z ve iini boflalt>n>z. [. . . ] Mal>n kullanma k>lavuzunda yer alan hususlara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar garanti kapsam> d>fl>ndad>r. Garanti Belgesi ile ilgili olarak >kabilecek sorunlar iin Sanayi ve Ticaret Bakanl>> Tketicinin ve Rekabetinin Korunmas> Genel Mdrl'ne baflvurulabilir. Buna gre Electrolux'n Electrolux, AEGElectrolux, Progress markal> mamulleri iin verdii garanti, afla>daki durumlarda geerli olmaz. F>r>n-amafl>r-Bulafl>k Makineleri-Soutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 () y>l. Sprge-Ocak-AspriratorDavlumbaz-Su >s>t>c>lar>-Kk ev aletleri 2 (<K<) y>ld>r. q 2. [. . . ]

LG 47LM760S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 47LM760S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag