Kullanım kılavuzu LG 47LM860V

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 47LM860V kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 47LM860V kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 47LM860V kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 47LM860V : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (15820 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 47LM860V (16084 ko)
   LG 47LM860V (40936 ko)
   LG 47LM860V (45911 ko)
   LG 47LM860V (29989 ko)
   LG 47LM860V SCHNELLSTART (3649 ko)
   LG 47LM860V GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE (3649 ko)
   LG 47LM860V GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN (3649 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 47LM860V

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun size hayat>n>z> kolaylaflt>racak mükemmel bir kullan>m rahatl>¤> sunaca¤>na söz veriyoruz. <yi flanslar! TR 4 electrolux içindekiler <çindekiler TR Güvenlik uyar>lar> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cihaz>n Genel Görünümü . . . . . . . . . . . . . . 7 Kontrol Paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Temizlik ve bak>m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Özel aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ar>za giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bu kullanma k>lavuzunda afla¤>daki simgeler kullan>lm>flt>r: Güvenli¤inizi ve cihaz>n zarar görmesini önleme ile ilgili önemli bilgiler. Genel bilgiler ve ipuçlar> Çevreyle ilgili bilgi electrolux güvenlik uyar>lar> 5 TR Güvenlik uyar>lar> Kullan>c> <çin Bu davlumbaz mutfaktaki kokular> d>flar> atmak için tasarlanm>flt>r; buhar> d>flar> atmayacakt>r. Afl>r> >s>n>n cihaza zarar vermesini önlemek için daima yanan maddelerin üstünü kapat>n. [. . . ] (uzaktan kumanda özel bir aksesuard>r ve ayr>ca siparifl edilir). Do¤ru havaland>rma: Davlumbaz>n düzgün çal>flmas> için, mutfakta düflük bir bas>nç olmal>d>r. Mutfak pencerelerini kapal> ve yak>ndaki bir odan>n penceresini aç>k tutmak önemlidir. Kontrol dü¤meleri cihaz>n ön paneli üzerindedir. electrolux kontrol paneli 9 Model EFC 9670-6670 Lamba dü¤mesi (AÇMA/KAPATMA) Dü¤me 1 (AÇMA/KAPATMA) TR Dü¤me 3 (AÇMA/KAPATMA) Motor h>z> dü¤mesini AÇMA/KAPATMA Dü¤me 2 (AÇMA/KAPATMA) Lamba dü¤mesi (AÇMA/KAPATMA): bu dü¤me, davlumbaz>n >fl>¤>n> açmak ve kapatmak için kullan>l>r. Motor h>z> dü¤mesini AÇMA/KAPATMA: H>z seçim tufllar>n> aktif hale getirir ve iptal eder. Dü¤me 1 (AÇMA/KAPATMA): fan h>z>n> 1'e ayarlamak için kullan>l>r. Dü¤me 2 (AÇMA/KAPATMA): fan h>z>n> 2'ye ayarlamak için kullan>l>r. Dü¤me 3 (AÇMA/KAPATMA): fan h>z>n> 3'e ayarlamak için kullan>l>r. 10 electrolux kontrol paneli Model EFC 9671-6671 TR 1. Motor stand-by/KAPATMA dü¤mesi: Stand-by (yanan göstergedeki nokta): bütün komutlar çal>flmaya haz>rd>r; davlumbaz> KAPATMAK için dü¤meye 1 saniyeden daha uzun süre bas>n. KAPALI (gösterge kapal>): Ifl>k AÇMA/KAPATMA dü¤mesi d>fl>ndaki bütün komutlar iptal edilir. Davlumbaz> stand-by moduna almak için dü¤meye 1 saniyeden daha uzun bas>n. Seçim, havaland>rma h>z> (gücü) ve zamanlay>c> dü¤mesi: havaland>rma h>z>n> (gücünü) seçmek veya davlumbaz> flu s>raya göre stand-by konumuna almak için bas>n: 1-2-3-1- 2-. . . . . Zamanlay>c> (AÇMA/KAPATMA ): h>z (güç) seçildikten sonra, 2 saniye kadar bas>lmas> zamanlay>c> fonksiyonunu aktif hale getirir (AÇIK- göstergede yan>p sönen nokta) veya iptal eder (KAPALI). Bu, önceden belirlenen saatte seçilen havaland>rma h>z>n>n (gücünün) aktif hale gelmesini sa¤lar: Havaland>rma h>z> (gücü) 1: 20 dakika Havaland>rma h>z> (gücü) 2: 15 dakika Havaland>rma h>z> (gücü) 3: 10 dakika Bu süre sonunda davlumbaz stand-by moduna geçer. 4. Yo¤un havaland>rmay> (gücü) AÇMA (göstergede yan>p sönen nokta)/KAPATMA dü¤mesi (zaman ayarl>): Yo¤un havaland>rma h>z>n> (gücünü) seçmek için bas>n. Bu fonksiyon 5 dakika kadar çal>flt>ktan sonra, davlumbaz stand-by moduna geçecektir. 5 dakika geçmeden önce bu dü¤meye bas>l>rsa, davlumbaz önceki ayarl> h>za döner. Fifli prize takt>ktan sonra 15 saniye bekleyin ve ard>ndan, davlumbaz>n düzgün çal>fl>p çal>flmad>¤>n> kontrol edin. electrolux kontrol paneli 13 Ya¤ filtresi ve karbon filtre bak>m göstergesi Ya¤ filtresi LED'i (F) Ya¤ filtresinin temizlenmesi gerekti¤inde LED F yan>p sönmeye bafllayacak- TR t>r. 40 saatlik çal>flmadan sonra temizlenmesi gerekli olacakt>r. Daima ya¤ filtresinin bak>m talimatlar>na uyun. Bu davlumbaz>n, ya¤ filtresinin ve karbon filtrenin ne zaman temizlenmesi gerekti¤ini belirten bir devresi bulunur (davlumbaz bir karbon filtre ile hava dolafl>ml> modda kullan>ld>¤>nda). Davlumbaz size verildi¤inde, karbon filtre olmayacakt>r ve bu yüzden doyum göstergesi iptal konumda olacakt>r. Davlumbaz bir karbon filtre ile kullan>lacaksa, doyum göstergesi lambas> afla¤>daki gibi aktif hale getirilmelidir: Davlumbaz> "KAPATIN". 3 ve 4 nolu dü¤melere ayn> anda bas>n ve 3 saniye kadar bas>l> tutun. Bafllang>çta, sadece ya¤ filtresi LED'i F yanacak ancak, karbon filtre LED'i C yand>¤>nda, doyum göstergesi aktif hale gelecektir. <ptal etmek için: 3 ve 4 nolu dü¤melere tekrar ayn> anda bas>n ve karbon filtre LED'i kayboluncaya kadar 3 saniye bas>l> tutun. Karbon filtre LED'i (C) Karbon filtrenin de¤ifltirilmesi gerekti¤inde, karbon filtre LED'i C yan>p sönmeye bafllayacakt>r. Bu ifllem yaklafl>k 160 saatlik çal>flmadan sonra gerekli olacakt>r. Doyum göstergesinin s>f>rlanmas> Filtreleri temizledikten veya de¤ifltirdikten sonra, yap filtresi LED'i F veya karbon filtre LED'i C yan>p sönmeye son verinceye kadar 3 nolu dü¤meye 3 saniye kadar bas>n. 14 electrolux kontrol paneli Temizlik ve Bak>m TR Bak>m ifllemine bafllamadan önce, flalteri indirerek veya sigortay> kapatarak davlumbaz> elektrik beslemesinden ay>r>n. Veya cihaz bir fifl veya priz arac>l>¤>yla elektri¤e ba¤lanm>flsa, fifli prizden çekin. Hava girifl panelleri Sadece EFC 9673 Ya¤ filtrelerine ulaflmak için hava girifl panellerini ç>kart>n. Hava girifl panelleri bir dizi pim ve ba¤lant> yay> ile davlumbaza sabitlenmifltir; bunlar> d>flar> do¤ru çekin ve tespit kablosundan ay>r>n. [. . . ] Tavsiye edilen aral>klarda davlumbaz>n temizlenmesi ve filtrelerin de¤ifltirilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde, ya¤lar birikerek yang>na sebep olabilir. electrolux özel aksesuarlar 19 Özel aksesuarlar Karbon Filtre Tip 967 Uzaktan kumanda RM 6940 TR E-Nr. 942 122 002 Ar>za giderme Cihaz düzgün çal>flmazsa, afla¤>daki kontrolleri yap>n. Belirti Davlumbaz çal>flmaya bafllam>yor. Çözüm fiunlar> kontrol edin: Davlumbaz>n elektrik beslemesine ba¤land>¤>ndan emin olun. Fan h>z>n>n seçilip seçilmedi¤ini kontrol edin. [. . . ]

LG 47LM860V KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 47LM860V kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag