Kullanım kılavuzu LG 47LS5600

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 47LS5600 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 47LS5600 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 47LS5600 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 47LS5600 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (18237 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 47LS5600 (60971 ko)
   LG 47LS5600 (112698 ko)
   LG 47LS5600 (37647 ko)
   LG 47LS5600 (11082 ko)
   LG 47LS5600 (36709 ko)
   LG 47LS5600 (131154 ko)
   LG 47LS5600 (10248 ko)
   LG 47LS5600 (20477 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 47LS5600

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Tavsiye edilen aral>klarda davlumbaz>n temizlenmesi ve filtrenin de¤ifltirilmesi çok önemlidir. Cihaz, gözetiminiz alt>nda olmadan, küçük çocuklar veya bak>ma muhtaç kifliler taraf>ndan kullan>ma uygun de¤ildir. Büyük çocuklar, gözetim alt>nda cihaz> kullanmal>d>r. Küçük çocuklar>n, cihazla oynamad>klar>ndan emin olunmal>d>r. UYARI- Elektrik çarpmas> riskini önlemek için, lambay> de¤ifltirmeden önce cihaz kapat>lmal>d>r. Bu cihaz, At>k Elektrik ve Elektronik Cihaz (WEEE) ile ilgili 2002/96/EC Avrupa Direktifine göre iflaretlenmifltir. [. . . ] Ulusal ve bölgesel düzenlemeler davlumbaz>n ve bacaya ba¤lanan yak>tl> cihazlar>n (kömürlü veya ya¤l> radyatörler ve gazl> ocaklar) ayn> odada kullan>lmas>na bir tak>m s>n>rlamalar getirmektedir. Davlumbazlar sadece oda ve/veya daire, çal>flma s>ras>nda alçak bas>nc>n yarat>lmas>n> önlemek üzere yaklafl>k 500600 cm2 büyüklü¤ünde uygun bir havaland>rma deli¤i ile d>flar>dan havaland>r>l>yorsa, bacaya ba¤lanan cihazlarla birlikte güvenli bir flekilde kullan>labilir. Herhangi bir flüpheniz varsa, ilgili kontrol veya bina denetleme birimine baflvurun. Yak>tl> cihazlar>n çal>flt>r>ld>¤> odalar için kural, "havaland>rma deli¤i ile ayn> ebatta ç>k>fl deli¤i" oldu¤undan, 500600 cm2'lik bir delik (yani daha büyük) davlumbaz>n performans>n> düflürebilir. Davlumbaz hava dolafl>ml> modda kullan>l>yorsa, daha önce bahsedilen önlemlerin hiçbirisi al>nmadan yukar>daki koflullarda kolayca ve güvenlice çal>flacakt>r. Davlumbaz havaland>rma modunda kullan>ld>¤>nda, uygun çal>flma için afla¤>daki kurallara uyulmal>d>r: ­ k>sa ve düz ç>k>fl hortumu. ­ ç>k>fl hortumundaki büklümleri minimum seviyede tutun. ­ kesinlikle hortumlar> keskin bir aç>yla takmay>n; daima hafif bir kavis takip edilmelidir. ­ hortumu mümkün oldu¤unca genifl tutun (tercihen ç>k>fl deli¤i ile ayn> ebatl>). ­ uzunluk afla¤>daki de¤erlerden uzun olmamal>d>r: bir 90° büklüm ile 3 metre iki 90° büklüm ile 2 metre 90°den daha büyük büklümler, davlumbaz>n performans>n> ve hava ak>fl>n> düflürecektir. Bu talimatlara uyulmamas> cihaz>n performans>n> büyük oranda düflürecek ve davlumbaz>n gürültü seviyesini art>racakt>r. electrolux cihaz>n tan>mlanmas> 7 Cihaz>n Tan>mlanmas> TR Davlumbaz, bir filtreleme cihaz> olarak çal>flacak flekilde tasarlanm>flt>r. Duman ve buhar havaland>r>l>r, filtrelenir ve mutfa¤a geri verilir. Davlumbaz> "filtreleme modundan" "hava dolafl>ml> moda" dönüfltürmek için bir teleskopik baca sat>n al>narak ("özel aksesuarlar" bölümüne bak>n) duman ve kokular d>flar> at>labilir. 8 electrolux kontrol paneli Kontrol paneli TR Normal koflullar için düflük bir h>z ve kokular çok yo¤un oldu¤unda yüksek bir h>z kullan>larak en iyi sonuçlar elde edilir. Yaln>z bir s>cak solüsyonu kullanarak iç muhafazay> temizleyin (kesinlikle yak>c> deterjanlar, afl>nd>r>c> tozlar veya f>rçalar kullanmay>n). Karbon filtre Dikkat: Metal ya¤ filtreleri 4 haftada bir ç>kar>lmal> ve elle veya bulafl>k makinesinde y>kanmal>d>r. Karbon filtre, sadece davlumbaz> hava dolafl>ml> modda kullanmak istedi¤inizde kullan>lmal>d>r. Bu ifllem için orijinal bir karbon filtreye ihtiyac>n>z vard>r (Yerel Yetkili Servisten temin edebilirsiniz). Karbon filtrenin temizlenmesi/de¤ifltirilmesi Elde y>kama Ya¤ filtrelerini bir saat kadar ya¤ çözücü temizlik maddeli s>cak suyun içinde tutun, ard>ndan s>cak su ile iyice durulay>n. Ya¤ filtrelerini kuruduktan sonra tak>n. Bulafl>k Makinesi Ya¤ filtrelerini bulafl>k makinesine koyun. En güçlü y>kama program>n> ve en yüksek s>cakl>k ayarlamas>n> (en az 65°C) seçin. <fllemi tekrarlay>n. Di¤er karbon filtrelerinden farkl> olarak, bu UZUN ÖMÜRLÜ karbon filtre y>kanabilir ve tekrar kullan>labilir. Ya¤ filtrelerini kuruduktan sonra tak>n. Metal ya¤ filtresini bulafl>k makinesinde y>kad>¤>n>zda, hafif renk solmas> meydana gelebilir; ancak bu durum performans>n> etkilemez. Normal kullan>m s>ras>nda filtre, her iki ayda bir temizlenmelidir (davlumbaz> ortalama günde 2. 5 saat kulland>¤>n>zda). Filtreyi temizlemenin en iyi yolu bulafl>k makinesinde y>kamakt>r. Normal bir deterjan ve en yüksek s>cakl>¤> (65° C) kullan>n. Yiyecek at>klar>n>n içinde kalarak daha sonra kokulara sebep olmamas> için, filtreyi ayr> y>kay>n. electrolux bak>m ve koruma 13 Karbonu yeniden aktif hale getirmek için filtre, maksimum 100°C s>cakl>kta 10 dakika kadar f>r>nda kurutulmal>d>r. [. . . ] Ar>za mekanik veya elektrik aksam>ndan kaynaklanm>yorsa ücret talip edilece¤inden, garanti iste¤inde bulunmadan önce, müflterinin yukar>daki kontrolleri yapmas> gerekir. 18 electrolux montaj Montaj TR Teknik Özellikler Ebatlar (cm): Yükseklik: Genifllik : Derinlik: Maksimum güç tüketimi: Motor: Ayd>nlatma: Kablo uzunlu¤u : Elektrik ba¤lant>s> : Sigorta de¤eri: Verilen montaj aksesuarlar> 2 Dübel ve vidal> duvar kancas> 4 Vida 5 x 45 mm 4 Dübel Ø 8 mm 4 Pul 1 Anahtar (TORX tipi vidalar>n sabitlenmesi için) 1 Kontrol çubu¤u electrolux montaj 19 Elektrik ba¤lant>s> (<ngiltere hariç) TR Elektrikçi için güvenlik uyar>lar> Cihaz>n fiflini prize takmadan önce, bilgi etiketinde belirtilen voltaj>n evinizdeki mevcut elektrik flebekesi voltaj>na uygun olup olmad>¤>na dikkat edin. Cihazlar>n, kolayca eriflilebilir bütün standart prizlere tak>labilen bir fifli vard>r. Sabit bir ba¤lant> yapmak gerekiyorsa, davlumbaz yerel elektrik düzenlemelerine uygun olarak bir yetkili elektrikçi taraf>ndan monte edilmelidir. Montaj s>ras>nda, kontaklar> aras>nda en az 3 mm mesafe olan çok kutuplu bir ba¤lant> ay>r>c> tak>lmal>d>r. [. . . ]

LG 47LS5600 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 47LS5600 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag