Kullanım kılavuzu LG DH3120S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG DH3120S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG DH3120S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG DH3120S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG DH3120S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3491 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG DH3120S (3340 ko)
   LG DH3120S (3206 ko)
   LG DH3120S (3184 ko)
   LG DH3120S (3186 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG DH3120S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KULLANIM KILAVUZU DVD Ev Tiyatro Sistemi Cihazinizi çalitirmadan önce bu kilavuz dikkatlice okuyun ve kilavuzu ileride bavurmak üzere saklayin. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 DH3120S (DH3120S, SH35SD-S/W) DH3120S-A0_DTURLLK_TUR_6109. indd 1 2012-02-17 8:35:02 2 Balangiç Güç Kablosuyla ilgili UYARI Cihazlaringenellikleadanmibirdevreye yerletirilmesiönerilir; Buradaadanmidevre, yalnizcabucihazagüç salayanveekprizleriyadahatdevresiolmayantek birprizanlaminagelir. Eminolmakiçinbukullanici kilavuzununtekniközelliklersayfasinikontroledin. Prizlereairiyüklemeyapmayin. Airiyüklenmi prizler, gevekveyahasarliprizler, uzatmakablolari, yipranmigüçkablolariveyazarargörmüyada yarilmikabloyalitimitehlikelidir. Bukoullarelektrik çarpmasiveyayanginayolaçabilir. Düzenliolarak cihazinizinkablosunukontroledinveherhangi birhasaryadabozulmabelirtisigördüünüzde kablonunfiiniçikarin, cihazikullanmayadevam etmeyinveyetkilibirservismerkezininkabloyutam uygunbirkabloyladeitirmesinisalayin. Güçkablosunubükülme, dolama, sikima, kapi arasinagirmeveyaüzerinebasilmagibifizikselya damekanikzararlardankoruyun. Filere, prizlereve kablonuncihazdançiktiinoktayaözellikledikkat gösterin. Gücüanaelektrikebekesindenkesmekiçinana elektrikebekesininfiiniçekin. Ürününmontaji sirasindafiinkolayeriilebilirbiryerdeolmasini salayin. [. . . ] [KLT]seçeneklerineeriimiçin, kendi belirlediinizifreyigirmenizgerekmektedir. ENTER'abastiktansonraikincikarakteriWS dümelerinikullanarakseçin. BölgeKodunuonaylamakiçinENTER dümesinebasin. UYARI , DH3120S-A0_DTURLLK_TUR_6109. indd 18 2012-02-17 8:35:07 Sistem Ayarlari 19 Rating (Deerleme) BlokhalindeDVD'lerideerlendirmeiçeriklerine göreyapilir. Tümdisklerindeerlemesi yapilmamitir. [KLT]menüsünde[Rating]seçinvedahasonra Ddümesinebasin. [Rating 1-8] Deerlemebir(1)enfazlakisitlamayasahipken deerlemesekiz(8)enazkisitlamayasahiptir. [Açik] Kilidiaçseçildiindeebeveynkontrolüetkin deildirvedisktamamiilegörüntülenir. DeerlemeseçiminizionaylamakiçinENTER dümesinebasin. Bölge Kodu DVDvideodisklerinorantilanmasiiçinsayfa29'da verilenbölgekodlariiçerisindenbulunduunu bölgekodunugirin. [KLT]menüsünden[BölgeKodu]seçtikten sonraDdümesinebasin. ENTER'abastiktansonraikincikarakteriWS dümelerinikullanarakseçin. BölgeKodunuonaylamakiçinENTER dümesinebasin. DER DivX(R) VOD DIVXGÖRÜNTÜHAKKINDA:DivX®, Rovi Corporation'inbiraltkuruluuolanDivX, LLC tarafindanyaratilanbirdijitalgörüntüformatidir. Bu, DivXgörüntüoynatanresmiDivXSertifikali® bircihazdir. DahafazlabilgivedosyalariniziDivX görüntülerinedönütürecekyazilimaraçlariiçin divx. comadresiniziyaretedin. DIVXISMARLAMAVDEOHAKKINDA:BuDivX Sertifikali®cihaz, satinalinmiDivXIsmarlamaVideo (VOD)filmlerinioynatmakiçinkaydedilmelidir. Kayitkodunuzualmakiçincihazinizinkurulum menüsündeDivXVODbölümünübulun. Kaydinizi nasiltamamlayacainizlailgilidahafazlabilgiiçin vod. divx. comadresinegidin. [Kaydi sil] Cihazinizinetkinliinikaldiraraketkinlikkaldirma kodunugörüntüleyin. 3 Sistem Ayarlari ifre ifrenizigirebilirveyadeitirebilirsiniz. [KLT]menüsünde[ifre]üseçinvedahasonra Ddümesinebasin. ifreyideitirmekiçin, [Deitir] belirginletiindeENTERdümesinebasin. ifreniziunutmanizhalindeaaidakiadimlari takipederekifreyikaldirabilirsiniz. Kurulummenüsünügörüntülemekiçin SETUP'abasin. 6rakamli"210499"sayisinigirinveENTER'a basin. ifrekaldirilmitir. UYARI , BuoynaticikayitkoduileDivXVOD'dan indirilentümvideolarsadecebuünite üzerindeoynatilabilir. UYARI , DH3120S-A0_DTURLLK_TUR_6109. indd 19 2012-02-17 8:35:07 4 Çalitirma 20 Çalitirma Basit lemler 1. DiskiOPEN/CLOSE'ikullanarakyerineyerletirin veyaUSBaygitiniUSBbalantinoktasina birletirin. WSADbasarakoynatmakistediinizbir dosya(parça/isim)seçin. BirdiskveyaUSBFlashiçerindeDivX, MP3/ WMAveJPEGdosyalaribiraradabulunuyorsa oynatmakistediinizdosyalariMENU'ye basarakseçebilirsiniz. Eer"Budosyatipi oynaticiüzerindedesteklenmiyor"ibaresi ekrandagörüntülenirse, MENUyebasarak uygundosyatipiniseçin. Kime Durdur Oynat Beklet Karekare oynatma Zbasin. [. . . ] Pilleriyenisiyledeitirin. 5 Sorun Giderme Radyoistasyonlaridüzgünbiçimde ayarlanamiyor Uzaktankumandadüzgün/hiççalimiyor DH3120S-A0_DTURLLK_TUR_6109. indd 27 2012-02-17 8:35:08 28 Ekler Bakim Ünite ile ilgili lemler Tainmasi esnasinda Lütfenorijinalpaketlemesindekullanilankarton kutuvepaketlememalzemesinisaklayin. Ünitenin birbakayeretainmasisözkonusuolduundaen üstdüzeydekorumaiçinüniteyifabrikaçikiindaki orijinalambalajiiçerisindepaketleyin. Diyüzeylerintemiztutulmasi y Üniteyakinlarindaböcekspreylerigibiuçucu sivilarikullanmayin. y Lastikveyaplastikmaddeleriuzunsüreliünite üzerindebirakmayin. Disk ile ilgili bilgiler Diskler ile lgili Disklerinüzerlerindekayitbulunantaraflarini ellemeyin. Disküzerindeparmakiziolumamasiiçin diskikenarlarindantutarakkaldirin. Disküzerineasla kaitveyabantyapitirmayin. Disklerin Saklanmasi Diskileiinizbittiindekilifinayerletirin. Diskleri dorudangüneiiinaveyaisikaynaklarinamaruz birakmayin, aslaparkedilmiaraçiçerisindegünee maruzbirakmayin. Disklerin Temizlenmesi Disküzerindeyeralanparmakizlerivetozresim veseskalitesininbozulmasinanedenolur. Diski oynatmadanöncetemizbirbezletozunualin. Toz alirkenmerkezdendiariyadorusilin. Alkol, benzen, tinergibikuvvetliçözücülerile piyasadabulunantemizlikmalzemeleriveeski vinilplaklariçinkullanilananti-statikspreyleri kullanmayin. Ünitenin temizlenmesi Ünitenintemizliiiçinkuruveyumuakbirbez kullanin. Yüzeyinkirliolmasidurumundayumuak birbezüzerineazmiktardasivideterjanekleyerek nemlibirbezlesilin. Alkol, benzen, tinergibi maddelercihazinüstyüzeyinezararvereceklerinden buçeitmalzemeleritemizlikiçinkullanmayin. 6 Ekler Ünitenin Bakimi Üniteileriteknolojiiçerenhassasbircihazdir. Optik algilamalenslerivedisksürücüparçalarininkirli veyaeskimiolduudurumlardagörüntükalitesi azalacaktir. Dahafazlabilgiiçinenyakinservis merkezinebavurun. DH3120S-A0_DTURLLK_TUR_6109. indd 28 2012-02-17 8:35:08 Ekler 29 Alan Kodlari Bulistedenbiralankoduseçin. [. . . ]

LG DH3120S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG DH3120S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag