Kullanım kılavuzu LG F1443KDS9

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG F1443KDS9 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG F1443KDS9 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG F1443KDS9 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG F1443KDS9 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3398 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG F1443KDS9

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK<NES< Lütfen çamafl>r makinenizi çal>flt>rmadan önce bu kullan>m k>lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna¤> olarak muhafaza ediniz. F1443KDS(1~9) P/No. MFL63288751 www. lg. com < çindekiler <çindekiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ürün Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Uyar>lar Öneml< güvenl<k tal<matlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bu talimatlar>saklay>n>z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 LG Tam Otomatik Çamafl>r Makinesini sat>n ald>¤>n>z için teflekkür ederiz. Cihaz>n güvenli montaj, kullan>m ve bak>m talimat>n> içeren bu kullanma k>lavuzunu lütfen dikkatle okuyunuz. Çamafl>r makinenizin model ve seri numaras>n> kaydediniz. [. . . ] · Duraklama s>ras>nda, elektrik enerjisi 4 dakika sonra otomatik olarak kapat>l>r. Dilin de¤ifltirilmesi · Güç dü¤mesine basarak makineyi çal>flt>r>n>z. · Gücü aç>n>z, ard>ndan Bir dil seçiniz menüsü ç>kana kadar 3 saniye Zaman Erteleme ve Buharli Yikama dü¤melerine birlikte bas>n>z. Select a Language <lave program · Bu tufllar>, seçilmifl program ile ilgili olan istenen program seçeneklerini seçmek için kullan>n>z. English Italiano Español Deutsch Português 19 M akinenin kullan>m> <lave program Zaman Erteleme Makine otomatik olarak bafllayacak ve belli bir süre sonunda ifli bitirecek flekilde erteleme süresini ayarlayabilirsiniz. Erteleme süresi, program>n bafllamas> de¤il bitifli ile ilgilidir. Gerçek çal>flma süresi su s>cakl>¤>na, y>kama yüküne ve di¤er etkenlere göre de¤iflebilir. Erteleme Süresi tufluna bas>n>z ve gerekli zaman> ayarlay>n>z. Çal>flt>r/Duraklat tufluna bas>n>z. Favori Favori program>, seçilmifl bir y>kama program> n>n gelecekte kullan>lmas> için saklanmas> n> sa¤lar. Süreci seçiniz (Y>kama metodu, durulama say>s>, s>kma h>z>, su s>cakl>¤>, vs. ). Favori program dü¤mesini yaklafl>k 3 saniye bas>l> tutunuz. Program> tekrar kullanmak için, Favori program>n> seçiniz ve Çal>flt>r/Duraklat tufluna bas>n>z. Buharli Yikama Buharli Yikama, düflük enerji tüketimi ile y>kama performans>n>n artmas>n> sa¤lar. Yenileme program> giysilerdeki k>r>fl>kl>klar> azalt>r. Buharli Yikama · Çok fazla lekeli giysiler, iç çamafl>rlar> veya bebek giysileri için. · Pamuklu, Eko Pamuklu, Kariflik, Ütü <stemeyen, Yorgan, Anti alerjik yikama, Tazeleme programlar> için mevcuttur. · Buharli Yikama program>n>, yün, ipek ve kolay renk atan giysiler gibi narin kumafllar için kullanmay>n>z. Ön Y>kama Çamafl>r çok fazla kirli ise, "Ön Y>kama" süreci etkilidir. Çal>flt>r/Duraklat dü¤mesine bas>n>z. 20 M akinenin kullan>m> Seçenekler Seçenekler · Ekstra Durulama: En iyi sonuçlar ve temizleyici durulama için. · Durulama+Sikma: Bu özellik, taze lekelerin kumafllara yerleflmesini önlemede yard>mc> olabilir. · Zaman tasarruflu: Bu seçenek, bir y>kama program>n>n süresini azaltmak için kullan>labilir. · Yo¤un: Çamafl>rlar normal ve çok kirli ise, "Yo¤un" seçene¤i etkilidir. Di¤er fonksiyonlar Durulama+s>kma 1. Çal>flt>r/Duraklat dü¤mesine bas>n>z. Sadece S>kma 1. Çal>flt>r/Duraklat dü¤mesine bas>n>z. Durulama · Durulama+ + Bekletme: Durulama iflleminden sonra durulamay> tekrar ilave ediniz, bafllatma tufluna tekrar bas>l>ncaya kadar çal>flma bekletilir. · Normal + Bekletme: Durulama sona erdi¤inde, bafllatma tufluna tekrar bas>l>ncaya kadar çal>flma bekletilir. · Durulama +: Durulama bir kere yap>l>r. "S>kma yok" özelli¤ini secti. inizde, h>zl> boflaltmak için k>sa süre daha düflük h>zla döner. Tazeleme Program> 1. Do¤ru öge görüntülenene kadar tekrar tekrar Buharli Yikama tufluna bas>n>z. [. . . ] Ekrandaki kalan süre sifirlandi¤inda ve veri aktarimi durdu¤unda ça¤ri merkezi yetkilisi ile tekrar konuflmaya bafllayabilirsiniz. Yetkilimiz aktarilan verilerin yorumlanmasi konusunda size yardimci olacaktir. 33 G aranti flartlar> Eski cihaz>n>z>n imha edilmesi 1. Bu, üzeri çizilmifl daire içerisindeki çöp kutusu sembolü bir ürüne ilifltirildi¤inde, o ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC'nin kapsam> içinde bulundu¤u anlafl>l>r. [. . . ]

LG F1443KDS9 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG F1443KDS9 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag