Kullanım kılavuzu LG F1495BDS9

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG F1495BDS9 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG F1495BDS9 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG F1495BDS9 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG F1495BDS9 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3275 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG F1495BDS9

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK<NES< Kuruluma balamadan önce bu talimatlari dikkatlice okuyun. Böylelikle kurulum daha kolay olacak ve çamair yikama makinesinin kurulumu doru ve güvenli bir ekilde yapilacaktir. Bu talimatlari çamair yikama makinesine yakin bir yerde daha sonra bavurmak için saklayin. F1495BDS(1~9) P/No. : MFL67413305 www. lg. com <çindekiler <çindekiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ürün Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Önemli güvenlik uyarilari Temel emniyet önlemleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bu talimatlari saklayin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 LG Tam Otomatik Çamafl>r Makinesini sat>n ald>¤>n>z için teflekkür ederiz. Cihaz>n güvenli montaj, kullan>m ve bak>m talimat>n> içeren bu kullanma k>lavuzunu lütfen dikkatle okuyunuz. [. . . ] · Duraklama s>ras>nda, elektrik enerjisi 4 dakika sonra otomatik olarak kapat>l>r. Seçenekler · Bu özellik ilave program>n seçilmesini sa¤lar ve seçildi¤i zaman yanar. Dilin de¤ifltirilmesi · Güç dü¤mesine basarak makineyi çal>flt>r>n>z. · Gücü aç>n>z, ard>ndan Bir dil seçiniz menüsü ç>kana kadar 3 saniye Zaman Erteleme ve Buharli Yikama dü¤melerine birlikte bas>n>z. <lave program · Bu tufllar>, seçilmifl program ile ilgili olan istenen program seçeneklerini seçmek için kullan>n>z. EÏÏËÓÈÎ 21 Makinenin kullan>m> I <lave program Zaman Erteleme Makine otomatik olarak bafllayacak ve belli bir süre sonunda ifli bitirecek flekilde erteleme süresini ayarlayabilirsiniz. Favori Favori program>, seçilmifl bir y>kama program>n>n gelecekte kullan>lmas> için saklanmasini sa¤lar. Süreci seçiniz (Y>kama metodu, durulama say>s>, s>kma h>z>, su s>cakl>¤>, vs. ). Favori program dü¤mesini yaklafl>k 3 saniye bas>l> tutunuz. Program> tekrar kullanmak için, Favori program>n> seçiniz ve Çal>flt>r/Duraklat tufluna bas>n>z. NOT · Erteleme süresi, program>n bafllamas> de¤il bitifli ile ilgilidir. Gerçek çal>flma süresi su s>cakl>¤>na, y>kama yüküne ve di¤er etkenlere göre de¤iflebilir. Erteleme Süresi tufluna bas>n>z ve gerekli zaman> ayarlay>n>z. Çal>flt>r/Duraklat tufluna bas>n>z. Buharli Yikama Buharli Yikama, düflük enerji tüketimi ile y>kama performans>n>n artmas>n> sa¤lar. Yenileme program> giysilerdeki k>r>fl>kl>klar> azalt>r. Buharli Yikama · Çok fazla lekeli giysiler, iç çamafl>rlar> veya bebek giysileri için. · Pamuklu, Eko Pamuklu, Kariflik, Ütü <stemeyen, Yorgan, Anti alerjik yikama, Tazeleme programlar> için mevcuttur. · Buharli Yikama program>n>, yün, ipek ve kolay renk atan giysiler gibi narin kumafllar için kullanmay>n>z. Ön Y>kama Çamafl>r çok fazla kirli ise, "Ön Y>kama" süreci etkilidir. Çal>flt>r/Duraklat dü¤mesine bas>n>z. 22 Makinenin kullan>m> I Seçenekler Seçenekler1 · Ekstra Durulama: En iyi sonuçlar ve temizleyici durulama için. · Durulama+Sikma: Bu özellik, taze lekelerin kumafllara yerleflmesini önlemede yard>mc> olabilir. Bu ayr> bir programd>r. I Di¤er fonksiyonlar Durulama+S>kma 1. Çal>flt>r/Duraklat dü¤mesine bas>n>z. Seçenekler2 · Zaman tasarruflu: Bu seçenek, bir y>kama program>n>n süresini azaltmak için kullan>labilir. · Yo¤un : Çamafl>rlar normal ve çok kirli ise, "Yo¤un" seçene¤i etkilidir. Sadece S>kma 1. Çal>flt>r/Duraklat dü¤mesine bas>n>z. NOT "S>kma yok" özelli¤ini seçti¤inizde, h>zl> boflaltmak için k>sa süre daha düflük h>zla döner. Durulama · Durulama++Bekletme: Durulama iflleminden sonra durulamay> tekrar ilave ediniz, bafllatma tufluna tekrar bas>l>ncaya kadar çal>flma bekletilir. · Normal+Bekletme: Durulama sona erdi¤inde, bafllatma tufluna tekrar bas>l>ncaya kadar çal>flma bekletilir. · Durulama+: Durulama bir kere yap>l>r. Tazeleme Program> 1. Do¤ru öge görüntülenene kadar tekrar tekrar Buharli Yikama tufluna bas>n>z. Çal>flt>r/Duraklat dü¤mesine bas>n>z. S>cakl>k · S>cakl>k tufluna bas>larak, su s>cakl>¤> seçilebilir. [. . . ] · Veri aktarimi sirasinda güç dü¤mesine basarsiniz SMARTDIAGNOSISTM ifllemini yarida kesmifl olursunuz. Ekrandaki kalan süre sifirlandi¤inda ve veri aktarimi durdu¤unda ça¤ri merkezi yetkilisi ile tekrar konuflmaya bafllayabilirsiniz. Yetkilimiz aktarilan verilerin yorumlanmasi konusunda size yardimci olacaktir. 35 Garanti flartlar> Eski cihaz>n>z>n imha edilmesi 1. Bu, üzeri çizilmifl daire içerisindeki çöp kutusu sembolü bir ürüne ilifltirildi¤inde, o ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC'nin kapsam> içinde bulundu¤u anlafl>l>r. [. . . ]

LG F1495BDS9 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG F1495BDS9 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag