Kullanım kılavuzu LG GR-B502GVTW

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG GR-B502GVTW kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG GR-B502GVTW kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG GR-B502GVTW kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG GR-B502GVTW : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2260 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG GR-B502GVTW

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KULLANIM KILAVUZU DONDURUCULU BUZDOLABI Lütfen çalifltirmadan önce bu kullanici kilavuzunun tamamini okuyun ve ileride referans olarak baflvurmak üzere saklayin. P/No. : MFL67520003 www. lg. com ÖNEML< GÜVENL<K B<LG<LER< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 <Ç<NDEK<LER MONTAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 <Ç PARÇALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Dondurucu bölmesine ait s>cakl>k kontrolü kadran>n>n varsay>lan ayar> `5'dir. Bu buzdolab>n>n so¤utucu bölmesinde bir s>cakl>k sensörü vard>r. Bu sensör gerekti¤inde kompresörü otomatik olarak bafllat>p durdurur. G G G G KAPAK ALARMI So¤utucu veya dondurucu kapa¤> 1 dakika süreyle aç>k kald>¤>nda üç defa alarm çalar. Kapak aç>k kalmaya devam ederse alarm 30 saniyede bir tekrarlan>r. KEND< KEND<N< TEST ETME G Buzdolab>n>z>n dahili teflhis özelli¤i vard>r. Belirli bir noktas>nda ar>za oluflursa, onar>m teknisyenine yard>mc> olmak için bir hata kodu görüntüler. Hata kodu görüntülenirken di¤er kontrol ve ekran ifllevleri çal>flmaz. Hata kodu görüntülenirse, bir servis merkeziyle irtibat kurun. Güç kablosunu prizden ç>karmay>n. G BUZDOLABI BÖLMES< KONTROLLER< G So¤utucu s>cakl>¤>n> kontrol etmek için `REFRIGERATOR' (SO/UTUCU) dü¤mesine bas>n. Dü¤meye her bas>ld>¤>nda LED >fl>¤> yanar. LED >fl>¤>nda gösterilen say>, so¤utucu bölmesinin s>cakl>¤>n> gösterir. '0°C' ile '6°C' aras>nda istedi¤iniz yedi kademeden birini seçebilirsiniz. tufluna bas>n, Buzdolab> s>cakl>¤> her bas>flta 1°C düflecektir. tufluna bas>n, Buzdolab> s>cakl>¤> her bas>flta 1°C düflecektir. a b G G G 14 <fiLEMLER HIZLI DONDURMA G FAST FREEZING (H>zl> Dondurma) özelli¤i buzdolab> ilk olarak çal>flt>r>ld>¤>nda ifllemeye bafllar. Kompresör ve devridaim fan> buzdolab> s>cakl>¤>n> k>sa sürede düflürmek için azami so¤utma kapasitesinde çal>fl>r. Buzdolab>na s>cak yiyecek konulursa, FAST FREEZING kumanda paneli üzerindeki tuflla devreye sokulabilir. FAST FREEZING do¤ru seviyeye eriflildi¤inde kapanacak veya FAST FREEZING tufluna bas>larak da manüel olarak kapanabilecektir. G ÇOCUK K<L<D< G ÇOCUK K<L<D< Çocuk kilidini etkinlefltirmek için CHILD LOCK (ÇOCUK K<L<D<) dü¤mesini 3 saniye süreyle bas>l> tutun. Kilit etkinlefltirildi¤inde Lock LED (Kilit LED'i) aç>l>r ve di¤er dü¤me çal>flmaz. Kilidi açmak için, CHILD LOCK (ÇOCUK K<L<D<) dü¤mesini tekrar 3 saniye bas>l> tutun. DONDURUCU BÖLMES< KONTROLLER< G Dondurucudaki s>cakl>¤> düflürmek için topuzu sa¤a çevirin ve yüksek bir rakama ayarlay>n. Dondurucudaki s>cakl>¤> yükseltmek için topuzu sola çevirin ve yüksek bir rakama ayarlay>n. 8 seviyesinde afl>r> dondurma dondurucuda düflük bir s>cakl>¤> muhafaza eder. Ancak Buzdolab>n>n so¤utma h>z> yavafllayacakt>r. 8 seviyelerini kullan>nca, topuzu normal zamanda önerilen komuna geri getirin. 6 5 4 G 15 <fiLEMLER ANA KISIM (GR-S63*) Ana K>sm> Nas>l Kullan>l>r G Ana k>sm>n merkezinin solunda bulunan dü¤meye "T>k" sesini duyuncaya kadar bas>n. [. . . ] Olas> elektrik çarpmas> durumlar>n> önlemek için bu cihaz>n topraklanmas> gerekir. Toprakl> fiflin uygun flekilde kullan>lmamas> elektrik çarpmas>na neden olabilir. Topraklama talimatlar> tam olarak anlafl>lmazsa veya cihaz>n do¤ru bir flekilde toprakland>¤>ndan emin de¤ilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis eleman>na dan>fl>n. GÜÇ F<fi<N<N ER<fi<LEB<L<RL</< Buzdolab>, bir kaza an>nda prize çabuk eriflilebilip fiflin çekilebilmesi için uygun bir flekilde konumland>r>lmal>d>r. GÜÇ KABLOSUNU DE/<fiT<RME Güç kablosu zarar görmüflse, tehlikeyi önlemek için imalatç> veya imalatç>n>n servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kifli taraf>ndan kablonun de¤ifltirilmesini sa¤lay>n. GÜÇ KABLOSU UZUNLU/UNU DE/<fiT<RMEY<N VEYA UZATMAYIN. Aksi takdirde bu elektrik çarpmas>na veya yang>na yol açabilir. OYUN ALANI OLARAK ÇOK TEHL<KEL< Bofl bir buzdolab>, tehlikeli flekilde çocuklar>n ilgisini çekebilir. Kullan>lmayan buzdolab>n>n contalar>n>, mandallar>n>, kapaklar>n> veya kapa¤>n>n tamam>n> ç>kar>n ya da buzdolab>n> zarars>z hale getirecek baflka önlemler al>n. Bu cihaz topraklanmal>d>r. BEKLEMEY<N! [. . . ]

LG GR-B502GVTW KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG GR-B502GVTW kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag