Kullanım kılavuzu LG GR-B802GSPW

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG GR-B802GSPW kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG GR-B802GSPW kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG GR-B802GSPW kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG GR-B802GSPW : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2378 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG GR-B802GSPW

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KULLANIM KILAVUZU DONDURUCULU BUZDOLABI Lütfen çalifltirmadan önce bu kullanici kilavuzunun tamamini okuyun ve ileride referans olarak baflvurmak üzere saklayin. P/No. : MFL67085716 www. lg. com ÖNEML< GÜVENL<K B<LG<LER< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 <Ç<NDEK<LER MONTAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 <Ç PARÇALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · "RESET" lambas> yan>nca, HYGIENE FRESH filtresinin performans>n> muhafaza etmek için filtreyi de¤ifltirin. · Filtreyi de¤ifltirmek içini off moduna geçmek amac>yla ( ) tufluna bas>n. RESET için bildirim zaman> kullan>m> esnas>nda OFF moduna geçildi¤inde · Filtre kapa¤>n> tutun ve ay>rmak için saat yönünün tersine döndürün. Filtre kapa¤> için sokulmufl olan HYGIENE FRESH filtresini d>flar> çekin. G Yeni filtrenin tak>lmas> Yeni filtreyi tak>n. · Ayr>lan filtre kapa¤>na yeni HYGIENE FRESH filtresini tak>n, bu flekilde filtrenin etraf>ndaki kaput görünür. (Filtre ters yönde tak>l>rsa, monte olmayacakt>r. ) · Filtreyi orijinal konumuna yerlefltirin ve filtre kapa¤>n> kilitlemek için 30 derece saat yönünde çevirin. HYGIENE FRESH filtresini en yak>n distribütör veya servis merkezinden sat>n alabilirsiniz. 14 <fiLEMLER G De¤ifltirme zamanlamas>n> ayarla (Bafllatma) Kullan>c> filtreyi de¤ifltirdikten sonra sonraki de¤ifltirme zaman>n> ayarlayabilir. · Buzdolab>n>n kap>s>n> kapat>n ve panel üzerindeki RESET lambas>n>n kapand>¤>n> kontrol etmek için 5 saniye boyunca kap>n>n ön taraf>nda bulunan gösterge panelindeki tufluna bas>n. RESET için bildirim zaman> kullan>m> esnas>nda OFF moduna geçildi¤inde G Kullan>m moduna geçifl Kullan>m moduna geçifl. · HYGIENE FRESH filtresini kullanmak için, kap>n>n ön taraf>nda bulunan gösterge panelinde tufluna bas>n ve AUTO veya POWER moduna geçirin. (Tufla bast>¤>n>zda, HYGIENE FRESH filtresi OFF AUTO POWER OFF döngüsünü izleyecektir. ) OFF AUTO POWER OFF w <KAZ Kullan>c> AUTO veya POWER moduna geçerse, filtrenin etraf>ndaki LED de aç>l>r. Filtrenin etraf>ndaki LED'in de aç>l>p aç>lmad>¤>n> kontrol etmek için kap>y> aç>n. Fan>n içine parma¤>n>z> veya yabanc> maddeler sokmay>n. Yaralanmaya veya ar>zaya neden olabilir. w <KAZ · Ar>zaya neden olabilece¤i için HYGIENE FRESH filtresini su kullanarak y>kamay>n. · Zaman RESET'e getirildikten sonra kullan>c> sürekli olarak filtreyi kullan>yorsa, ar>za meydana gelebilir. · Bu filtre tüm bakteri ve virüs tiplerine karfl> etkili olmayabilir. · Bu filtre buzdolab>ndaki yiyecekler üzerinde olmayan bakterileri giderme konusunda etkilidir. HYGIENE FRESH filtresini en yak>n distribütör veya servis merkezinden sat>n alabilirsiniz. 15 <fiLEMLER HIZLI DONDURMA G FAST FREEZING (H>zl> Dondurma) özelli¤i buzdolab> ilk olarak çal>flt>r>ld>¤>nda ifllemeye bafllar. Kompresör ve devridaim fan> buzdolab> s>cakl>¤>n> k>sa sürede düflürmek için azami so¤utma kapasitesinde çal>fl>r. Buzdolab>na s>cak yiyecek konulursa, FAST FREEZING kumanda paneli üzerindeki tuflla devreye sokulabilir. FAST FREEZING do¤ru seviyeye eriflildi¤inde kapanacak veya FAST FREEZING tufluna bas>larak da manüel olarak kapanabilecektir. G ÇOCUK K<L<D< G ÇOCUK K<L<D< Çocuk kilidini etkinlefltirmek için CHILD LOCK (ÇOCUK K<L<D<) dü¤mesini 3 saniye süreyle bas>l> tutun. Kilit etkinlefltirildi¤inde Lock LED (Kilit LED'i) aç>l>r ve di¤er dü¤me çal>flmaz. Kilidi açmak için, CHILD LOCK (ÇOCUK K<L<D<) dü¤mesini tekrar 3 saniye bas>l> tutun. DONDURUCU BÖLMES< KONTROLLER< G Dondurucudaki s>cakl>¤> düflürmek için topuzu sa¤a çevirin ve yüksek bir rakama ayarlay>n. Dondurucudaki s>cakl>¤> yükseltmek için topuzu sola çevirin ve yüksek bir rakama ayarlay>n. 6 ~ 8 seviyesinde afl>r> dondurma dondurucuda düflük bir s>cakl>¤> muhafaza eder. Ancak Buzdolab>n>n so¤utma h>z> yavafllayacakt>r. [. . . ] Olas> elektrik çarpmas> durumlar>n> önlemek için bu cihaz>n topraklanmas> gerekir. Toprakl> fiflin uygun flekilde kullan>lmamas> elektrik çarpmas>na neden olabilir. Topraklama talimatlar> tam olarak anlafl>lmazsa veya cihaz>n do¤ru bir flekilde toprakland>¤>ndan emin de¤ilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis eleman>na dan>fl>n. GÜÇ F<fi<N<N ER<fi<LEB<L<RL</< Buzdolab>, bir kaza an>nda prize çabuk eriflilebilip fiflin çekilebilmesi için uygun bir flekilde konumland>r>lmal>d>r. GÜÇ KABLOSUNU DE/<fiT<RME Güç kablosu zarar görmüflse, tehlikeyi önlemek için imalatç> veya imalatç>n>n servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kifli taraf>ndan kablonun de¤ifltirilmesini sa¤lay>n. GÜÇ KABLOSU UZUNLU/UNU DE/<fiT<RMEY<N VEYA UZATMAYIN. Aksi takdirde bu elektrik çarpmas>na veya yang>na yol açabilir. OYUN ALANI OLARAK ÇOK TEHL<KEL< Bofl bir buzdolab>, tehlikeli flekilde çocuklar>n ilgisini çekebilir. Kullan>lmayan buzdolab>n>n contalar>n>, mandallar>n>, kapaklar>n> veya kapa¤>n>n tamam>n> ç>kar>n ya da buzdolab>n> zarars>z hale getirecek baflka önlemler al>n. Bu cihaz topraklanmal>d>r. BEKLEMEY<N! [. . . ]

LG GR-B802GSPW KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG GR-B802GSPW kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag