Kullanım kılavuzu LG GR-M762GVHW

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG GR-M762GVHW kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG GR-M762GVHW kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG GR-M762GVHW kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG GR-M762GVHW : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2418 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG GR-M762GVHW

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KULLANIM KILAVUZU DONDURUCULU BUZDOLABI Lütfen çalifltirmadan önce bu kullanici kilavuzunun tamamini okuyun ve ileride referans olarak baflvurmak üzere saklayin. P/No. : MFL67443012 www. lg. com ÖNEML< GÜVENL<K B<LG<LER< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 <Ç<NDEK<LER MONTAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 <Ç PARÇALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Hijyen motorunu çal>flt>rmak için `HYGIENE FRESH' tufluna bas>n. a b G G G Dü¤meye her bas>ld>¤>nda LED >fl>¤> yanar. LED >fl>¤>nda gösterilen say>, so¤utucu bölmesinin s>cakl>¤>n> gösterir. '0°C' ile '6°C' aras>nda istedi¤iniz yedi kademeden birini seçebilirsiniz. tufluna bas>n, Hygiene Fresh motoru aç>lacak, güç modu kapanacakt>r. tufluna 5 saniye bas>n, bundan sonra Hijyen Filtre de¤iflim süresi RESETLEN<R. tufluna bas>n, buzdolab> s>cakl>¤> her bas>flta 1°C düflecek ve dönecektir. tufluna bas>n, Buzdolab> s>cakl>¤> her bas>flta 1°C düflecektir. tufluna bas>n, Buzdolab> s>cakl>¤> her bas>flta 1°C düflecektir. c d G 13 <fiLEMLER HYGIENE FRESH w <KAZ Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce, ürünü kesinlikle amac>na uygun olarak kullanmak için kullan>m k>lavuzunu dikkatlice okuyun. Bu HYGIENE FRESH filtresi buzdolab>n>n içindeki virüs veya bakterilerin giderilmesine yönelik anti-bakteriyel iflleve ve kokuyu gidermek için deodorant ifllevine de sahiptir. <fllev yetkili kurumlar taraf>ndan ( Intertek ) test edilmifl ve onaylanm>flt>r. (Filtrenin kullan>m ömrü müflterinin ortam>na göre de¤ifliklik gösterebilir. ) G Mevcut filtrenin sökülmesi RESET lambas> yan>nca filtreyi de¤ifltirin. · "RESET" lambas> yan>nca, HYGIENE FRESH filtresinin performans>n> muhafaza etmek için filtreyi de¤ifltirin. · Filtreyi de¤ifltirmek içini off moduna geçmek amac>yla ( ) tufluna bas>n. RESET için bildirim zaman> kullan>m> esnas>nda OFF moduna geçildi¤inde · Filtre kapa¤>n> tutun ve ay>rmak için saat yönünün tersine döndürün. Filtre kapa¤> için sokulmufl olan HYGIENE FRESH filtresini d>flar> çekin. G Yeni filtrenin tak>lmas> Yeni filtreyi tak>n. · Ayr>lan filtre kapa¤>na yeni HYGIENE FRESH filtresini tak>n, bu flekilde filtrenin etraf>ndaki kaput görünür. (Filtre ters yönde tak>l>rsa, monte olmayacakt>r. ) · Filtreyi orijinal konumuna yerlefltirin ve filtre kapa¤>n> kilitlemek için 30 derece saat yönünde çevirin. HYGIENE FRESH filtresini en yak>n distribütör veya servis merkezinden sat>n alabilirsiniz. 14 <fiLEMLER G De¤ifltirme zamanlamas>n> ayarla (Bafllatma) Kullan>c> filtreyi de¤ifltirdikten sonra sonraki de¤ifltirme zaman>n> ayarlayabilir. · Buzdolab>n>n kap>s>n> kapat>n ve panel üzerindeki RESET lambas>n>n kapand>¤>n> kontrol etmek için 5 saniye boyunca kap>n>n ön taraf>nda bulunan gösterge panelindeki tufluna bas>n. RESET için bildirim zaman> kullan>m> esnas>nda OFF moduna geçildi¤inde G Kullan>m moduna geçifl Kullan>m moduna geçifl. · HYGIENE FRESH filtresini kullanmak için, kap>n>n ön taraf>nda bulunan gösterge panelinde tufluna bas>n ve AUTO veya POWER moduna geçirin. (Tufla bast>¤>n>zda, HYGIENE FRESH filtresi OFF AUTO POWER OFF döngüsünü izleyecektir. ) OFF AUTO POWER OFF w <KAZ Kullan>c> AUTO veya POWER moduna geçerse, filtrenin etraf>ndaki LED de aç>l>r. Filtrenin etraf>ndaki LED'in de aç>l>p aç>lmad>¤>n> kontrol etmek için kap>y> aç>n. Fan>n içine parma¤>n>z> veya yabanc> maddeler sokmay>n. Yaralanmaya veya ar>zaya neden olabilir. w <KAZ · Ar>zaya neden olabilece¤i için HYGIENE FRESH filtresini su kullanarak y>kamay>n. [. . . ] Olas> elektrik çarpmas> durumlar>n> önlemek için bu cihaz>n topraklanmas> gerekir. Toprakl> fiflin uygun flekilde kullan>lmamas> elektrik çarpmas>na neden olabilir. Topraklama talimatlar> tam olarak anlafl>lmazsa veya cihaz>n do¤ru bir flekilde toprakland>¤>ndan emin de¤ilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis eleman>na dan>fl>n. GÜÇ F<fi<N<N ER<fi<LEB<L<RL</< Buzdolab>, bir kaza an>nda prize çabuk eriflilebilip fiflin çekilebilmesi için uygun bir flekilde konumland>r>lmal>d>r. GÜÇ KABLOSUNU DE/<fiT<RME Güç kablosu zarar görmüflse, tehlikeyi önlemek için imalatç> veya imalatç>n>n servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kifli taraf>ndan kablonun de¤ifltirilmesini sa¤lay>n. GÜÇ KABLOSU UZUNLU/UNU DE/<fiT<RMEY<N VEYA UZATMAYIN. Aksi takdirde bu elektrik çarpmas>na veya yang>na yol açabilir. OYUN ALANI OLARAK ÇOK TEHL<KEL< Bofl bir buzdolab>, tehlikeli flekilde çocuklar>n ilgisini çekebilir. Kullan>lmayan buzdolab>n>n contalar>n>, mandallar>n>, kapaklar>n> veya kapa¤>n>n tamam>n> ç>kar>n ya da buzdolab>n> zarars>z hale getirecek baflka önlemler al>n. Bu cihaz topraklanmal>d>r. BEKLEMEY<N! [. . . ]

LG GR-M762GVHW KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG GR-M762GVHW kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag