Kullanım kılavuzu LG MS2021C

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG MS2021C kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG MS2021C kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG MS2021C kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG MS2021C : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (475 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG MS2021C (2749 ko)
   LG MS2021C (2749 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG MS2021C

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] : MFL67369702 ÇA/RI MERKEZ< : 444 6 543 (LGE) F>r>n>n Parçalar> 1. 7. 3 Kontrol Panosu MS2021C MS2021CS Güç seviyesi seçme dü¤mesi. MS-2022W Arzu edilen güç seviyesinin seçilebilmesini sa¤lar. Zamanlay>c> Arzu edilen piflirme süresinin seçilebilmesini sa¤lar. 4 AfiIRI M<KTARDA M<KRODALGA ENERJ<S<NE MARUZ KALMAKTAN KAÇINMAK <Ç<N ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kapak düzene¤inin içerisine yerlefltirilmifl güvenlik kilitleri dolay>s>yla, kapak aç>k iken f>r>n>n>z> çal>flt>ramazs>n>z. Bu güvenlik kilitleri, mikrodalga enerjinin zararl> etkilerine maruz kalmaya neden olabilece¤inden, aç>k oldu¤unda kapak herhangi bir piflirme faaliyetini otomatik olarak devre d>fl> eder. Güvenlik kilitlerinin kurcalanmamas> önemlidir. F>r>n>n ön yüzü ile kapa¤> aras>na herhangi bir nesne yerlefltirmeyiniz ya da s>zd>rmaz yüzeyler üzerinde yiyecek ya da temizlik maddesi kalmas>na izin vermeyiniz. E¤er hasar görmüfl ise f>r>n>n>z> çal>flt>rmay>n>z. [. . . ] TEM<ZL<K TOZLARI YA DA PLAST<K OVMA BEZLER< G<B< AfiINDIRICI MALZEMEY< KULLANMAYINIZ. E¤er >slak bir bezle s>kça silinirse, metal k>s>mlar>n bak>m> daha kolaylaflacakt>r. <Ç DUVARLAR F>r>n kapa¤> ile f>r>n aras>nda kalan k>r>nt>lar> ve yiyecek art>klar>n> nemli bir bez ile temizleyiniz. Kapa¤>n tam olarak kapat>labilmesi için özellikle bu k>s>m iyice temizlenmelidir. S>çram>fl ya¤lar> sabunlu bir bez ile siliniz ve ard>ndan durulay>p kurutunuz. F>r>n>n boyal> yüzeylerini çizebilecek ya da bu k>s>mlara hasar verebilecek afl>nd>r>c> maddeler kullanmay>n>z. FIRININ <Ç KISMINA ASLA SU DÖKMEY<N<Z DIfi YÜZEY Yumuflak bir sabun çözeltisi içeren >l>k su ile temizledikten sonra yumuflak bir bez ile durulay>p kurutunuz. Elektrik kablosu kirlendi¤i takdirde kabloyu nemli bir bez ile siliniz. DÖNER TABAN DESTE/< Biriken ya¤lar>n tekerleklerin dönüflünü engellememesi için döner taban deste¤i en az>ndan haftada bir kez s>cak sabunlu su ile temizlenmelidir. 8 Çal>flt>rma Yöntemi M<KRODALGA <LE P<fi<RME Bkz. F>r>n>n kapa¤>n> aç>n>z, yiyece¤i f>r>n>n iç k>sm>ndaki döner tepsinin üzerine yerlefltiriniz ve f>r>n>n kapa¤>n> kapat>n>z. Güç seviyesi seçme dü¤mesini ( ), arzu edilen güç seviyesine ayarlay>n>z. 70 Watt'tan bafllayarak maksimum güç seviyesine kadar befl farkl> güç seviyesi bulunmaktad>r. Güç seviyesi seçme dü¤mesi, bu konumlardan herhangi birine ayarlanabilir. 500 350 buz çözme 70 A/IRLI/A GÖRE BUZ ÇÖZEREK P<fi<RME Bkz. sayfa 4. Donmufl g>dalar>n buzlar>n>n çözülmesi (defrost), mikrodalga f>r>nlar>n sa¤lad>¤> yararlardan biridir. Mikrodalga f>r>n kullan>larak yap>lan buz çözme ifllemi, buzdolab>nda yap>lan çözme ifllemine göre çok daha h>zl>d>r ve zararl> bakterilerin oluflmas>na zemin haz>rlamad>¤> için de oda s>cakl>¤>nda gerçeklefltirilen buz çözme ifllemine göre daha güvenilirdir. Buz çözme sürecinin, normal piflirme ifllemine göre daha uzun sürdü¤ünün unutulmamas> önemlidir. Buz çözme ifllemi esnas>nda, en az>ndan bir kez ters yüz etmek suretiyle f>r>ndaki besin maddesinin durumunu kontrol ediniz. Buz çözme konumunu ayarlamak için güç seviyesi seçme dü¤mesini ( ) çeviriniz. Delikler, aç>kl>klar >fl>¤>n geçmesine izin vermek için yap>lm>flt>r; bun- lar içlerinden mikrodalga enerjisinin geçmesine izin vermezler. E¤er bofl olarak çal>flt>r>l>rsa mikrodalga f>r>n> hasar görür mü?Evet onu bofl iken ya da cam tepsisi olmaks>z>n asla çal>flt>rmay>n>z. Yumurtalar> piflirirken, k>zart>rken veya rafadan yaparken, yumurta sar>s>n>n zar>n>n iç k>sm>nda oluflan buhardan dolay>, sar>s> patlayabilir. Bunun önlemek için, tüm yapaca¤>n>z piflirme öncesinde sar>s>n> delmektir. [. . . ] No:135/C <skenderun / Hatay adres kontrol olacak SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL Hayrullah Mah. Malik ejder cad. Ar>kan Sitesi B blok No 24/c KAD<YE MH. HÜRR<YET CD. GÖLGEL< SK. No:8 Merkez / Malatya nasuh> cad atepl> sk no 34/6 merkez CENG<Z TOPEL COD. ÜCGEN PO<LE YANI NO:27 GEVREYOLU ÜZER< ÇEVRE APT. [. . . ]

LG MS2021C KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG MS2021C kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag