Kullanım kılavuzu LG MS2041C

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG MS2041C kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG MS2041C kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG MS2041C kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG MS2041C : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2026 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG MS2041C

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KULLANICI KILAVUZU MKRODALGA FIRIN LÜTFEN ÜRÜNÜ ÇALITIRMADAN ÖNCE BU KULLANICI KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUYUN. MS2041C MS2041CS P/No. : MFL67416501 ÇA/RI MERKEZ< : 444 6 543 (LGE) www. lg. com Al>nacak önlemler Olas> bir afl>r> mikrodalga enerjisine maruz kalmaktan sak>nmak için al>nacak önlemler. Kapak düzene¤inin içerisine yerlefltirilmifl güvenlik kilitleri dolay>s>yla, kapak aç>k iken f>r>n>n>z> çal>flt>ramazs>n>z. Bu güvenlik kilitleri, mikrodalga enerjinin zararl> etkilerine maruz kalmaya neden olabilece¤inden, kapak aç>k oldu¤unda herhangi bir piflirme faaliyetini otomatik olarak devre d>fl> eder. F>r>n>n ön yüzü ile kapa¤> aras>na herhangi bir nesne yerlefltirmeyiniz ya da s>zd>rmaz yüzeyler üzerinde yiyecek ya da temizlik maddesi kalmas>na izin vermeyiniz. [. . . ] Yiyece¤i plastik ya da kâ¤>t kaplar içerisinde >s>t>rken, tutuflma olas>l>¤>ndan dolay>, gözlerinizi f>r>ndan ay>rmay>n>z. E¤er bir duman gözlenmifl ise, cihaz> dü¤mesinden kapat>n>z ve fiflini çekiniz, olas> bir alevi bo¤mak için kapa¤> kapal> tutunuz. <çeceklerin mikrodalgada >s>t>lmas> gecikmeli bir ani kaynama ile sonuçlanabilir, dolay>s>yla kab> tutarken dikkatli olunuz. Yanma durumlar>yla karfl>laflmamak için, beslenme flifleleri ve bebek mamas> kavanozlar>n>n içerikleri kar>flt>r>lmal>, çalkalanmal> ve tüketilmeden önce s>cakl>¤> kontrol edilemelidir. Kabuklu haldeki ve iyi piflmifl bütün halindeki yumurtalar mikrodalga içerisinde >s>tma sona erdi¤inde bile patlayabilece¤inden, mikrodalga f>r>n> içerisinde >s>t>lmamal>d>r. Kapak s>zd>rmazlar>, boflluklar ve bunlar>n yak>n>ndaki parçalar>n ayr>nt>lar>. F>r>n düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek birikintileri al>nmal>d>r. F>r>n>n temiz tutulmamas>, cihaz>n ömrünü olumsuz etkileyebilecek ve olas> tehlikeli bir durumla sonuçlanabilecek flekilde, zeminde bozulmaya yol açabilir. Sadece bu f>r>n için önerilen s>cakl>k probunu kullan>n>z (s>cakl>k-alg>lama probu kullanmak üzere düzene¤i olan cihazlar içindir). E¤er >s>t>c> elemanlar mevcutsa, kullan>m esnas>nda cihaz s>cak hale gelir. F>r>n>n iç k>sm>ndaki >s>t>c> elemanlara dokunmaktan kaç>nmak için dikkat edilmelidir. UYARI: UYARI: E¤er f>r>n kapa¤> ya da kap> s>zd>rmazlar> hasar görmüfl ise, usta bir kifli taraf>ndan onar>l>ncaya kadar f>r>n çal>flt>r>lmamal>d>r. Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karfl> koruma sa¤layan herhangi bir kapa¤>n sökülmesini de kapsayan herhangi bir servis verme ya da onar>m faaliyetin gerçeklefltirilmesi, uzman kifliler haricindeki herkes için tehlikelidir. S>v>lar ve di¤er g>dalar, patlama e¤ilimi gösterebilece¤inden, s>zd>rmaz kaplar içerisinde >s>t>lmamal>d>r. Ancak f>r>n> güvenli bir flekilde kullanabilecek ve uygunsuz kullan>mlar>n tehlikelerini anlayabilecek flekilde yeterli talimatlar verildi¤inde, denetleyici olmaks>z>n çocuklar>n f>r>n> kullanmas>na izin veriniz. Eriflilebilir k>s>mlar kullan>m esnas>nda s>cak olabilirler. Küçük çocuklar f>r>ndan uzakta tutulmal>d>r. Cihaz kombinasyon konumunda çal>flt>r>ld>¤>nda, oluflan s>cakl>k derecelerinden dolay>, çocuklar f>r>n> ancak bir yetiflkinin gözetiminde kullanmal>d>r. UYARI: UYARI: UYARI: UYARI: 22 Mikrodalga f>r>nda kullan>m için güvenli Ev gereçleri Mikrodalga f>r>n>n>zda metal ya da metal kenarl> gereçleri asla kullanmay>n>z. Bunlar f>r>n içerisindeki herhangi metal bir nesneyi titretir ve y>ld>r>m benzeri bir olay> alarm ederek arka neden olurlar. Metalik olmayan, >s>ya dirençli tüm piflirme gereçlerinin ço¤u, mikrodalga f>r>n içerisinde kullan>m aç>s>ndan güvenlidir. Bununla birlikte, baz>lar> bunlar> mikrodalga piflirme gereçleri olarak uygunsuz k>lan malzemeler içerebilir. E¤er belirli bir tür gereç hakk>nda flüpheleriniz varsa, bunun mikrodalga f>r>n>n>zda kullan>l>p kullan>lmayaca¤>n> ö¤renmenin basit bir yolu vard>r. Söz konusu gereci, mikrodalga f>r>n> içerisine su ile dolu bir cam kâsenin yak>n>na yerlefltiriniz. [. . . ] No:135/C <skenderun / Hatay adres kontrol olacak SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL Hayrullah Mah. Malik ejder cad. Ar>kan Sitesi B blok No 24/c KAD<YE MH. HÜRR<YET CD. GÖLGEL< SK. No:8 Merkez / Malatya nasuh> cad atepl> sk no 34/6 merkez CENG<Z TOPEL COD. ÜCGEN PO<LE YANI NO:27 GEVREYOLU ÜZER< ÇEVRE APT. [. . . ]

LG MS2041C KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG MS2041C kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag