Kullanım kılavuzu LG MS3046S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG MS3046S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG MS3046S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG MS3046S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG MS3046S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2070 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG MS3046S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] KULLANICI KILAVUZU MKRODALGA FIRIN LÜTFEN ÜRÜNÜ ÇALITIRMADAN ÖNCE BU KULLANICI KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUYUN. MS3046S P/No. : MFL67468403 ÇA/RI MERKEZ< : 444 6 543 (LGE) www. lg. com Al>nacak önlemler Olas> bir afl>r> mikrodalga enerjisine maruz kalmaktan sak>nmak için al>nacak önlemler. Kapak düzene¤inin içerisine yerlefltirilmifl güvenlik kilitleri dolay>s>yla, kapak aç>k iken f>r>n>n>z> çal>flt>ramazs>n>z. Bu güvenlik kilitleri, mikrodalga enerjinin zararl> etkilerine maruz kalmaya neden olabilece¤inden, kapak aç>k oldu¤unda herhangi bir piflirme faaliyetini otomatik olarak devre d>fl> eder. F>r>n>n ön yüzü ile kapa¤> aras>na herhangi bir nesne yerlefltirmeyiniz ya da s>zd>rmaz yüzeyler üzerinde yiyecek ya da temizlik maddesi kalmas>na izin vermeyiniz. [. . . ] S>v>lar ve di¤er g>dalar, patlama e¤ilimi gösterebilece¤inden, s>zd>rmaz kaplar içerisinde >s>t>lmamal>d>r. Ancak f>r>n> güvenli bir flekilde kullanabilecek ve uygunsuz kullan>mlar>n tehlikelerini anlayabilecek flekilde yeterli talimatlar verildi¤inde, denetleyici olmaks>z>n çocuklar>n f>r>n> kullanmas>na izin veriniz. Eriflilebilir k>s>mlar kullan>m esnas>nda s>cak olabilirler. Küçük çocuklar f>r>ndan uzakta tutulmal>d>r. Cihaz kombinasyon konumunda çal>flt>r>ld>¤>nda, oluflan s>cakl>k derecelerinden dolay>, çocuklar f>r>n> ancak bir yetiflkinin gözetiminde kullanmal>d>r. UYARI: UYARI: UYARI: 22 Mikrodalga f>r>nda kullan>m için güvenli Ev gereçleri Mikrodalga f>r>n>n>zda metal ya da metal kenarl> gereçleri asla kullanmay>n>z. Bunlar f>r>n içerisindeki herhangi metal bir nesneyi titretir ve y>ld>r>m benzeri bir olay> alarm ederek arka neden olurlar. Metalik olmayan, >s>ya dirençli tüm piflirme gereçlerinin ço¤u, mikrodalga f>r>n içerisinde kullan>m aç>s>ndan güvenlidir. Bununla birlikte, baz>lar> bunlar> mikrodalga piflirme gereçleri olarak uygunsuz k>lan malzemeler içerebilir. E¤er belirli bir tür gereç hakk>nda flüpheleriniz varsa, bunun mikrodalga f>r>n>n>zda kullan>l>p kullan>lmayaca¤>n> ö¤renmenin basit bir yolu vard>r. Söz konusu gereci, mikrodalga f>r>n> içerisine su ile dolu bir cam kâsenin yak>n>na yerlefltiriniz. Mikrodalgay> YÜKSEK güçte 1 dakika kadar çal>flt>r>n>z. E¤er su >s>n>r fakat gereç dokunulacak kadar so¤uk kal>rsa, gereç mikrodalgada kullan>lma aç>s>ndan emniyetlidir. Bununla birlikte, e¤er suyun s>cakl>¤> de¤iflmez fakat gereç >s>nmaya bafllarsa, mikrodalgalar gereç taraf>ndan so¤urulmaktad>r ve mikrodalga f>r>n içerisinde kullan>lmak için güvenli de¤il demektir. Muhtemelen flu anda mutfa¤>n>zda mikrodalga f>r>n>n>zda piflirme gereci olarak kullan>labilecek birçok nesneye sahipsiniz. Afla¤>daki kontrol listesinin tümünü okuyunuz. Yemek tabaklar> Yemek taba¤> türünden eflyan>n pek çok çeflidi mikrodalga f>r>n>nda kullan>lmak üzere güvenlidir. E¤er flüpheniz varsa, üreticinin dokümantasyonuna baflvurunuz ya da bir mikrodalga testi gerçeklefltiriniz. Cam eflya Is>ya dayan>kl> cam eflyalar mikrodalgada kullan>m aç>s>ndan güvenlidir. Bu, f>r>n içerisinde kullan>m için özel imal edilmifl her marka cam malzemeyi içerebilir. Bununla birlikte, yiyecek >s>nmaya bafllad>¤>nda, çatlayabilece¤inden, kadehler veya ayakl> flarap bardaklar> gibi nazik cam eflyay> f>r>nda kullanmay>n>z. Plastik saklama kaplar> Bunlar, h>zla yeniden >s>t>lacak yiyecekleri koymak için kullan>labilir. Bununla birlikte bunlar, >s>nan yiyecekler bu plastik kaplar>n flekillerini bozup eritebilece¤inden, f>r>n içerisinde uzun süre kalmalar> gereken yiyeceklerin konulmas>nda kullan>lmamal>d>r. [. . . ] No:135/C <skenderun / Hatay adres kontrol olacak SANAYI MAH CAYLI CAD TELLI SOK NO 5 DORTYOL BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ ICEL Hayrullah Mah. Malik ejder cad. Ar>kan Sitesi B blok No 24/c KAD<YE MH. HÜRR<YET CD. GÖLGEL< SK. No:8 Merkez / Malatya nasuh> cad atepl> sk no 34/6 merkez CENG<Z TOPEL COD. ÜCGEN PO<LE YANI NO:27 GEVREYOLU ÜZER< ÇEVRE APT. [. . . ]

LG MS3046S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG MS3046S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag