Kullanım kılavuzu LG URNU96GB8A2

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG URNU96GB8A2 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG URNU96GB8A2 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG URNU96GB8A2 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG URNU96GB8A2 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2545 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG URNU96GB8A2 (9219 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG URNU96GB8A2

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ltfen nce bu k?lavuzu okuyun! De?erli M?terimiz, Modern tesislerde retilen ve titiz kalite kontrol i?lemlerinden geirilen rnden en iyi verimi alman?z?rn bir ba?kas?na devretmeniz halinde, k?lavuzu da verin. Kullanma k?lavuzu rn h?zl?olur. tSOLVSNBEBOWFBM?USNBEBOODFLVMMBONBLMBWV[VOVPLVZVO t(WFOMJLMFJMHJMJUBMJNBUMBSBNVUMBLBVZVO t%BIBTPOSBJIUJZBDO[PMBCJMFDF?JJJOLVMMBONBLMBWV[VOVLPMBZVMB?BCJMFDF?JOJ[CJS yerde saklay?n. tSOMFCJSMJLUFWFSJMFOEJ?FSCFMHFMFSJEFPLVZVO Bu kullanma k?lavuzunun ba?ka modeller iin de geerli olabilece?ini unutmay?n. [. . . ] C Vida, ivi veya pil gibi paketli malzemeleri kurulumdan veya tamirden sonra dikkatli kullan?n. C Kondanser suyu tahliye hortumunu, suyu kolayca ak?tacak ?ekilde monte ediniz. ?hmal edilirse rnn ar?zalanmas?na sebep olur C Klima kurulurken veya tamir edilirken, so?utucu ak??kan s?z?nt?s?n?kontrol B A Kurulum iin do?ru yer t , MJNBZCP[VLZ[FZFWFZBE?NF tehlikesi olan yere monte etmeyin. t SOEPONBJIUJNBMJPMNBZBO ortamlarda sabit ve dz bir zemine kurun. t SO E?OJUFOJOΑLBSE?HSMU ve s?cak havan?n kom?ulara zarar verebilece?i bir yere kurmay?n. t ?OJUFTVBLUNBSJTLJOFLBS?-$%  TV nitesi gibi zarar gre bilecek e?yalar?n zerine gelecek ?ekilde montaj edilmemelidir. Elektrik ba?lant?s? SO i5FLOJL[FMMJLMFSwUBCMPTVOEBLJ de?erlere uygun bir sigorta taraf?ndan korunan toprakl?t #B?MBOUVMVTBMZOFUNFMJLMFSMFVZVNMV olmal?d?r. 10 TR t SOOTJHPSUBT LVSVMVNEBOTPOSB kolay eri?ilebilir olmal?d?r. t 7PMUBKWFJ[JOWFSJMFOTJHPSUBLPSVNBT i5FLOJL[FMMJLMFSwCMNOEF belirtilmi?tir. Evinizdeki sigortan?n ak?m EF?FSJi5FLOJL[FMMJLMFSwUBCMPTVOB uygun de?ilse ehliyetli bir elektrikiye uygun amperlik bir sigorta ba?lat?n. Kablo izilmi?, soyulmu?, a??nm??sa veya bozulmu?sa kabloyu de?i?tirin. t 5PQSBLMBNBLBCMPTVOVHB[CPSVMBSOB  paratonere veya telefon toprak ba?lant?s?na ba?lamay?n. Elektrik arpma tehlikesi vard?r! t , MJNBZQBLFUJOEFOΑLBSUSLFOWF kurarken dikkatli olun. Aksi taktirde ciddi ?ekilde yaralanabilir veya rne hasar verebilirsiniz. Aksi taktirde yaralanmaya sebep olabilir. Eski rnn elden ?kar?lmas? Eski rn evreye zarar vermeyecek ?ekilde at?n. rn nas?l atabilece?iniz hakk?nda yetkili sat?c?n?za veya belediyenizin p toplama merkezine dan??abilirsiniz. ve di?er paralar?n sklmesi, ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara uygun olarak yap?lmal?d?r. veya di?er paralarla ilgili i?lemler Yetkili Servis taraf?ndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara gre yap?lmal?d?r. Daha fazla bilgi iin Yetkili Servis ya da yerel yetkililere dan??abilirsiniz. Bu sembol elektriksel ve elektronik paralar?n evsel at?klarla birlikte at?lmamas?gerekti?ini belirtir. ?lk kullan?m rn kullanmaya ba?lamadan nce iOFNMJHWFOMJLUBMJNBUMBSwWFi, VSVMVNw blmndeki talimatlara uygun haz?rl?klar?n yap?ld???ndan emin olun. Ambalaj?n imha edilmesi rnn ambalaj?Normal ev pyle birlikte atmay?n. rnn ta??nmas? rn ba?ka bir yere ta??man?z gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile ileti?im kurun. 11 TR 4 n haz?rl?k t Montaj esnas?nda i ve d?? [. . . ] menfezlerinin arkas?nda bulunan srgl hava filtrelerini ekip, t?kan?p t?kanmad???n?Temizleme bitince glgede kurutun ve anti-bakteriyel filtreleri tekrar yerine tak?n. A 40C ve zeri s?cakl?ktaki su, deterjan ve benzeri maddeler anti-bakteriyel filtreleri deforme edebilir. C Anti-bakteriyel filtrenin hasar grmesi halinde, Yetkili Servisten yeni bir antibakteriyel filtre temin edebilirsiniz. [. . . ]

LG URNU96GB8A2 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG URNU96GB8A2 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag