Kullanım kılavuzu MAKITA JR102D

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals MAKITA JR102D kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu MAKITA JR102D kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals MAKITA JR102D kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


MAKITA JR102D : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1171 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu MAKITA JR102D

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] tufluna bir veya daha fazla basarak güç seviyesini seçiniz. Teknik Özellikler MAKITA, ürünlerini gelifltirmek için sürekli olarak çaba harcamaktad>r. Bu nedenle, tasar>m özellikleri ve bu kullan>m talimatlar>, haber vermeden de¤ifltirilebilir. Model Güç kayna¤> Güç sarfiyat> (Mikrodalga) Ç>k>fl gücü Çal>flma frekans> Magnetron So¤utma yöntemi Ebatlar (G x Y x D) D>fl F>r>n hacmi Hacim A¤>rl>k Net JR102D / M1713N 230V ~ 50 Hz 1150 W 100 W / 800 W (IEC-705) 2450 MHz OM75S(31) So¤utucu fan motoru 489 x 275 x 361 mm 306 x 211 x 320 mm 20 litre Yaklafl>k 12. 5 Kg 2. 1min veya 10s tufllar>na basarak, gereken piflirme süresini seçiniz. 3. [. . . ] S>v> g>dalar>n içerisine plastik bir kafl>k veya bir cam çubuk konulmas> tavsiye edilir. Yiyece¤i afl>r> >s>tmaktan (ve dolay>s>yla bozmaktan) kaç>n>n>z. E¤er gerekiyorsa, piflirme süresini göz ard> ederek ekstra piflirme süresi ilave etmek tercih edilebilir. Is>tma ve bekleme süreleri Yiyece¤i ilk defa piflirirken ­ ileride baflvurmak üzere ­ kullan>lan zaman> not almak yard>mc> olacakt>r. Her zaman, >s>t>lan yiyece¤in tamamen >s>nmas>n> sa¤lay>n>z. Yiyece¤i >s>tt>ktan sonra ­ s>cakl>¤>n eflit olarak da¤>lmas>na izin vermek için ­ k>sa bir süre beklemesine izin veriniz. Is>tmadan sonra tavsiye edilen bekleme süresi, tabloda baflka bir süre tavsiye edilmedi¤i sürece 2-4 dakikad>r. S>v> g>dalar> ve bebek mamalar>n> >s>t>rken özel dikkat gösteriniz. Ayn> zamanda güvenlik uyar>lar> bölümüne bak>n>z. ÖNEML< GÜVENL<K TAL<MATLARI Yiyecek, plastik, ka¤>t veya di¤er yan>c> malzemelerden yap>lm>fl at>labilir kaplar içerisinde >s>t>ld>¤>nda, piflirme s>ras>nda zaman zaman f>r>n> kontrol etmeniz gerekir. D<KKAT Küçük çocuklar>n mikrodalga f>r>n> kullanmas>na veya f>r>nla oynamas>na KES<NL<KLE izin verilmemelidir. Ayn> zamanda, f>r>n çal>fl>rken gözetimsiz olarak f>r>n>n yak>n>nda b>rak>lmamal>d>r. Çocuklar>n ilgisini çeken maddeler, f>r>n>n üzerine konmamal> veya saklanmamal>d>r. SIVI GIDALARIN ISITILMASI S>cakl>¤>n eflit olarak da¤>lmas>na izin vermek için, her zaman f>r>n> kapatt>ktan sonra en az 20 saniye bekleyiniz. Kapal> olarak minimum süre için pifliriniz ­ tabloya bak>n>z. Tercih etti¤iniz sonucu elde etmek için piflirmeye devam ediniz. Piflirme s>ras>nda ve piflirmeden sonra bir defa kar>flt>n>z. Tuz, baharat veya tereya¤>n> piflirdikten sonra ilave ediniz. Tavsiye: Taze sebzeleri keserek düzgün boyutlu parçalara ay>r>n>z. Sebzeler ne kadar küçük parçalara ayr>l>rsa o kadar çabuk piflecektir. Bütün taze sebzeler tam mikrodalga gücü (800W) kullan>larak piflirilmelidir. Yiyecek Brokoli Brüksel lahanas> Havuç Karnabahar Porsiyon Süre (dakika) Bekleme süresi (dakika) Talimatlar Zaman>n ayarlanmas> (JR102D) Mikrodalga f>r>n>n>z dahili bir saate sahiptir. Zaman, 24-saatlik veya 12-saatlik formatta görüntülenebilir. Afla¤>daki durumlarda saatin ayarlanmas> gerekir: q Mikrodalga f>r>n> ilk defa kullanmaya bafllarken q Bir elektrik kesintisinden sonra Yaz ve k>fl saati uygulamalar> için saati ayarlamay> unutmay>n>z. Zaman> 24-saatlik formatta görüntülemek için, dü¤mesine bir defa, 12-saatlik formatta görüntülemek için, iki defa bas>n>z. [. . . ] Buz çözme ifllemi bafllar. Sadece mikrodalga için güvenli olan kaplar> kullan>n>z. 20 25 Otomatik Defrost Özelli¤inin Kullan>lmas> (JR102D) Otomatik defrost özelli¤i, k>rm>z> et, beyaz et veya bal>¤>n buzunu çözmenize olanak verir. Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlan>r. Yapman>z gereken, sadece program> ve a¤>rl>¤> seçmektir. Sadece mikrodalga için güvenli olan kaplar> kullan>n>z. [. . . ]

MAKITA JR102D KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. MAKITA JR102D kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag