Kullanım kılavuzu MAKITA UR3000

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals MAKITA UR3000 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu MAKITA UR3000 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals MAKITA UR3000 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


MAKITA UR3000 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3606 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu MAKITA UR3000

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Yeni cihazn ambalaj için kullanlan tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türden olup, yeniden geri kazanlabilir. Ambalajlar çevreci bir giderme ve yeniden deerlendirme iålemine tabi tutarak, lütfen siz de çevrenin korunmasnda yardmc olunuz. Satcnz veya bal bulunduunuz belediye üzerinden aktüel eski cihaz giderme yöntemleri ve çöpleri yeniden deerlendirme merkezleri hakknda bilgi alnz. x Eski cihazn giderilmesi Eski cihazlar hiç deeri olmayan çöp deildir!Çevreci bir giderme iåleminden geçirilerek, çok deerli ham maddeler yeniden kullanlmak üzere geri kazanlabilir. [. . . ] Cihaz, 2004/108/EC AB direktiflerine istinaden parazitlenmeye karå korunmuåtur. Bu ürün, elektrikli cihazlar için geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygundur (EN 60335/2/24). Cihazn elektrik balants Cihaz kurduktan sonra, çalåtrmadan önce en az 1 saat bekleyiniz. Cihazn nakli esnasnda, kompresör içindeki yan soutma sistemine dalmas mümkündür. Cihaz ilk kez çalåtrmadan önce, cihazn iç ksm temizlenmelidir (bkz. Cihaz sadece yönetmeliklere uygun bir åekilde taklmå olan ve 220-240 V/ 50 Hz alternatif akma sahip bir prize balaynz. Avrupa ülkelerinde iåletilmeyen cihazlarda, tip levhasnn üzerinde, bildirilen gerilim ile akm türünün, sizin elektrik åebekenizin deerleri ile uyuåup uyuåmad kontrol edilmelidir. Åebeke balants tesisat deiåiminin gerektii durumlarda sadece bir uzmana baåvurulmaldr. Cihazn kurulmas Cihazn kurulaca yerin kuru ve havalandrlabilen bir yer olmas gerekir. Güneå ånlar dorudan cihazn kurulaca yere gelmemeli ve cihaz elektrikli ocak, frn, soba, kalörifer vs. gibi scaklk oluåturan cisimlerin ve s kaynaklarnn yanna veya yaknna kurulmamaldr. Eer cihazn bir s kaynann yanna kurulmas kaçnlmazsa, uygun bir izolasyon plakas kullannz; ya da s kaynana aåada belirtilen asgari mesafelerin olmasna dikkat ediniz. gaz ya ve kömür sobalarndan 30 cm. 6 tr Cihaz Tanma Oda scaklna ve havalandrmaya dikkat "klimleme snf" na (tip etiketine/ levhasna baknz) bal olarak, cihaz aåadaki oda scaklklarnda çalåtrlabilir: Tip levhas cihazn içinde sol alt taraftadr. Okumaya baålamadan önce, resimlerin bulunduu son sayfay açnz. Eer çkartma "OK" (TAMAM) göstermezse, s derecesini kademeli olarak daha souk bir dereceye ayarlaynz. Bilgi Cihaz yeni devreye sokulduunda, ayarlanmå s derecesine ulaåmas 12 saat kadar sürebilir. Doru ayar Is derecesi çok yüksek, s derecesini daha souk. 9 tr Dondurululmak istenen veya dondurulmuå besinlerin dondurulmas ve depolanmas Dondurulmuå besin satn alrken dikkat edilecek hususlar Ambalaja dikkat ediniz, ambalaj kusursuz olmaldr. Bu gda maddelerinin içinde bulunduu buzluklarn scakl -18 °C veya daha da souk olmaldr. Dondurulmuå besinleri alå veriå yaparken en sonunda satn alnz ve gazete kadna veya belli bir süre souk tutan izole poåetlere koyup, mümkün olduu kadar çabuk eve götürüp dondurucu bölmesine yerleåtiriniz. Besinlerin dondurulmas Besinler mümkün olduu kadar çabuk ve tam ortalarna kadar dondurulmaldr. Vitaminlerinin, besi deerlerinin, görünüålerinin ve tadlarnn deiåmemesi için, azami dondurma miktar aålmamaldr. Dondurulmuå besin kablar içinde besin dondurulduu zaman, azami dondurma miktar biraz azalr. Dondurma kapasitesi 24 saat içinde elde edilebilecek azami dondurma kapasitesi ile ilgili bilgiler için tip levhasna baknz. Azami dondurma kapasitesine üst zgara üzerinde ulaålr. Dondurulacak besinlerin, önceden dondurulmuå besinler ile temasn önleyiniz. Besinlerin tadnn korunmas ve kurumamas için, besinleri hava szdrmayacak åekilde ambalaj yapnz. Dondurulmuå besinlerin depolanmas S Cihazn içindeki hava sirkülasyonunun düzgün olmas için, dondurulmuå besinleri yerleåtirdiiniz çekmeceleri sonuna kadar dolabn içine itelemiå olmanz çok önemlidir!S Çok besin yerleåtirilecekse, besinler dorudan dondurucu zgaralar üzerine veya dondurucu bölmesinin taban üzerine dizilebilir. Bunun için tüm dondurulmuå besin kaplarn sonuna kadar cihazdan dåar çekiniz, ön tarafn yukar kaldrnz ve cihazdan dåar çkarnz. [. . . ] Kapnn iç ksmna takl raflar temizlenmek amacyla dåar çkarlabilir Resim 5. Raflar ve kaplar bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli deildir; bu parçalar bulaåk makinesinde ykanrsa, deforme olabilir. Z Dikkat Eritme spreyleri patlayc gaz oluåmasna sebebiyet verebilirler, plastie zarar veren solventler veya kabartma maddeleri ihtiva edebilirler veya sala zararl olabilirler. Eritmede veya buz çözmede yardmc durumlar Eritme iålemini hzlandrmak için, scak su dolu bir tencereyi dondurucu bölmesinin içine koyabilirsiniz (tencerenin altna uygun bir altlk koyunuz). 12 tr Enerji tasarruf bilgileri Çalåma sesleri S Cihaz dorudan güneå ånlarna maruz brakmaynz ve s kaynaklarndan (örn. S Donmuå gda maddelerinin buzlarn çözmek istediiniz zaman, bunlar buzdolabnn soutma bölümüne koyunuz, buzlar orada çözülsün. Dondurulmuå besinlerin soukluu, dier besinlerin soutulmasnda kullanlmaldr. [. . . ]

MAKITA UR3000 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. MAKITA UR3000 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag