Kullanım kılavuzu NILFISK POWER

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK POWER kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK POWER kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK POWER kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK POWER : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1724 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK POWER ANNEXE 893 (1631 ko)
   NILFISK POWER (1513 ko)
   NILFISK POWER ANNEXE 776 (1412 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK POWER

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 223 Provozní návod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Kezelési utasítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Instruções de operação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 301000262 Ýçindekiler Uyarý iþaretleri 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Tarifi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 2. 1 Cihazýn kullaným amacý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 2. 2 Kumanda elemanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 3. 1 Taþýnmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 3. 2 Kurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 Baðlantýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Cihazýn çalýþtýrýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Basýnç ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Temizlik maddelerinin kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 3 Devreye almadan önce 4 Kullanýmý / Çalýþtýrýlmasý 5 Kullaným alanlarý ve çalýþma metotlarý 6 Ýþ bittikten sonra 5. 1 Genel uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 5. 2 Tipik kullanýmlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 Cihazýn kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Besleme hatlarýnýn çýkartýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Baðlantý kablosunun sarýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Aksesuarýn toplanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Cihazýn muhafaza edilmesi (dondan korunarak depolanmasý). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 7 Bakým 7. 1 Bakým planý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 7. 2 Bakým iþleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 8 Arýzalarýn giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 9 Diðer hususlar 9. 1 Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 9. 2 Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 9. 3 Teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 363 Uyarý iþaretleri Bu kýlavuzda bulunan ve uyulmadýðý taktirde insanlar için tehlikeler oluþturabilecek güvenlik uyarýlarý bu tehlike sembolüyle özellikle iþaretlenmiþlerdir. Bu sembolü, uyulmadýðý taktirde cihaz ve iþlevleri için tehlikeler oluþturabilecek güvenlik uyarýlarýnýn yanýnda göreceksiniz. Burada çalýþmayý kolaylaþtýran ve güvenli bir iþletmeyi saðlayan tavsiyeler veya uyarýlar yazýlýdýr. 364 1 Önemli güvenlik bilgileri Yüksek basýnçlý temizlik cihazýný kullanmaya baþlamadan önce, ekteki kullanma kýlavuzunu da mutlaka okuyunuz ve daima kolay eriþebileceðiniz bir yerde muhafaza ediniz. [. . . ] Kum ve baþka pislik parçacýklarýnýn cihazýn içine girememesi için su hortumunu cihaza baðlamadan önce kýsaca suyla durulayýnýz. Su hortumunu çabuk baðlama düzeniyle su baðlantýsýna baðlayýnýz. Su musluðunu açýnýz (Devamý -->) 1 2 369 UYARI!Gerekli olan su miktarý ve su basýncý için 9. 3 bölümüne bakýnýz. Kötü su kalitesinde (alüvyonlu kum rezervi vs. ) su giriþ yerine bir su filtresinin monte edilmesi tavsiye olunur. Nominal geniþliði en az 3/4" (19 mm) ve uzunluðu en az 6 m olan dokumalý bir su hortumunun kullanýlmasý tavsiye olunur. Aksesuarlar ve temizlik malzemeleri doðru kullanýldýðýnda temizlik etkisini kuvvetleþtirebilirler. Burada birkaç temel uyarýlar bulacaksýnýz. 5. 1. 1 Yumuþatma Kabuk baðlamýþ ve kalýn kir tabakalarý bunlarý belirli bir süre yumuþamaya býrakýrsanýz çözülebilir veya daha yumuþak olurlar. Özellikle tarýmcýlýkta ideal bir metot - örneðin domuz ahýrlarýnda. En iyi etki köpüklü ve alkalik temizleyiciler kullanýldýðýnda elde edilebilir. Yüzeylere temizlik maddesi çözeltisi püskürtünüz ve 30 dakika etki etmesini bekleyiniz. Sonra yüksek basýnç püskürtmesiyle çok daha çabuk temizlik yapýlabilir. 5. 1. 2 Temizlik maddesi ve köpük püskürtülmesi Temizlik maddesi ve köpük, temizlik maddesi seyreltilmeden kirle temas edebilmesi için kuru yüzey üzerine püskürtülmelidir. Powerspeed mýzraðý, eðik mýzrak ve zemin altý yýkayýcý, fýrçalar 5. 2. 2 Araçlar Kullanýmý Araç yüzeyleri. Eðik mýzrak ve zemin altý yýkayýcý, fýrçalar Temizlik malzemesi Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop Metot 1. Kiri çözmek için temizlik malzemesini yüzeye püskürtünüz. Aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Allosil püskürtünüz, sonra alçak basýnçla durulayýnýz ve bütün aracý temizlik malzemesi ekleyerek temizleyiniz. Yüksek basýnçlý püskürtmeyle durulayýnýz. Yine aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Zor yaklaþýlabilen yerleri temizlemek için aksesuarlarý kullanýnýz. Kýsa püskürtme borularý motor ve tekerlek kutularýný temizlemek içindir. Eðik püskürtme borularýný ve zemin altý yýkayýcýlarý kullanýnýz. Motorlar ve lastikler gibi hassas parçalarý hasarlarý önlemek için düþük basýnçla temizleyiniz. [. . . ] Kapatýnýz ve en az 3 dakika soðumasýný bekleyiniz Yüksek basýnç enjektörünü deðiþtiriniz Temizleyiniz Temizlik maddesi kabýný doldurunuz Püskürtme borusundaki ayar düðmesini saat ibresinin tersi yönünde sonuna kadar çeviriniz · · · · 380 9 Diðer hususlar 9. 1 Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi Eskiyen cihazýn derhal kullanýlamaz duruma getirilmesi gerekmektedir. Elektrik fiþini çekiniz ve baðlantý kablosunu kesiniz. Cihaz, yeniden iþlemeye verilmesi uygun olan deðerli maddeler içermektedir. Bu yüzden imha edilmesi için yetkili yerel çöp imha iþletmenize baþvurunuz. [. . . ]

NILFISK POWER KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK POWER kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag