Kullanım kılavuzu NILFISK ATTIX 50 H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK ATTIX 50 H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK ATTIX 50 H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK ATTIX 50 H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK ATTIX 50 H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6027 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK ATTIX 50 H (5947 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK ATTIX 50 H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC Ýþletme kýlavuzu 107401206 A ATTIX 30/50 H/M Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 2. 1 2. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kullaným amacý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kumanda alani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 türkçe 3. 1 Cihazin montaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. 1. 1 Aksesuarin ambalajindan çikartilmasi *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. 1. 2 Emme borusu tutma tertibatinin emme borusuna takilmasi *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. 2 Ýþletmeye almadan önce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. 3 Filtre torbasinin takilmasi "H" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 4 Filtre torbasinin takilmasi "M" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. 1 4. 1. 1 4. 1. 2 4. 2 4. 2. 1 4. 2. 2 4. 2. 3 4. 2. 4 4. 3 4. 3. 1 Baðlantýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Emme hortumunun baðlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Elektrik baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Cihazin çalitirilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 , , 0-I " alteri *). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 , , auto-0-I " alteri *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Emme gücü ayari *). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Auto-On/Off iletmesi ­ alter konumu " auto " *) . . . . . . . . . . . . . . . 14 Filtre elemanýnýn temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Filtre elemanýnýn " Push & Clean " (ATTIX 30- / 50-xx PC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. 3. 2 Filtre elemanýnýn temizlenmesi " XtremeClean " (ATTIX 30- / 50-xx XC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. 3. 3 Debi kontrolü denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. 3. 4 Sesli ikaz sinyali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 6 Çalýþmadan sonra 7 Bakým 5. 1 Çalýþma teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. 1. 1 Kuru maddelerin emilerek temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. 1. 2 Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6. 1 7. 1 7. 2 7. 2. 1 7. 2. 2 7. 2. 3 7. 2. 4 7. 2. 5 7. 2. 6 7. 2. 7 7. 2. 8 Süpürgenin kapatýlmasý ve muhafaza edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bakým planý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Bakým çalýþmalarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Baðlanacak elektronik cihazýn azami güç alýmý: bakýnýz bölüm "Teknik özellikler". Þalter "auto" konumuna çevrilmeden önce, baðlý olan elektronik cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz. 3. Elektrikli cihazi ve süpürgeyi emme hortumuyla birbirine balayiniz. Elektrikli cihazin fiini süpürgenin kumanda panosundaki cihaz prizine takiniz. auto 5. Süpürgeyi çalitiriniz, alter konumu "auto". Emme motoru bali olan elektrikli cihazin çalitirilmasiyla birlikte çalimaya balar. Elektronik cihaz kapatýldýktan sonra, süpürge kýsa bir süre daha çalýþmaya devam eder ve henüz emme hortumu içindeki tozun da filtre torbasýna sevk edilmesini saðlar. 14 *) Özel aksesuarlar / model varyantlari ATTIX 30/50 H/M Filtre elemanýnýn temizlenmesi 4. 3. 1 Filtre elemanýnýn " Push & Clean " (ATTIX 30- / 50-xx PC) 4. 3 Sadece filtre torbasi ve filtre bezi olmadan emildiinde. türkçe Filter Cleaning System Emme gücü azaldýðýnda: 1. alteri "I" konumuna (maksimum emme gücü) getiriniz. Elinizle enjektör veya emme hortumu aðzýný kapatýnýz. Filtre temizleme düðmesine üç kez basýnýz. Böylece 4. 3. 2 Filtre elemanýnýn temizlenmesi " XtremeClean " (ATTIX 30- / 50-xx XC) Sadece filtre torbasi ve filtre bezi olmadan emildiinde. oluþan hava akýmýndan dolayý filtre elemanýnýn lamelleri üzerine birikmiþ olan tozlar temizlenmektedir. 10 sec . Ayný düzeyde yüksek bir emme gücünün saðlanmasý için filtre elemaný iþletme sýrasýnda otomatik olarak temizlenmektedir. Filtre elemanýnýn aþýrý kirlenmesi halinde tam bir temizlik tavsiye etmekteyiz: 1. Elinizle enjektör veya emme hortumu aðzýný kapatýnýz. Cihaz þalterini "I" konumuna getiriniz ve süpürgeyi yakl. 10 saniye süreyle emme hortumunun aðzýný kapatmak suretiyle çalýþtýrýnýz. 4. 3. 3 Debi kontrolü denetimi Ýþyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan tozlarýn emilmesinden önce: 1. Bütün filtrelerin mevcut olup olmadýðýný ve doðru takýlmýþ olup olmadýklarýný kontrol ediniz. 2. Motor çalýþýr vaziyetteyken emme hortumunun ucunu kapatýnýz, yakl. sesli bir ikaz sinyali duyulacaktýr, bakýnýz "Arýzalarýn giderilmesi" bölümü. 4. 3. 4 Sesli ikaz sinyali Emme hortumundaki hava hýzý 20 m/s altýna düþtüðünde, emniyetle ilgili nedenlerden dolayý 15 ATTIX 30/50 H/M türkçe 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 5. 1 Çalýþma teknikleri Ek aksesuarlar, emme enjektörleri ve emme hortumlarý, doðru kullanýldýklarýnda, temizleme etkisini güçlendirir ve temizleme iþlemi için sarf edilen çabayý azaltabilirler. Bazý yönetmeliklere dikkat edilerek, özel alanlarda kendi tecrübeleriniz de dikkate alýnarak, daha etkili temizleme saðlanýr. Burada bazý genel bilgiler bulacaksýnýz. 5. 1. 1 Kuru maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKAT!Ýþyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan kuru ve yanýcý olmayan tozlarýn emilmesi için emme hortumu çapýnýn cihaz þalteri konumuna uygun olmasý gerekmektedir. Kuru tozlar bu süpürge ile emilmeden önce, kabýn içine daima bir imha torbasý koyulmalýdýr (sipariþ no. [. . . ] Kasetleri filtre elamanlariyla birlikte süpürgenin üst kismina yerletiriniz. Filtre gerdiricisini (B) kilitleyiniz. B A ø32 ø36 A 8. Kilit mandallarin doru oturmasina dikkat ediniz. ø 27 ø38 25 ATTIX 30/50 H/M türkçe 8 Arýzalarýn giderilmesi Arýza Motor çalýþmýyor Sebep > Baðlantý prizinin sigortasý attý, · yani devreye girdi. > Fazla yüklenmeye karþý koruma sistemi devreye girdi. [. . . ]

NILFISK ATTIX 50 H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK ATTIX 50 H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag