Kullanım kılavuzu NILFISK BA 451

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK BA 451 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK BA 451 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK BA 451 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK BA 451 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6477 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK BA 451 (5736 ko)
   NILFISK BA 451 BROCHURE (633 ko)
   NILFISK BA 451 EDITION 3 (5736 ko)
   NILFISK BA 451 EDITION 4 (6258 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK BA 451

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] DKKAT Hafif yaralanmalara veya mal hasarlarina neden olabilen tehlike. Cihaz · sadece kullanýmý kendilerini gösterilmiþ olan ve kesin olarak kumandasý ile görevlendirilmiþ kiþiler tarafýndan · sadece gözetim altýnda çalýþtýrýlabilir ve · çocuklar tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir Cihazý kullanacak personel çalýþmadan önce aþaðýdaki hususlarda bilgilendirilmelidir: · cihazýn nasýl kullanýldýðý · emilen malzemeden kaynaklanan tehlikeler · emilen malzemenin emniyetli bir þekilde yok edilmesi 1. Güvenlik açýsýndan kuþkulu olan her türlü çalýþma þeklinden kaçýnýlmasý gerekmektedir. Aaidaki durumlarda cihazi kapatiniz ve elektrik fiin çekiniz: - temizlik ve bakim ilerinden önce - parçalari deitirmeden önce - cihazin donanimini deitirmeden önce - köpük oluumu veya sivi tatiinda Cihazýn iþletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. [. . . ] 107400041 Maksimum yeri Konsantrasyon deerleri olan tozlarin emilmesi/ çekilmesinden önce: 1. Bütün filtrelerin mevcut ve doru yerletirilmi olmalarini kontrol ediniz. Emme cihazini hasarli veya eksik antistatik mandallariyla çalitirmayiniz. Hortum çapi ve emme hortumu çapi ayarinin birbirine uygun olmasi gerekmektedir. Emme hortumu içindeki hava hizi 20 m/s altina dütüünde, emniyetle ilgili nedenlerden dolayi sesli bir ikaz sinyali duyulur. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. A A 12 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 B 3. Pislik kabini el kulpundan tutarak (C) asi içinden çikartiniz. C D 5. mha torbasinin üst kenarini pislik kabi kenarina geçiriniz. 7. Çemberi (B) hafifçe zorlayarak aai doru deviriniz. C B 9. Giri balanti parçasini "M" (üst) tapayla (E) kapatiniz. E 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 13 ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 10. Emme hortumunu (F) giri balanti parçasina "H" (alt) balayiniz. F 3. 1. 4 mha torbasinin takilmasi 1. 5. 1. 2 Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKAT!Yanýcý sývý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Sývýlarýn emilmesinden önce prensip itibarýyla filtre torbasýnýn/imha torbasýnýn çýkartýlmasý ve þamandýranýn iþlevinin1) veya dolum seviyesi sýnýrlandýrma tertibatýnýn1) kontrol edilmesi gerekmektedir (bakýnýz bölüm veya , , Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi"). Ayrý bir filtre elemanýnýn veya filtre süzeðinin kullanýlmasý tavsiye edilir. Köpük oluþmasý halinde, iþlem derhal sona erdirilmeli ve kap boþaltýlmalýdýr. Daha az köpük oluþmasýný saðlamak için, Schaumkiller (köpük öldürücü) Nilfisk-Alto Foam Stop kullanýlmalýdýr (Sipariþ no. 'su için bakýnýz bölüm "Aksesuarlar"). 18 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 6 Çalýþmadan sonra 6. 1 Süpürgenin kapatýlmasý ve muhafaza edilmesi 32 3 ø6 1. Saðlýða zararlý tozlar emildikten sonra süpürge dýþýndan emme ile temizlenmelidir. Elektrik kablosunun dolanmamasi için sarma ilemine cihazdan balayiniz, fi ucundan deil. Sývý madde emme iþleminden sonra: Süpürge üst parçasý ayrý bir yere konulmalý ki, filtre elemaný kuruyabilsin. Süpürge, iþi olmayanlarýn kullanmasýna karþý korunmuþ olarak kuru bir yere konulmalýdýr. 27 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 5 ø ø ø0 19 ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 Bakým 7. 1 Bakým planý Filtre torbasinin, imha torbasinin veya filtre elemaninin deitirilmesi sirasinda Çalýþmadan sonra Gerektiðinde 7. 2. 1 7. 2. 2 7. 2. 3 7. 2. 4 7. 2. 5 7. 2. 6 Anti statik mandallarinin kontrol edilmesi Pislik kabýnýn boþaltýlmasý Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi Emniyet filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi Filtre elemanýnýn " H" deðiþtirilmesi Motor giri havasi filtresini deitiriniz 7. 2 Bakým çalýþmalarý 7. 2. 1 Anti statik mandallarinin kontrol edilmesi Emme cihazini hasarli veya eksik anti statik mandallariyla çalitirmayiniz. Antistatik mandallari (1) hasarlar yönünden kontrol ediniz, gerekirse Nilfisk-Alto Servisi tarafindan deitirilmelerini salayiniz. 20 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7. 2. 2 Pislik kabýnýn boþaltýlmasý Boalttiktan sonra: Bunlari tekrar takmadan önce ara halka ve emici üst parçasindaki kap kenarini ve contalari temizleyiniz. [. . . ] Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9. 2 Garanti Garanti ve güvenceler için bizim genel iþlem þartlarýmýz geçerlidir. Cihazda izin verilmeyen deiikliklerin yapilmasi, yanli yedek parçalar ve aksesuarlar kullanilmasindan ve amacina uygun olmayan kullanimdan dolayi kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. Bu testler, DIN VDE 0702 standartýn göre, muntazam aralýklar ile ve onarým çalýþmalarý veya deðiþiklik yapýlmasý sonrasýnda gereklidir. [. . . ]

NILFISK BA 451 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK BA 451 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag