Kullanım kılavuzu NILFISK BA531

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK BA531 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK BA531 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK BA531 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK BA531 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6477 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK BA531

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 18 Pislik kabýnýn boþaltýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Emniyet filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi "H" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi "M" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi "M" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi "H" (Push & Clean) . . . . . . . . . . . 22 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi "H" (XtremeClean) . . . . . . . . . . . . 23 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi "M" (Push & Clean) . . . . . . . . . . . 24 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi"M" (XtremeClean) . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 AB - Uygunluk beyaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 8 Arýzalarýn giderilmesi 9 Diðerleri *) Özel aksesuarlar / model varyantlari 1 ATTIX 30/50 H/M türkçe 1 Önemli güvenlik uyarýlarý Uyarý iþaretleri Cihazi çalitirmadan önce bu dokümani mutlaka okuyunuz ve kolay eriilebilecek bir yerde muhafaza ediniz. TEHLKE Dorudan air ve iyilemeyen yaralanmalara veya ölüme neden olan tehlike. DKKAT Hafif yaralanmalara veya mal hasarlarina neden olabilen tehlike. Cihaz · sadece kullanýmý kendilerini gösterilmiþ olan ve kesin olarak kumandasý ile görevlendirilmiþ kiþiler tarafýndan · sadece gözetim altýnda çalýþtýrýlabilir ve · çocuklar tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir · zihinsel ya da fiziksel engelli kiiler tarafindan kullanilmamalidir Cihazý kullanacak personel çalýþmadan önce aþaðýdaki hususlarda bilgilendirilmelidir: · cihazýn nasýl kullanýldýðý · emilen malzemeden kaynaklanan tehlikeler · emilen malzemenin emniyetli bir þekilde yok edilmesi 1. [. . . ] Emme hortumu içindeki hava hizi 20 m/s altina dütüünde, emniyetle ilgili nedenlerden dolayi sesli bir ikaz sinyali duyulur. 3. 3 Filtre torbasinin takilmasi "H" 1. Kilit mandallari (A) açiniz ve süpürge üst kismini çikartiniz. ø 27 A ø32 ø36 A ø38 B 3. Güvenlik filtresi torbasi balantisini, giri balantisina sikica takin. mha torbasinin havalandirma deliklerinin (E) pislik kabinin içinde olmasina dikkat ediniz. Filtre torbasi manonunu iyice giri balanti parçasi üzerine bastiriniz. 10 ATTIX 30/50 H/M türkçe ø 27 A ø32 ø36 A 7. Kilit mandallarin doru oturmasina dikkat ediniz. ø38 3. 4 Filtre torbasinin takilmasi "M" 1. Kilit mandallari (A) açiniz ve süpürge üst kismini çikartiniz. ø 27 A ø32 ø36 A ø38 3. Güvenlik filtresi torbasi balantisini, giri balantisina sikica takin. 11 ATTIX 30/50 H/M türkçe ø 27 A ø32 ø36 A 5. Kilit mandallarin doru oturmasina dikkat ediniz. ø38 12 ATTIX 30/50 H/M 4 Kullanýlmasý / Ýþletme türkçe 4. 1 Baðlantýlar 4. 1. 1 Emme hortumunun baðlanmasý 1. Emme hortumunu baðlayýnýz. 4. 1. 2 Elektrik baðlantýsý Tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi, þebeke hattýndaki gerilim ile ayný olmalýdýr. 1. Süpürgenin kapatýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. Burada bazý genel bilgiler bulacaksýnýz. 5. 1. 1 Kuru maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKAT!Ýþyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan kuru ve yanýcý olmayan tozlarýn emilmesi için emme hortumu çapýnýn cihaz þalteri konumuna uygun olmasý gerekmektedir. Kuru tozlar bu süpürge ile emilmeden önce, kabýn içine daima bir imha torbasý koyulmalýdýr (sipariþ no. Emilen maddeler ardýndan basit ve hijyenik bir þekilde giderilmelidir. Sývý emilmesinden sonra, filtre elemaný nemlidir. Nemli bir filtre elemaný, kuru maddeler emilip temizlendiði zaman çok çabuk týkanýr. Bu nedenle, kuru madde emme iþleminden önce filtre elemaný yýkanýp temizlenmeli ve kurutulmalýdýr veya yerine kuru bir filtre elemaný takýlmalýdýr. 5. 1. 2 Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKAT!Yanýcý sývý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Sývýlarýn emilmesinden önce prensip itibarýyla filtre torbasýnýn/imha torbasýnýn çýkartýlmasý ve þamandýranýn iþlevinin veya dolum seviyesi sýnýrlandýrma tertibatýnýn kontrol edilmesi gerekmektedir (bakýnýz bölüm veya , , Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi"). Ayrý bir filtre elemanýnýn veya filtre süzeðinin kullanýlmasý tavsiye edilir. Köpük oluþmasý halinde, iþlem derhal sona erdirilmeli ve kap boþaltýlmalýdýr. [. . . ] Kilit mandallarin doru oturmasina dikkat ediniz. ø38 24 ATTIX 30/50 H/M 7. 2. 8 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi"M" (XtremeClean) türkçe ø 27 A Aþaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. Kilit mandallari (A) açiniz ve süpürge üst kismini çikartiniz. ø38 B B Filtre elemanlarinin çikartilmasi: 3. çinde filtre elemanlari olan iki kaseti dikkatlice çikartiniz. Kullanilmi filtre elemanlarini yasal hükümlere göre imha ediniz. C D Filtre elemanlarinin takilmasi: 5. [. . . ]

NILFISK BA531 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK BA531 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag