Kullanım kılavuzu NILFISK FLOORTEC R 670 B

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK FLOORTEC R 670 B kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK FLOORTEC R 670 B kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK FLOORTEC R 670 B kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK FLOORTEC R 670 B : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (8031 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK FLOORTEC R 670 B

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Cihazýn kurulacaðý yer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ýklim sýnýflarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montaj boþluðu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komþu beyaz eþyalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kurulum sýrasýnda zeminin hasarlara karþý korunmasý için: Bir halý veya linolyum vb. artýðýný yapýþtýrma bandý ile planlanan montaj yerinin önündeki zemine yayýn. Taþýma ambalajýnýn çýkartýlmasý: Kartonu çýkartýn. Cihazýn yüzeylerini çizmemek için býçaðý dikkatli kullanýn. Ambalaj malzemelerini söküp çýkarýnýz. Elektrik kablosunu bir yapýþkan bant ile cihazýn arka yüzüne sabitleyiniz. Transport güvenlik donanýmýný çözünüz ve cihazý paletten kaldýrýnýz -- Cihaz çok aðýrdýr!Cihazýn dýþýna sabitlenmiþ aksesuarlarý cihazdan ayýrýnýz. Cihaz ile birlikte teslim edilen aksesuarlarýn cihaza sabitlenmesi için kullanýlmýþ olan yapýþkan þeritleri muhafaza ediniz. Bu þeritler ileride kenar koruma donanýmlarýnýn, cihazýn kurulacaðý boþluðun duvarlarýna sabitlenmesi için kullanýlacaktýr (bakýnýz bölüm "8. Cihazý dikkatlice açýnýz (devrilme tehlikesi) ve içindeki aksesuarlarý ve montaj malzemelerini çýkarýnýz. Uzunluðu, montaj boþluðunun geniþliðini karþýlamalýdýr!Notlar: -- Eðer montaj boþluðu cihazdan daha derinse, kalýn bir kiriþ seçin veya iki tane arka arkaya kullanýn. -- Takoz cihazý minimum 50 mm kapatmalýdýr. Baðlantý borusunu döþeyin. Cihazýn daha sonra içeri sürülmesi sýrasýnda baðlantý borusunda hasar oluþumunu engellemek için, daima verilen döþeme bölgelerini koruyun. Baðlantý borusunu yapýþtýrma bandý ile zemine sabitleyin. 8. Kenar korumasýnýn takýlmasý Kurulum yüksekliðini (takozun alt kenarý), boþluðun arka duvarýna iþaretleyin. Vidalar tahta takozun kalýnlýðýna uygun olarak seçilmelidir: Uzunluk = min. 2, 5 x tahta kalýnlýðý, çap 12 veya 14 mm. Vida sayýsýný, takoz güvenli monte edilebilecek þekilde, boþluk geniþliðine uygun olarak seçin. Zemine baðlý olarak: Boþluðun arka duvarýnda destek arayýn ve delikleri takozun içindeki destek pozisyonuna uygun iþaretleyin. veya Montaj boþluðunun kenarlarýný korumak için, birlikte teslim edilen koruma raylarýný yapýþtýrma bandýyla sabitleyin. NQ 9. Cihazýn montaj boþluðuna sürülmesi m Uyarý Cihazýn montaj boþluðuna sürülmesi sýrasýnda dikkatli davranýn. Zemine sabitlenmiþ su baðlantýsý veya þebeke tesisatýna hasar vermeyin. Not: Zemin ve cihaz, montaj deliðine oranla eðriyse, yükseklik ayarýna sahip tekerlekler, cihaz boþluða sürülmeden önce uygun þekilde ayarlanmalýdýr. Yükseklik ayarlý tekerlekler devrilme emniyetinin içine oturup kavrayýncaya kadar, cihazý dikkatli bir þekilde boþluða sürün. Þebeke fiþini prize sokun. Not: Yan yana kurulum durumunda her cihaz için ayrý bir priz gereklidir! Þebeke kablosunun cihazýn altýna veya arkasýna sýkýþmasýna karþý önlem alýnýz. [. . . ] Derinlik ayarlamasýný sabitlemek için sabitleme köþebendini sýkýn. Kapaðý kapatýn ve yanlamasýna düzeltmeyi kontrol edin. Açýlmýþ kapaðýn köþesine elle hafifçe vurarak ayarý düzeltebilirsiniz. Çekmecenin diðer tarafýndaki sabitleme köþebentlerini çözünüz ve cihaz kapaðýndan biraz çekiniz. Bunun için sabitleme cývatalarýný sadece çözünüz. [. . . ]

NILFISK FLOORTEC R 670 B KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK FLOORTEC R 670 B kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag