Kullanım kılavuzu NILFISK HSC 585 MULTI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK HSC 585 MULTI kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK HSC 585 MULTI kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK HSC 585 MULTI kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK HSC 585 MULTI : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (10713 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK HSC 585 MULTI BROCHURE (505 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK HSC 585 MULTI

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullanýlmasý kolay olmasýna raðmen, cihaz çocuklarýn kullanmasý için uygun deðildir. Süpürge, geçerli olan ulusal yönetmeliklere göre kullanýlmalýdýr. Tainmasi Taimadan önce pislik kabinin bütün kapaklarini kapatiniz. Pislik kabi içinde sivi bulunduunda, cihazi ters Bu iþletme kýlavuzunda tarif edilen cihazlar ­ örn. [. . . ] Kilitleme klipslerini açýnýz ve süpürge üst kýsmý çýkartýnýz. Aksesuar parçalarýný pislik kabýndan ve ambalajdan çýkartýnýz. Ýþyerindeki Maksimum 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 4. 1 Baðlantýlar 4. 1. 1 Emme hortumunun baðlanmasý Ýþyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan kuru, yanmayan tozlarýn emilmesi için emme hortumu çapýnýn cihaz þalterinin konumuna uygun olmasý gerekmektedir. 1. Emme baðlayýnýz. hortumunu 4. 1. 2 Elektrik baðlantýsý Tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi, þebeke hattýndaki gerilim ile ayný olmalýdýr. Yanýcý tozlarýn emilmesi sýrasýnda uzatma kablolarýnýn, kavramalý fiþ tertibatlarýnýn ve adaptörlerin kullanýlmasý yasaktýr. 1. Süpürgenin kapatýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. Baðlantý kablosunun fiþini, yönetmeliklere uygun monte edilmiþ, toprak hattýna sahip bir prize takýnýz. 252 ATTIX 791-2M/B1 4. 1. 3 Elektronik cihazlarýn baðlanmasý Yönetmeliklere göre, sadece toz tekniði açýsýndan kontrol edilmiþ toz oluþturan cihazlar baðlanabilir. Baðlanacak elektronik cihazýn azami güç alýmý: bakýnýz bölüm 9. 4 "Teknik özellikler". 1. Elektronik cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz. Elektronik cihazý kumanda alanýndaki cihaz prizine baðlayýnýz. Süpürgenin çalýþtýrýlmasý 4. 2. 1 Þalter konumu "I" Hortum çapý ile emme hortumu çapý ayarýnýn birbirine uygun olmasý gerekmektedir: Hortum ø ø27 ø32 ø36 ø50 Hortum çapý ayarý ø27 ø32 ø36 ø50 3 4. 2 2 0 36 0 50 4. 2. 2 Þalter konumu "auto" Hortum çapý ile emme hortumu çapý ayarýnýn birbirine uygun olmasý gerekmektedir: Hortum ø ø27 ø32 ø36 ø50 Hortum çapý ayarý ø27 ø32 ø36 ø50 27 1. Emme motoru çalýþmaya baþlar. 3 4. 2. 3 Emme kuvveti ayarlamasý 3 27 27 4. 3 Debi kontrolü denetimi Ýþyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan tozlarýn emilmesinden önce: 1. Filtre torbasý rondelasýný dikkatli bir þekilde giriþ aðzýndan çekerek çýkartýnýz. Filtre torbasý rondelasýný sürgüyle kapatýnýz. Filtre torbasýný yönetmeliklere göre imha ediniz. Yeni filtre torbasýný talimata göre (filtre torbasý üzerindeki yazý) temizlenmiþ olan kabýn içine yerleþtiriniz. Filtre torbasý rondelasýný sonuna kadar giriþ aðzýna bastýrýnýz. 1 Aþaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz. 7. 2. 4 Pislik kabinin boaltilmasi Sadece tehlikesiz tozlarýn filtre torbasý olmaksýzýn emilmesinden sonra. Sivi emdikten sonra boaltmak için: Ara halkayi çikartiniz, çünkü tam bir sizdirmazlik sadece emme ilemi sirasinda salanmaktadir. Boalttiktan sonra: Bunlari tekrar takmadan önce ara halka ve emici üst parçasindaki kap kenarini ve contalari temizleyiniz. Conta veya oluk kirli veya hasarli olduunda emme gücü dümektedir. Emme hortumu tekrar takilmadan önce: Giri balanti parçasini ve hortum manonunu temizleyiniz. 2 1 1 3 1. Kilitleme klipslerini (1) açiniz ve ara halkayi (2) kaptan çikartiniz. [. . . ] Teknik yeniliklere Süpürgeler, ek AA dahil olmak üzere IEC/EN 60335-2-69 standardýna göre kontrolden geçirilmiþlerdir. Toz sýnýfý M cihazlarýnýn bütün taleplerinin yerine getirildiði tespit edilmiþtir. Emici cihaz , , Sanayi emici cihazlarin ve toz emici cihazlarin toz patlama korumasi için 11. bölgedeki -malat türü 1- kullanima uygun olup kontrol taleplerini" yerine getirmektedirler (BIA). [. . . ]

NILFISK HSC 585 MULTI KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK HSC 585 MULTI kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag