Kullanım kılavuzu NILFISK OZ 1

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK OZ 1 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK OZ 1 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK OZ 1 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK OZ 1 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (872 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK OZ 1 (478 ko)
   NILFISK OZ 1 BROCHURE (777 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK OZ 1

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 17 Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Motor giri havasi filtresinin deitirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 AB - Uygunluk beyaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 8 Arýzalarýn giderilmesi 9 Diðerleri 1) OEL=Maksimum yeri Konsantrasyonu *) Özel aksesuarlar / model varyantlari 1 Orijinal Kilavuz'un çevirisi ATTIX 40-0M PC TYPE 22 GB DE 1 Önemli güvenlik uyarýlarý Uyarý iþaretleri Cihazi çalitirmadan önce bu dokümani mutlaka okuyunuz ve kolay eriilebilecek bir yerde muhafaza ediniz. TEHLKE Dorudan air ve iyilemeyen yaralanmalara veya ölüme neden olan tehlike. [. . . ] Cihazýn tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi ile, cihazýn baðlandýðý elektrik þebekesinin geriliminin ayný olmasýna dikkat ediniz. IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH KO Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi DKKAT Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi Yanýcý sývý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Sývýlarýn emilmesinden önce prensip itibarýyla filtre torbasýnýn/imha torbasýnýn çýkartýlmasý ve þamandýranýn iþlevinin veya dolum seviyesi sýnýrlandýrma tertibatýnýn kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrý bir filtre elemanýnýn veya filtre süzeðinin kullanýlmasý tavsiye edilir. Köpük oluþmasý halinde, iþlem derhal sona erdirilmeli ve kap boþaltýlmalýdýr. 1) OEL=Maksimum yeri Konsantrasyonu *) Özel aksesuarlar / model varyantlari 5 Orijinal Kilavuz'un çevirisi ATTIX 40-0M PC TYPE 22 GB DE FR NL IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS Tehlikeli maddeler KAZ Tehlikeli maddeler. Tehlikeli maddelerin emilmesi air veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Aþaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: - sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs. ) - yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs. ) - yanýcý tozlar ve sývýlardan oluþan karýþýmlar - patlayýcý Madde Yasasý'nýn 1. maddesi anlamýnda patlama tehlikesi olan veya buna eþdeðerdeki maddeler - airi düük asgari ateleme enerjisi ME < 1 mJ olan yanici tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) - Çok reaktif tozlar ya da yüksek oksijen duyarliliina sahip tozlar DKKAT Titanyum ve magnezyum gibi tozlar için ek gereksinimler geçerlidir. Ulusal çalima yetkili kurumlarina ya da elektrikli süpürgenin üreticisine daniin. Yedek parçalar ve aksesuarlar DKKAT Yedek ve aksesuar parçalari. Için seçmek yukariya çabuk yanar toz içinde kuak 22: biricik kullanma fer`î hangi are sertifika yaninda belgili tanimlik imalatçi -in belgili tanimlik tip 22 makine. Emme hortumunu baðlayýnýz. 4. 1. 2 Elektrik baðlantýsý Tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi, þebeke hattýndaki gerilim ile ayný olmalýdýr. 1. Süpürgenin kapatýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. Baðlantý kablosunun fiþini, yönetmeliklere uygun monte edilmiþ, toprak hattýna sahip bir prize takýnýz. 4. 2 Cihazin çalitirilmasi Hortum çapý ile emme hortumu çapý ayarýnýn birbirine uygun olmasý gerekmektedir: alter konumu 0 I Fonksiyon Kapali Açik ø27 ø32 ø36 ø38 ø27 ø32 ø36 ø38 12 1) OEL=Maksimum yeri Konsantrasyonu *) Özel aksesuarlar / model varyantlari Orijinal Kilavuz'un çevirisi ATTIX 40-0M PC TYPE 22 4. 3 Filtre elemanýnýn temizlenmesi Filter Cleaning System GB DE FR NL IT Emme gücü azaldýðýnda: Sadece filtre torbasi ve filtre bezi olmadan emildiinde. 1. alteri "I" konumuna (maksimum emme gücü) getiriniz. Elinizle enjektör veya emme hortumu aðzýný kapatýnýz. Filtre temizleme düðmesine üç kez basýnýz. Bütün filtrelerin mevcut olup olmadýðýný ve doðru takýlmýþ olup olmadýklarýný kontrol ediniz. oluþan hava akýmýndan dolayý filtre elemanýnýn lamelleri üzerine birikmiþ olan tozlar temizlenmektedir. NO SV DA FI Ýþyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan tozlarýn emilmesinden önce: 2. Motor çalýþýr vaziyetteyken emme hortumunun ucunu kapatýnýz, yakl. 1 saniye sonra sesli bir ikaz sinyali duyulacaktýr. ES PT EL TR SL HR 4. 5 Sesli ikaz sinyali Emme hortumundaki hava hýzý 20 m/s altýna düþtüðünde, emniyetle ilgili nedenlerden dolayý sesli bir ikaz sinyali duyulacaktýr, bakýnýz "Arýzalarýn giderilmesi" bölümü. SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH KO 1) OEL=Maksimum yeri Konsantrasyonu *) Özel aksesuarlar / model varyantlari 13 Orijinal Kilavuz'un çevirisi ATTIX 40-0M PC TYPE 22 GB DE FR NL IT NO SV 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 5. 1 Çalýþma teknikleri Ek aksesuarlar, emme enjektörleri ve emme hortumlarý, doðru kullanýldýklarýnda, temizleme etkisini güçlendirir ve temizleme iþlemi için sarf edilen çabayý azaltabilirler. Bazý yönetmeliklere dikkat edilerek, özel alanlarda kendi tecrübeleriniz de dikkate alýnarak, daha etkili temizleme saðlanýr. Burada bazý genel bilgiler bulacaksýnýz. DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH KO 14 1) 5. 1. 1 Kuru maddelerin emilerek temizlenmesi Ýþyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan kuru ve yanýcý olmayan tozlarýn emilmesi için emme hortumu çapýnýn cihaz þalteri konumuna uygun olmasý gerekmektedir. [. . . ] mha torbasini yasal hükümlere göre imha ediniz. Filtre torbasinin takilmasi: 6. Filtre torbasi manonunu iyice giri balanti parçasi üzerine bastiriniz. A ø32 ø36 A 9. Kilit mandallarin doru oturmasina dikkat ediniz. ø 27 ø38 OEL=Maksimum yeri Konsantrasyonu *) Özel aksesuarlar / model varyantlari Orijinal Kilavuz'un çevirisi ATTIX 40-0M PC TYPE 22 GB DE FR 7. 2. 4 Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi Aþaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. Kilit mandallari (A) açiniz ve süpürge üst kismini çikartiniz. NL IT NO SV DA FI ø 27 ø38 B Filtre elemaninin çikartilmasi: 3. [. . . ]

NILFISK OZ 1 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK OZ 1 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag