Kullanım kılavuzu NILFISK RS 2200

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK RS 2200 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK RS 2200 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK RS 2200 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK RS 2200 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (14980 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK RS 2200 (14569 ko)
   NILFISK RS 2200 BROCHURE (2237 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK RS 2200

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] DKKAT Hafif yaralanmalara veya mal hasarlarina neden olabilen tehlike. Cihaz · sadece kullanýmý kendilerini gösterilmiþ olan ve kesin olarak kumandasý ile görevlendirilmiþ kiþiler tarafýndan · sadece gözetim altýnda çalýþtýrýlabilir ve · çocuklar tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir 1. Güvenlik açýsýndan kuþkulu olan her türlü çalýþma þeklinden kaçýnýlmasý gerekmektedir. Aaidaki durumlarda cihazi kapatiniz ve elektrik fiin çekiniz: - temizlik ve bakim ilerinden önce - parçalari deitirmeden önce - köpük oluumu veya sivi tatiinda Cihazýn iþletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. [. . . ] Elektrikli cihazi kapatiniz. Süpürge bali elektrikli cihazla birlikte çalitirilir ve kapatilir. Kir hemen toz kaynaindan emilir. Yönetmeliklere göre, sadece toz tekniði açýsýndan kontrol edilmiþ toz oluþturan cihazlar baðlanabilir. Baðlanacak elektronik cihazýn azami güç alýmý: bakýnýz bölüm 9. 4 "Teknik özellikler". Þalter "auto" konumuna çevrilmeden önce, baðlý olan elektronik cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz. auto 3. Elektrikli cihazi ve süpürgeyi emme hortumuyla birbirine balayiniz. Elektrikli cihazin fiini süpürgenin kumanda panosundaki cihaz prizine takiniz. 5. Süpürgeyi çalitiriniz, alter konumu "auto". Emme motoru bali olan elektrikli cihazin çalitirilmasiyla birlikte çalimaya balar. Bu nedenle, kuru madde emme iþleminden önce filtre elemaný yýkanýp temizlenmeli ve kurutulmalýdýr veya yerine kuru bir filtre elemaný takýlmalýdýr. 5. 1. 2 Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKAT!Yanýcý sývý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Sývýlarýn emilmesinden önce prensip itibarýyla filtre torbasýnýn/imha torbasýnýn çýkartýlmasý ve þamandýranýn iþlevinin1) veya dolum seviyesi sýnýrlandýrma tertibatýnýn1) kontrol edilmesi gerekmektedir (bakýnýz bölüm veya , , Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi"). 12. Çemberi (B) hafifçe zorlayarak aai doru deviriniz. 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 19 ATTIX 9 STD türkçe 7. 2. 3 Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi (ATTIX 961-01) 1. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. A A çine air maddeler emilmi olan filtre torbasini kabi yana yatirarak çikartiniz. B B 3. Kilit mandallari (B) açiniz ve süpürge üst kismini çikartiniz. C D Filtre torbasinin çikartilmasi: 4. Filtre torbasý rondelasýný dikkatli bir þekilde giriþ aðzýndan çekerek çýkartýnýz (C). Filtre torbasýný yönetmeliklere göre imha ediniz. Filtre torbasinin takilmasi: 7. Yeni filtre torbasinin manonunu giri balanti parçasi (C) üzerine iyice bastiriniz. C B B 10. Süpürge üst kismini yerletiriniz. Kilit mandallarin doru oturmasina dikkat ediniz. 20 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi ATTIX 9 STD 7. 2. 4 Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi (ATTIX 965-21 SD XC) 1. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. türkçe A A B D C E mha torbasinin çikartilmasi: 3. Pislik kabini el kulpundan tutarak (C) asi içinden çikartiniz. mha torbasinin (D) azini bir iple balayiniz ve pislik kabi içinden çikartiniz. Air maddelerin emilmesinden sonra pislik kabini asla tek bainiza kaldirmayiniz. [. . . ] Artýk kullanýlmayan cihazý derhal kullanýlmaz hale getiriniz. Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz!Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9. 2 Garanti Garanti ve güvenceler için bizim genel iþlem þartlarýmýz geçerlidir. Cihazda izin verilmeyen deiikliklerin yapilmasi, yanli yedek parçalar ve aksesuarlar kullanilmasindan ve amacina uygun olmayan kullanimdan dolayi kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. [. . . ]

NILFISK RS 2200 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK RS 2200 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag