Kullanım kılavuzu NILFISK RS 502

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK RS 502 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK RS 502 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK RS 502 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK RS 502 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (15273 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK RS 502 (9273 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK RS 502

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bakýmçalýþmalarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pislikkabýnýnboþaltýlmasý(ATTIX961-01). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pislik kabýnýn boþaltýlmasý (ATTIX 965-21 SD XC) . . . . . . . . . . . . . 19 Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi (RS 502) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ýmhatorbasýnýndeðiþtirilmesi(ATTIX965-21SDXC) . . . 21 . Ýmhatorbasýnýndeðiþtirilmesi(ATTIX963-21EDXC) . . . 22 . Filtreelemanýnýndeðiþtirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Makineninyenideniþlemeyeverilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . [. . . ] Baðlantý kablosunun fiþini, yönetmeliklere uygun monte edilmiþ, toprak hattýna sahip bir prize takýnýz. 4. 2 Cihazin çalitirilmasi 4. 2. 1 , , I-0-II " alteri 1) alter konumu I 0 II Fonksiyon azaltilmi emmegücü Kapali maksimum emmegücü 4. 2. 2 , , auto-0-I " alteri 1) alter konumu I Fonksiyon maksimum emmegücü 12 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 9 STD 4. 2. 3 Emme gücü ayari 1) alter konumu türkçe Fonksiyon Emmegücü ayari, emme gücününfarkli emmegörevlerinetamuygun ekildeayarlanmasinisalamaktadir. 4. 2. 4 Auto-On/Off iletmesi ­ alter konumu " auto " 1) 1. Elektriklicihazikapatiniz. Süpürge bali elektrikli cihazla birlikte çalitirilir ve kapatilir. Kir hemen toz kaynaindan emilir. Yönetmeliklere göre, sadece toz tekniði açýsýndan kontrol edilmiþ toz oluþturan cihazlar baðlanabilir. Baðlanacak elektronik cihazýn azami güç alýmý: bakýnýz bölüm 9. 4 "Teknik özellikler". Þalter "auto" konumuna çevrilmeden önce, baðlý olan elektronik cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz. auto 3. Elektriklicihazivesüpürgeyi emme hortumuyla birbirine balayiniz. Elektriklicihazinfiinisüpürgeninkumandapanosundaki cihazprizinetakiniz. 5. Emme motoru bali olan elektrikli cihazin çalitirilmasiylabirlikteçalimayabalar. Elektronik cihaz kapatýldýktan sonra, süpürge kýsa bir süre daha çalýþmaya devam eder ve henüz emme hortumu içindeki tozun da filtre torbasýna sevk edilmesini saðlar. 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý 1 ATTIX 9 STD türkçe Filtre elemanýnýn temizlenmesi 4. 3. 1 Filtre elemanýnýn temizlenmesi" Push & Clean " (RS 502) Sadece filtre torbasi ve filtre bezi olmadan emildiinde. 4. 3 Emme gücü azaldýðýnda: 1. Elinizle enjektör veya emme hortumu aðzýný kapatýnýz. Filtre temizleme düðmesine üç kez basýnýz. Filtre torbasý rondelasýný dikkatli bir þekilde giriþ aðzýndan çekerek çýkartýnýz (C). Filtre torbasýný yönetmelikleregöreimhaediniz. Filtre torbasinin takilmasi: 7. Yeni filtre torbasinin manonunu giri balanti parçasi (C)üzerineiyicebastiriniz. C B B 10. Süpürge üst kismini yerletiriniz. Kilit mandallarin doru oturmasinadikkatediniz. 20 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 9 STD 7. 2. 4 Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi (ATTIX 965-21 SD XC) auto 1. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. türkçe A A B D C E mha torbasinin çikartilmasi: 3. Pislikkabinielkulpundantutarak (C) asi içinden çikartiniz. mha torbasinin (D) azini bir iple balayiniz ve pislik kabi içinden çikartiniz. Air maddelerin emilmesindensonrapislikkabini asla tek bainiza kaldirmayiniz. Aksesuarolaraktemin edilebilen FORKLIFT'i (E) kullaniniz. FORKLIFT'i vinç tertibati veya çatalli istif arabasiyla pislikkabiüzerinegetiriniz. 10. Kap ile süpürge üst kismi arasindakicontalari(F)kontrolediniz. 12. mha torbasinin üst kenarini pislikkabikenarinageçiriniz. [. . . ] Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz!Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9. 2 Garanti Garantivegüvenceleriçinbizimgeneliþlemþartlarýmýzgeçerlidir. Cihazdaizinverilmeyendeiikliklerinyapilmasi, yanliyedekparçalarveaksesuarlarkullanilmasindanveamacinauygunolmayan kullanimdan dolayi kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. [. . . ]

NILFISK RS 502 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK RS 502 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag