Kullanım kılavuzu NILFISK SM 800

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NILFISK SM 800 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NILFISK SM 800 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NILFISK SM 800 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NILFISK SM 800 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2687 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NILFISK SM 800 (3606 ko)
   NILFISK SM 800 BROCHURE (453 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NILFISK SM 800

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 15 Cihazin çalitirilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 , , I-0-II " alteri 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 , , auto-0-I " alteri 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Emme gücü ayari 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Auto-On/Off iletmesi ­ alter konumu " auto " 1) . . . . . . . . . . . . . . . 16 Debi kontrolü denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sesli ikaz sinyali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Filtre elemanýnýn temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 6 Çalýþmadan sonra 7 Bakým 5. 1 Çalýþma teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pisliði yasal yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. Pislik kabýnýn boþaltýlmasý 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 7 ATTIX 9 H/M 2 Cihazýn tarifi 2. 1 Kullaným amacý 16 1 2 3 ø6 15 5 13 12 4 11 10 6 9 8 7 8 0 14 ø auto 3 5 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi ATTIX 9 H/M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tme çemberi Hava diari atma delii Temiz hava emme delii Kilitleme klipsi Pislik kabini çikartmak için kulp Pislik kabini yerletirmek için hareketli çember Zemin enjektörü tutacai Frenli yönlendirme tekeri Pislik kabi Giri balanti parçasi "H" Giri balanti parçasi "M" Elektrik kablosu için sarma çemberi Þalteri "I-0-II" 1) Emme gücü ayrli cihaz alteri 'auto-0-I" 1) 14 Cihaz prizi 1) 15 Hortum çapý ayarý 16 Aksesuar tutucu 2. 2 Kumanda alani ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 9 ATTIX 9 H/M 3 Ýþletmeye almadan önce 3. 1 Cihazin montaji 3. 1. 1 Aksesuarin ambalajindan çikartilmasi 1) A A 1. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. B B 4. Kilit mandallari (B) açiniz ve süpürge üst kismini çikartiniz. 5. Giri balanti parçasini "M" (üst) tapayla (E) kapatiniz. E 10. Emme hortumunu (F) giri balanti parçasina "M" (alt) balayiniz. F 14 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi ATTIX 9 H/M 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 4. 1 Baðlantýlar 4. 1. 1 Elektrik baðlantýsý Tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi, þebeke hattýndaki gerilim ile ayný olmalýdýr. 1. Süpürgenin kapatýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. Baðlantý kablosunun fiþini, yönetmeliklere uygun monte edilmiþ, toprak hattýna sahip bir prize takýnýz. 4. 2 Cihazin çalitirilmasi 4. 2. 1 , , I-0-II " alteri 1) Hortum çapý ile emme hortumu çapý ayarýnýn birbirine uygun olmasý gerekmektedir: alter konumu I 0 II Fonksiyon azaltilmi emme gücü Kapali maksimum emme gücü ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 4. 2. 2 , , auto-0-I " alteri 1) Hortum çapý ile emme hortumu çapý ayarýnýn birbirine uygun olmasý gerekmektedir: alter konumu I Fonksiyon maksimum emme gücü ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 4. 2. 3 Emme gücü ayari 1) alter konumu Fonksiyon Emme gücü ayari, emme gücünün farkli emme görevlerine tam uygun ekilde ayarlanmasini salamaktadir. 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 15 ATTIX 9 H/M 4. 2. 4 Auto-On/Off iletmesi ­ alter konumu " auto " 1) 1. Elektrikli cihazi kapatiniz. Süpürge bali elektrikli cihazla birlikte çalitirilir ve kapatilir. Kir hemen toz kaynaindan emilir. Yönetmeliklere göre, sadece toz tekniði açýsýndan kontrol edilmiþ toz oluþturan cihazlar baðlanabilir. Baðlanacak elektronik cihazýn azami güç alýmý: bakýnýz bölüm 9. 4 "Teknik özellikler". 27 16 5 ø Þalter "auto" konumuna çevrilmeden önce, baðlý olan elektronik cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz. 32 3 ø6 auto 3. Elektrikli cihazi ve süpürgeyi emme hortumuyla birbirine balayiniz. Köpük oluþmasý halinde, iþlem derhal sona erdirilmeli ve kap boþaltýlmalýdýr. Daha az köpük oluþmasýný saðlamak için, Schaumkiller (köpük öldürücü) Nilfisk-Alto Foam Stop kullanýlmalýdýr (Sipariþ no. 'su için bakýnýz bölüm "Aksesuarlar"). 18 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi ATTIX 9 H/M 6 Çalýþmadan sonra 6. 1 Süpürgenin kapatýlmasý ve muhafaza edilmesi 32 3 ø6 auto 1. Saðlýða zararlý tozlar emildikten sonra süpürge dýþýndan emme ile temizlenmelidir. Elektrik kablosunun dolanmamasi için sarma ilemine cihazdan balayiniz, fi ucundan deil. Sývý madde emme iþleminden sonra: Süpürge üst parçasý ayrý bir yere konulmalý ki, filtre elemaný kuruyabilsin. Süpürge, iþi olmayanlarýn kullanmasýna karþý korunmuþ olarak kuru bir yere konulmalýdýr. 27 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi 5 ø ø ø0 19 ATTIX 9 H/M 7 Bakým 7. 1 Bakým planý Çalýþmadan sonra Gerektiðinde 7. 2. 1 7. 2. 2 7. 2. 3 7. 2. 4 Pislik kabýnýn boþaltýlmasý Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi Emniyet filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi Filtre elemanýnýn " H" deðiþtirilmesi 20 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý Orijinal Kullanim Kilavuzu'nun çevirisi ATTIX 9 H/M 7. 2 Bakým çalýþmalarý 7. 2. 1 Pislik kabýnýn boþaltýlmasý Boalttiktan sonra: Bunlari tekrar takmadan önce ara halka ve emici üst parçasindaki kap kenarini ve contalari temizleyiniz. Conta veya oluk kirli veya hasarli olduunda emme gücü dümektedir. Emme hortumu tekrar takilmadan önce: Giri balanti parçasini ve hortum manonunu temizleyiniz. 1. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. A A B C D Pislik kabinin çikartilmasi: 3. Pislik kabini el kulpundan tutarak (C) asi içinden çikartiniz. Air maddelerin emilmesinden sonra pislik kabini asla tek bainiza kaldirmayiniz. [. . . ] Artýk kullanýlmayan cihazý derhal kullanýlmaz hale getiriniz. Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz!Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9. 2 Garanti Garanti ve güvenceler için bizim genel iþlem þartlarýmýz geçerlidir. Cihazda izin verilmeyen deiikliklerin yapilmasi, yanli yedek parçalar ve aksesuarlar kullanilmasindan ve amacina uygun olmayan kullanimdan dolayi kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. [. . . ]

NILFISK SM 800 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NILFISK SM 800 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag