Kullanım kılavuzu NOKIA BH-108

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NOKIA BH-108 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NOKIA BH-108 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NOKIA BH-108 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NOKIA BH-108 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (87 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NOKIA BH-108

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede deðiþiklik yapma veya geri çekme hakkýný saklý tutar. Belirli ürünlerin kullanýlabilirliði bölgeye göre deðiþiklik gösterebilir. Ayrýntýlar için lütfen Nokia bayiinize danýþýn. Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri'nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, TÜRKÇE teknoloji veya yazýlým içerebilir. [. . . ] Kulaklýklý mikrofon seti bir cihazla eþleþtirilmemiþse, otomatik olarak eþleþtirme moduna girer. Kapatmak için çoklu iþlev tuþunu yaklaþýk 5 saniye süreyle basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa bir süre yanar. Kulaklýklý mikrofon seti 30 saniye içinde bir cihaza baðlanmazsa otomatik olarak kapanýr. Kulaklýklý mikrofon setini eþleþtirme ve baðlama Kulaklýklý mikrofon setini kullanabilmek için seti uyumlu bir cihazla eþleþtirmeniz ve baðlantý kurmanýz gerekir. Kulaklýklý mikrofon setini en fazla sekiz cihazla eþleþtirebilirsiniz, ancak her seferinde yalnýzca bir cihaza baðlayabilirsiniz. Mobil cihazýnýzýn açýk ve kulaklýklý mikrofon setinin kapalý olduðundan emin olun. Kulaklýklý mikrofon seti daha önce bir cihazla eþleþtirilmemiþse, seti açýn. Kulaklýklý mikrofon seti eþleþtirme moduna girer ve yeþil renkli gösterge ýþýðý hýzlý þekilde yanýp sönmeye baþlar. Kulaklýklý mikrofon seti daha önce bir cihazla eþleþtirilmiþse, setin kapatýldýðýndan emin olun, yeþil renkli gösterge ýþýðý hýzlý þekilde TÜRKÇE yanýp sönene kadar çoklu iþlev tuþunu yaklaþýk 5 saniye basýlý tutun. Yaklaþýk 3 dakika içinde cihazýnýzda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve Bluetooth özellikli cihazlarý arayacak þekilde ayarlayýn. Ayrýntýlar için mobil cihazýnýzýn kullanýcý kýlavuzuna bakýn. Bulunan cihazlar listesinden kulaklýklý mikrofon setini seçin. Kulaklýklý mikrofon setini cihazýnýzla eþleþtirmek ve cihazýnýza baðlamak için 0000 þifresini girin. Bazý cihazlarda, eþleþtirme iþleminden sonra baðlantýyý ayrýca kurmanýz gerekebilir. Kulaklýklý mikrofon seti cihazýnýza baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr olduðunda, yeþil gösterge ýþýðý yavaþça yanýp söner. Kulaklýklý mikrofon setini son kullanýlan cihaza elle baðlamak için, çoklu iþlev tuþunu yaklaþýk 2 saniye basýlý tutun veya cihazýnýzýn Bluetooth menüsünden baðlantýyý yapýn. Cihazýnýzý kulaklýklý mikrofon setinin otomatik olarak baðlanabileceði þekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliði bir Nokia cihazýnda etkinleþtirmek için, eþleþtirilen cihaz ayarlarýný Bluetooth menüsünde deðiþtirin. TÜRKÇE Temel kullaným Kulaklýklý mikrofon setini kulaða takma tekrar arama özelliðini destekliyorsa), görüþme yapýlmýyorken çoklu iþlev tuþuna iki kez basýn. Kulaklýklý mikrofon seti sað kulakta Sesle arama özelliðini etkinleþtirmek kullaným için hazýrdýr. Kulaklýklý mikrofon setini sol kulaðýnýza takmak için (cihazýnýz, kulaklýklý mikrofon setiyle bu özelliðin kullanýlmasýný için, kulak askýsýný Nokia logosunun destekliyorsa), görüþme yapýlmýyorken solunda olacak þekilde takýn (9). çoklu iþlev tuþunu 2 saniye süreyle Kulak askýsýný kulaðýnýzýn arkasýna basýlý tutun. Mobil cihazýnýzýn geçirin (7) ve kulaklýðý kulaðýnýza doðru yavaþça itin. [. . . ] Asla zarar görmüþ bataryayý kullanmayýn. Çalýþtýrma süreleri sadece tahminidir. Gerçek performans, seçilen cihaz ayarlarý, kullanýlan cihaz özellikleri (veya arka planda çalýþan özellikler), batarya durumu ve ortam sýcaklýðý gibi pek çok koþula baðlýdýr. TÜRKÇE Cihazýnýzýn bakýmýný yapma Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr. [. . . ]

NOKIA BH-108 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NOKIA BH-108 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag