Kullanım kılavuzu NOKIA BH-200

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NOKIA BH-200 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NOKIA BH-200 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NOKIA BH-200 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NOKIA BH-200 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (117 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NOKIA BH-200 (119 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NOKIA BH-200

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. [. . . ] Þarj cihazý kablosunu kulaklýklý mikrofon setine baðlayýn. Þarj iþlemi sýrasýnda kýrmýzý gösterge ýþýðý yanar. Þarj iþlemi baþlamadan önce biraz zaman alabilir. Þarj iþlemi baþlamazsa, þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesip yeniden takýn ve tekrar deneyin. Bataryanýn tam olarak þarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir. Batarya tamamen þarj olduðunda kýrmýzý gösterge ýþýðý söner. Þarj cihazýný prizden çekin ve kulaklýklý mikrofon setinden çýkarýn. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 5 saat 30 dakikaya kadar konuþma veya 150 saate kadar da bekleme süresi saðlar. Ancak, konuþma ve bekleme süresi; farklý cep telefonlarý, Bluetooth baðlantýsý kullanan ürünler, kullaným ayarlarý, kullaným biçimleri ve ortamlara baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. Bataryanýn þarjý biterken kulaklýklý mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. Kulaklýklý mikrofon setini açma veya kapatma Kulaklýklý mikrofon setini açmak için açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve yeþil gösterge ýþýðý hýzlý bir þekilde yanýp sönmeye baþlar. Kulaklýklý mikrofon seti eþleþtirilmiþ bir telefona baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr olduðunda yeþil gösterge ýþýðý yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlar. Kulaklýklý mikrofon setini kapatmak için açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa bir süre yanar. 7 Baþlarken Kulaklýklý mikrofon setini uyumlu bir telefonla eþleþtirme 1. Telefonunuzu ve kulaklýklý mikrofon setini açýn. Telefonda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazlarý arayacak þekilde ayarlayýn. Talimatlar için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Bulunan cihazlar listesinden kulaklýklý mikrofon setini (Nokia BH-200) seçin. Kulaklýklý mikrofon setinizi telefonunuzla eþleþtirmek ve aralarýnda baðlantý kurulmasýný saðlamak için þifreyi (0000) girin. Bazý telefonlarda eþleþtirme iþleminden sonra baðlantýyý ayrýca kurmanýz gerekebilir. Ayrýntýlý bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Kulaklýklý mikrofon setini cep telefonunuzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gerekmektedir. [. . . ] Hareketli parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir. · Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. [. . . ]

NOKIA BH-200 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NOKIA BH-200 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag