Kullanım kılavuzu NOKIA BH-214

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NOKIA BH-214 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NOKIA BH-214 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NOKIA BH-214 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NOKIA BH-214 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (105 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NOKIA BH-214

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Lütfen detaylarý Nokia satýcýnýzla görüþün. TÜRKÇE Ýhraç kontrolleri Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri'nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazýlým içerebilir. Edisonstraat 12a NL-6902 PK ZEVENAAR Tel: +31 316 583 180 Fax: +31 316 583 189 Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226 Giriþ Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-214 ile, uyumlu mobil cihazýnýzla ahizesiz olarak arama yapabilir ve konuþabilirsiniz. [. . . ] Mobil cihazýnýz A2DP Bluetooth profilini desteklemiyorsa, kulaklýklý Kulaklýklý mikrofon setini kapatmak mikrofon setini mobil cihazla ve bu için açma/kapatma tuþunu yaklaþýk 5 saniye süreyle basýlý tutun. Kulaklýklý profili destekleyen müzik çalarla mikrofon setinden sinyal bipi duyulur ayrý ayrý eþleþtirebilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setini mobil cihazýnýzla ve kýrmýzý gösterge ýþýðý kýsa bir süre eþleþtirip baðladýysanýz, kulaklýklý yanar. Kulaklýklý mikrofon seti bir cihaza 30 saniye içinde baðlanmazsa mikrofon setini müzik çalarla eþleþtirmeden önce setin telefonla otomatik olarak kapatýlýr. Mobil cihazýnýzýn veya müzik çalarýnýzýn açýk ve kulaklýklý mikrofon setinin kapalý olduðundan emin olun. Mavi gösterge ýþýðý hýzlý bir þekilde yanýp sönmeye baþlayana kadar açma/kapatma tuþunu (5 saniye kadar) basýlý tutun. Yaklaþýk 3 dakika içinde cihazýnýzda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve Bluetooth özellikli cihazlarý arayacak þekilde ayarlayýn. Bulunan cihazlarýn listesinden kulaklýklý mikrofon setini seçin. Gerekirse, kulaklýðý cihazýnýzla eþleþtirmek ve baðlamak için 0000 þifresini girin. Cihazýnýzýn tuþ takýmý yoksa, varsayýlan olarak bu þifreyi kullanmalýsýnýz. Bazý cihazlarda eþleþtirmeden sonra baðlantýyý ayrýca yapmanýz gerekebilir. Kulaklýklý mikrofon seti cihazýnýza baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr olduðunda, mavi gösterge ýþýðý yavaþça yanýp söner. Kulaklýðý sekiz adede kadar cihazla eþleþtirebilir ancak ayný anda HFP profilini destekleyen yalnýzca bir cihaza ve A2DP profilini destekleyen baþka bir cihaza daha baðlayabilirsiniz. Kulaklýðý son kullanýlan, HFP profilini destekleyen cihaza elle baðlamak için (örneðin, baðlantý kesildikten sonra), kulaklýðý kapatýp açýn veya yaklaþýk 2 saniye boyunca cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. Kulaklýðý A2DP profilini destekleyen cihaza elle baðlamak için yürüt/duraklat tuþuna basýn. Cihazýnýzý, kulaklýklý mikrofon seti otomatik olarak baðlanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cihazda bu özelliði etkinleþtirmek için, Bluetooth menüsündeki eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýný deðiþtirin. TÜRKÇE Temel kullaným Kulaklýklý mikrofon setini takma yaparken veya müzik dinlerken ses Ses konektörüne bir kulaklýk baðlayýn (15). Kulaklýklý mikrofon setini giysinize takmak için klipsi kullanýn. Sað kulaklýk kablosunu (R ile belirtilir) omuzunun üzerinden geçirin ve kulaklýk ucunu kulaðýnýza takýn (13). Kulaklýklý mikrofon setini aðzýnýzdan yaklaþýk 30 cm (11, 81 inç) uzaklýkta olacak þekilde yerleþtirin. Uyarý: Kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki sesleri duyamayabilirsiniz. [. . . ] Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir. Bu öneriler, cihazýnýz, þarj cihazýnýz veya her türlü aksesuar için ayný ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý servis için en yakýn yetkili servise götürün. TÜRKÇE Geri Dönüþüm Elinizde bulunan üründe, bataryada, basýlý malzemede veya ambalajda üzerinde çarpý iþareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullaným ömürleri sona erdiðinde ayrý bir atýk grubu ile toplanmalarý gerektiðini hatýrlatýr. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. [. . . ]

NOKIA BH-214 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NOKIA BH-214 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag