Kullanım kılavuzu NOKIA HS-34W

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals NOKIA HS-34W kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu NOKIA HS-34W kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals NOKIA HS-34W kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


NOKIA HS-34W : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (224 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   NOKIA HS-34W (208 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu NOKIA HS-34W

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz. Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona erdiðinde bir ürünün Avrupa Birliði dahilinde ayrý bir atýk grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. [. . . ] Þarj cihazýný kulaklýklý mikrofon setine þekilde gösterildiði gibi baðlayýn. Copyright © 2006 Nokia. Yeþil gösterge ýþýðý þarj sýrasýnda yanýp söner. Gösterge ýþýðý yeþil deðilse, þarj baðlantýsýný kontrol edin. Kulaklýklý mikrofon seti kapalýyken bataryanýn tam olarak þarj edilmesi 3 saat kadar sürebilir. Kulaklýklý mikrofon seti açýkken þarj iþlemi daha uzun sürer. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, yeþil gösterge ýþýðý sürekli yanar. Þarj cihazýný prizden çekin ve kulaklýklý mikrofon setinden çýkarýn. Tam olarak þarj edilmiþ bataryanýn 8 saate kadar konuþma, 180 saate kadar bekleme ve 8 saate kadar müzik çalma gücü vardýr. Ancak, süreler; farklý cep telefonlarý, Bluetooth baðlantýsý kullanan ürünler, kullaným ayarlarý, kullaným biçimleri ve ortamlara baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. Bataryanýn þarjý biterken ve 20 dakika konuþma veya müzik çalma süresi varken, kulaklýklý mikrofon setinden iki kez bip sesi duyulur ve kýrmýzý gösterge ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. Bataryayý yeniden þarj edin. Kulaklýklý mikrofon setini açma ve kapatma Çok iþlevli düðmeyi yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Kulaklýklý mikrofon setini 3 dakika içinde bir telefona veya müzik çalara baðlamazsanýz, batarya gücünden tasarruf etmek için kulaklýklý mikrofon seti kapanýr. Kulaklýklý mikrofon setini bir telefona veya müzik çalara baðlar ancak belirli bir süre kullanmazsanýz, güç tasarrufu için kulaklýklý mikrofon setini kapatýn. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 9 Kulaklýklý mikrofon setini eþleþtirme Uyumlu müzik çalar özelliði olan bir cep telefonuyla eþleþtirme Cep telefonunuzun uyumlu müzik çalar özelliði varsa, cep telefonunuzu arama yapma ve gelen aramalarý cevaplandýrma ile müzik çalma için kullanabilirsiniz. Kulaklýklý mikrofon setinin kapalý olduðundan emin olun. Kulaklýklý mikrofon seti açýksa, kapatýn. Gösterge ýþýðý mavi ve kýrmýzý yanýp sönene kadar kulaklýklý mikrofon setinin çok iþlevli düðmesini 10 saniye basýlý tutun. Telefonda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazlarý arayacak þekilde ayarlayýn. Talimatlar için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Bulunan cihazlar listesinden kulaklýklý mikrofon setini (Nokia BH-601) seçin. Bazý telefonlarda eþleþtirme iþleminden sonra Bluetooth baðlantýsýný ayrýca kurmanýz gerekebilir. Kulaklýklý mikrofon setini cep telefonunuzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gerekir. [. . . ] Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýný kullanmayýn. Cihazý sýcak ya da soðuk yerlerde (örneðin, yazýn veya kýþýn kapalý bir otomobil içinde) býrakmak bataryanýn kapasitesini azaltýr ve ömrünü kýsaltýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cihaz, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. [. . . ]

NOKIA HS-34W KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. NOKIA HS-34W kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag