Kullanım kılavuzu PANASONIC LUMIX DMC-GH2H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC LUMIX DMC-GH2H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC LUMIX DMC-GH2H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC LUMIX DMC-GH2H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC LUMIX DMC-GH2H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5900 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC LUMIX DMC-GH2H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullan›m K›lavuzu Dijital Foto¤raf makinesi/ Lens Kiti/Gövdesi Model No. DMC-GH2EG-K DMC-GH2HEG-K DMC-GH2KEG-K DMC-GH2EG-S DMC-GH2HEG-S DMC-GH2KEG-S Kullanmadan önce, lütfen bu talimatlar› iyice okuyun. Web Sitesi:http://www. panasonic-europe. com Model numaras›ndaki “EB” ifadesi ‹ngiltere modelini belirtir. TR VQT3A48 Say›n Müflterimiz, Bu Panasonic Dijital Foto¤raf makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz. Lütfen bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride kullanmak üzere saklay›n. Dijital foto¤raf makineniz üzerindeki gerçek dü¤melerin, parçalar›n, menü maddelerinin vs. bu kullan›m k›lavuzunda gösterilen flekillerden farkl› olabilece¤ini unutmay›n. [. . . ] į/Ĭ dü¤mesine basarak istedi¤iniz maddeyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n. : Hareketli görüntüleri 0. 8k h›zda kaydeder : Hareketli görüntüleri 1. 6k h›zda kaydeder : Hareketli görüntüleri 2. 0k h›zda kaydeder : Hareketli görüntüleri 3. 0k h›zda kaydeder ∫ Örne¤in, bir hareketli görüntü ile 10 saniye kadar kaydedildi¤inde, kaydedilen hareketli görüntünün uzunlu¤u 5 saniye olacakt›r. Not ∫ Hareketli görüntü kay›t süresinin ekran›n sa¤ üst taraf›nda görünmesi, [VARIABLE MOVIE MODE] gösterimi için normal hareketli görüntüden farkl›d›r. : Gerçek gösterim süresi : Kay›t s›ras›nda hareketli görüntünün normal kay›t süresi ∫ Hareketli görüntüleri AVCHD format›nda kaydedin. ∫ [MOTION PICTURE] Modu menüsündeki [WIND CUT], [MIC LEVEL DISP. ] ve [MIC LEVEL ADJ. ] maddeleri kullan›lamaz. ∫ Bir tripod (üç ayakl› stand) kullanman›z› tavsiye ederiz. Diyafram›/enstantane h›z›n› manuel de¤ifltirme ve hareketli görüntüleri kaydetme [MOTION PICTURE] Modu menüsündeki [EXPOSURE MODE] sekmesinden afla¤›daki ayarlar› seçin. Diyafram de¤erini ve enstantane h›z›n› de¤ifltirmek için kay›t ekran›nda arka dü¤meyi çevirin. ∫ Arka dü¤meye her bas›ld›¤›nda ayarlanabilen maddeler de¤iflecektir. [EXPOSURE MODE] (Pozlama modu) P (Program AE Modu) Diyafram aç›kl›¤› A (Diyafram önceli¤i AE modu) F4. 0 (Wide)/F5. 8 (Tele) - F22*1 F3, 5 (Wide)/F5, 6 (Tele) - F22*2 Enstantane h›z› (San. ) 1/25 - 1/4000 Enstantane h›z› (San. ) M (Manuel Pozlama Modu) 1/25 - 1/4000 ((AFS] veya [AFC) konumuna ayarland›¤›nda) 1/2 - 1/4000 ([MF] konumuna ayarland›¤›nda) Ayarlanabilir maddeler Ifl›k Dengeleme Ifl›k Dengeleme S (Obtüratör Önceli¤i AE modu) Ifl›k Dengeleme Diyafram aç›kl›¤› F4. 0 (Wide)/F5. 8 (Tele) - F22*1 F3, 5 (Wide)/F5, 6 (Tele) - F22*2 g1 DMC-GH2H ile birlikte verilen 14–140 mm/F4. 0–5. 8 lens kullan›ld›¤›nda g2 DMC-GH2K ile birlikte verilen 14-42 mm/F3, 5-5, 6 lens kullan›ld›¤›nda ∫ Enstantane h›z›, seçilen hareketli görüntü moduna ve [FRAME RATE] ayar›na göre de¤iflir. ∫ Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda bile ayarlar› de¤ifltirebilir ve ayarlanabilir maddeleri seçebilirsiniz. Ancak, çal›flma seslerinin kaydedilebilece¤ini unutmay›n. VQT3A48 107 Kay›t Not ∫ Diyafram de¤eri – Net bir arka zemin istedi¤inizde, diyafram ayar›n› yüksek bir de¤ere ayarlay›n. Yumuflak bir arka zemin için, diyafram ayar›n› düflük bir de¤ere ayarlay›n. ∫ Enstantane h›z› – H›zl› hareket eden bir cismi net bir flekilde çekmek istedi¤inizde, yüksek enstantane h›z›n› ayarlay›n. Bir iz efekti yaratmak istedi¤inizde, daha düflük bir enstantane h›z›n› ayarlay›n. – Yüksek bir enstantane h›z›n›n manuel olarak ayarlanmas›, yüksek hassasiyetten dolay› ekrandaki gürültüyü art›rabilir. – Cisim çok ayd›nl›k bir yerde veya floresan ›fl›¤›, c›va ›fl›¤›, sodyum ›fl›¤› vs. alt›nda kaydedildi¤inde görüntünün rengi veya parlakl›¤› de¤iflebilir veya görüntünün yanlar›nda yatay çizgiler görebilirsiniz. Bu durumda, baflka bir kay›t modunda kaydedin veya enstantane h›z›n› manuel olarak 1/60 veya 1/100 konumuna ayarlay›n. ∫ Hareketli görüntü kayd›n›n ayarlar› için ifllemleri için sayfa 43’teki “Hareketli Görüntü Kayd›” k›sm›na bak›n. [REC] (kay›t) modu: Hareketli görüntüleri kaydederken sabit görüntüleri kaydetme Hareketli görüntüler kaydedilirken, sabit görüntüler de kaydedilebilir. (efl zamanl› kay›t) Hareketli görüntü kayd› s›ras›nda, bir sabit görüntü kaydetmek için deklanflör dü¤mesine iyice bas›n. ∫ Sabit görüntü kayd› s›ras›nda efl zamanl› kay›t göstergesi görünür. ∫ Dokunmatik Obtüratör fonksiyonunu kullanarak da foto¤raf çekebilirsiniz. (Sayfa 38). n Hareketli görüntü ve sabit görüntü önceliklerini ayarlama 1 2 ([MOTION PICTURE] Modu menüsündeki [PICTURE MODE] opsiyonunu seçin. [. . . ] 17 Mbps)/ [FSH] konumuna ayarland›¤›nda: 1920x1080 piksel (50i kay›t/Yakl. 17 Mbps)/ [FH] konumuna ayarland›¤›nda: 1920x1080 piksel (50i kay›t/Yakl. 13 Mbps)/ [SH] konumuna ayarland›¤›nda: 1280x720 piksel (50p kay›t/Yakl. 17 Mbps)/ [H] konumuna ayarland›¤›nda: 1280x720 piksel (50p kay›t/Yakl. [. . . ]

PANASONIC LUMIX DMC-GH2H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC LUMIX DMC-GH2H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag