Kullanım kılavuzu PANASONIC DMC-GH3A

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC DMC-GH3A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC DMC-GH3A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC DMC-GH3A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC DMC-GH3A : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4080 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC DMC-GH3A

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Temel Kullan›m K›lavuzu Dijital Foto¤raf Makinesi/ Lens Kiti/Gövdesi Model No. DMC-GH3A/DMC-GH3H DMC-GH3 Bu ürünü kullanmadan önce bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride baflvurmak üzere saklay›n. Bu foto¤raf makinesi ile ilgili daha detayl› bilgiyi verilen CD-ROM’daki “Geliflmifl özellikler için Kullan›m K›lavuzunda (pdf dosyas›)” bulabilirsiniz. Okumak için bilgisayar›n›za kurun. Web Site: http://www. panasonic-europe. com Model numaras›ndaki “EB” ifadesi ‹ngiltere modelini belirtir. TR Say›n Müflterimiz, Bu Panasonic Dijital Foto¤raf Makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz. Lütfen bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride kullanmak üzere saklay›n. Dijital foto¤raf makineniz üzerindeki gerçek dü¤melerin, parçalar›n, menü maddelerinin vs. [. . . ] ț [Motion Picture] menüsünde [Silent Operation] ö¤esini [ON] konumuna ayarlay›n. Kayd› bafllat›n. Ayarlama ekran›n› görüntülemek için simgeye dokunun. Zoom (elektronik zoom ile uyumlu bir de¤ifltirilebilir lens kullan›ld›¤›nda) Diyafram de¤eri Enstantane h›z› Ifl›k Dengeleme ISO hassasiyeti Mikrofon seviyesi ayar› Ayarlamak için kayar çubu¤u sürükleyin. ț Zoom özelli¤inin çal›flma h›z›, dokundu¤unuz konuma göre de¤iflir. Ayarlamay› yavafl de¤ifltirir Ayarlamay› h›zl› de¤ifltirir Kayd› durdurun. (TR) VQT4M51 57 Kay›t Zaman kodunun kay›t yöntemini ayarlama Kullan›labilir modlar: Zaman kodu kay›t süresini saat, dakika, saniye ve kare birimleriyle temsil eder ve hareketli görüntüleri düzenlemek için bir zaman cetveli gibi kullan›labilir. Bu cihaz, hareketli görüntü kayd› s›ras›nda zaman kodunu otomatik olarak kaydeder. ț [Rec Mode] ö¤esi [MP4] konumuna al›nd›¤›nda zaman kodlar› hareketli görüntülerin üzerine kaydedilmez. 1 2 [Motion Picture] menüsünde [Time Code] ö¤esini seçin. (sayfa 23) į/Ĭ dü¤mesine basarak istedi¤iniz maddeyi seçin ve ard›ndan [MENU/SET] dü¤mesine bas›n. Ayarlar [Time Code Display] Description of settings [ON]/[OFF] [REC RUN]: Sadece hareketli görüntüleri kaydederken zaman kodunu sayar. [FREE RUN]: Kay›t yap›lmad›¤›nda bile zaman kodunu sayar (cihaz›n kapal› oldu¤u durum dahil). [Count Up] [Reset]: 00:00:00:00’a ayarlan›r (saat: dakika: saniye: kare) [Manual Input]: [Time Code Value] Saati, dakikay›, saniyeyi ve kareyi manuel olarak girer. [Current Time]: Saati, dakikay› ve saniyeyi mevcut saate ve kareyi 00’a ayarlar. 58 VQT4M51 (TR) Wi-Fi Wi-FiR fonksiyonu ile yapabilece¤iniz ifllemler Wi-Fi uyumlu cihazlarla ba¤lant› kurma foto¤raf makinesini uzaktan çal›flt›rman›z› ve kay›t veya gösterim s›ras›nda bile uzak yerlerdeki insanlarla foto¤raflar paylaflman›z› sa¤lar. [Uzaktan Çekim] (sayfa 60) ]TV’de Oynatma] (sayfa 66) Bir ak›ll› telefon/tablet ile ba¤lant› kurma afla¤›daki ifllemleri yapman›z› sa¤lar: • Uzaktan kay›t (sayfa 61) • Görüntüleri foto¤raf makinesinde oynatma (sayfa 62) • Foto¤raf makinesindeki görüntüleri ak›ll› telefona/tablete kaydetme veya bunlar› WEB servislerine gönderme. (sayfa 62) • Al›nan yer bilgilerini foto¤raf makinesine gönderme. (sayfa 62) [Kay›t S›ras›nda Görüntüleri Gönderme] (sayfa 67) TV ile uyumlu DLNA ile ba¤lant› kurarak foto¤raflar› çektikten hemen sonra TV’de gösterebilir veya daha sonra foto¤raf makinesinde oynatarak TV’de görüntüleyebilirsiniz. [Foto¤raf makinesinde Kay›tl› Görüntüleri Gönderme] (sayfa 71) Her bir foto¤raf çekiflinizde, bu foto¤raf Kay›tl› görüntüleri seçebilir ve gönderebibelirlenen bir yere otomatik olarak gönde- lirsiniz. Görüntüyü ak›ll› telefonda/tablette – [Ak›ll› telefon]/[PC]/[Cloud Sync. Servioynatabilir veya bir bilgisayara kaydedesi]/[Web servisi]/[AV cihaz›]/[Yaz›c›] bilir ve düzenleyebilirsiniz. • Gönderebilece¤iniz cihazlar: – [Ak›ll› telefon]/[PC]/[Cloud Sync. Servisi]/[Web servisi]/[AV cihaz›] (TR) VQT4M51 59 Wi-Fi [Uzaktan Çekim] Bir ak›ll› telefon / tablet kullanarak foto¤raf makinesini uzaktan çal›flt›rabilirsiniz. Ak›ll› telefona/ tablete “LUMIX LINK” kurman›z gerekir. Ak›ll› telefon / tablet uygulamas›n› kurma “LUMIX LINK” “LUMIX LINK”, ak›ll› telefonunuzun/ tabletinizin bir Wi-Fi-uyumlu LUMIX ile afla¤›daki ifllemleri yapmas›n› sa¤layan Panasonic taraf›ndan sunulmufl bir uygulamad›r. Android™ uygulamalar› için Versiyon 2. 1 (Ekim 2012 itibariyle) iOS uygulamalar› için ‹flletim Sistemi Android 2. 2~Android 4. 0* 1 Android cihaz›n›z› bir a¤a ba¤lay›n. ț Simge menüye eklenecektir. 1 iOS cihaz›n›z› a¤a ba¤lay›n. 3 Arama kutucu¤una “LUMIX LINK” girin. Kurulum ifllemi 4 “LUMIX LINK”i seçin ve kurun. ț Simge menüye eklenecektir. ț Kullan›lan ak›ll› telefonun/tabletin tipine ba¤l› olarak bu servis düzgün kullan›lmayabilir. Uyumlu cihazlar için afla¤›daki destek sitesini ziyaret edin. http://panasonic. jp/support/global/cs/dsc/ (Bu site sadece ‹ngilizce’dir. ) ț Uygulamay› bir mobil a¤a indirirken, sözleflmenizin detaylar›na ba¤l› olarak sizden yüksek paket iletiflim ücretleri al›nabilir. ~ Bu cihaz› [Wi-Fi Direct]’e ba¤lamak için, Android OS 4. 0 veya üstü gereklidir. Bir ak›ll› telefona / tablete ba¤lanma Haz›rl›klar : ț “LUMIX LINK”i önceden kurun. [. . . ] (3) olarak s›n›fland›r›lan yaz›l›m için afla¤›daki “Gelifltirilmifl özellikler için kullan›m k›lavuzundaki PDF format›)” ilgili lisans koflullar›na bak›n. ț G MICRO SYSTEM, Micro Four Thirds Sistem standard› esasl› bir LUMIX marka lens de¤ifltirme tipi dijital foto¤raf makinesi sistemidir. ț Micro Four Thirds™ ve Micro Four Thirds Logosu, Olympus Imaging Corporation firmas›n›n Japonya, Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa Birli¤i ve di¤er ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markalar›d›r. ț Four Thirds™ ve Four Thirds Logosu, Olympus Imaging Corporation firmas›n›n Japonya, Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa Birli¤i ve di¤er ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markalar›d›r. ț SDXC Logosu, SD-3C, LLC firmas›n›n bir ticari markas›d›r. [. . . ]

PANASONIC DMC-GH3A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC DMC-GH3A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag