Kullanım kılavuzu PANASONIC DP-MB300

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC DP-MB300 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC DP-MB300 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC DP-MB300 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC DP-MB300 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4539 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PANASONIC DP-MB300 (511 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC DP-MB300

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullan›m K›lavuzu Çok Fonksiyonlu Yaz›c› Model No. Çok Fonksiyonlu yaz›l›m (CD-ROM) belirtmeden önce cihaz› USB kablosuyla bilgisayara BA⁄LAMAYIN. țBu cihazla birlikte verilen telefon hatt› kablosunu kulland›¤›n›zdan emin olun. Bu Panasonic ürününü ald›¤›n›z için teflekkürler. ‹ngilizce, Almanca, ‹spanyolca veya Portekizce dillerinden birini seçebilirsiniz. Ekran görüntüsü ve raporlar seçilen dilde olacakt›r. Ayar› de¤ifltirmek isterseniz, sayfa 55’teki özellik #110’a bak›n. [. . . ] Bu fonksiyonu etkinlefltirmek için afla¤›daki ayarlar› yap›n: – “7. 12. 1 Faks önizleme modunun ektinlefltirilmesi”, sayfa 53. – “7. 12. 2 Web üzerinden faks önizleme girifl kodunun programlanmas›”, sayfa 53. 7. 12. 3 Al›nan bir faks belgesinin web taray›c›da görüntülenmesi Dikkat: ț Cihaz›n çal›flmaz durumda oldu¤undan emin olun. 2 [Utilities] (Yard›mc› Uygulamalar) ’ [Configuration Web Page] (Konfigürasyon Web Sayfas›) ’ [Device Configuration] (Ayg›t Konfigürasyonu) 3 Kullan›c› ad› olarak “root” yaz›n ve ard›ndan flifreyi girin (özellik #155, sayfa 56). 4 [WEB FAX PREVIEW] (WEB ÜZER‹NDEN FAKS ÖN‹ZLEME) sekmesini seçin. 5 Web üzerinden faks önizleme girifl kodunu girin (özellik #450, sayfa 53). ’ [Submit] (‹let) ț Al›nan faks belgelerinin listesi görüntülenecektir. 6 Bir faks belgesini önizlemek, yazd›rmak veya kaydetmek için istedi¤iniz simgeyi t›klay›n. ț Bir belgenin önizlemesini yaparken, belge üzerinde oynayabilirsiniz (Örnek: büyütme, döndürme, vb. ). Not: ț Görüntüleme h›z›, belgenin içeri¤ine be boyutuna ba¤l›d›r. ț Al›nan faks belgesi PDF format›nda bir görüntü dosyas› olarak kaydedilir. Belgeyi görüntülemek için Adobe Reader gereklidir. “√” iflaretinin anlam› Ekrandaki “√” iflareti, görüntünün daha önce izlendi¤ini, yazd›r›ld›¤›n› veya kaydedildi¤ini gösterir. ț Ad›m 6’da bir faks belgesini görüntüledikten sonra belgeyi silmek için, [Back] (Geri) üzerine t›klayarak listeye dönün. “√” iflaretiyle gösterilen görüntüleri silebilirsiniz. ț Ad›m 6’da bir faks belgesini yazd›rd›ktan veya kaydettikten sonra belgeyi silmek için, [Reload] (Yeniden Yükle) üzerine t›klayarak listeyi güncelleyin. “√” iflaretiyle gösterilen görüntüleri silebilirsiniz. 7. 12. 1 Faks önizleme modunun etkinlefltirilmesi 1 2 ț 1 tufluna basarak “ON” (AÇIK) ayar›n› seçin. 0 tufluna basarak “OFF” (KAPALI) ayar›n› seçin. 3 Not: ț “ON” (AÇIK) ayar›n› seçerseniz, PC faks ayar› (özellik #442, sayfa 62) devreden ç›kar›lacakt›r. 7. 12. 2 Web üzerinden faks önizleme girifl kodunun programlanmas› 1 2 fiifreyi girin (özellik #155, sayfa 56). (Onay) 3 ‹ngilizce alfabeyi ve rakamlar› kullanarak maksimum 8 karakterden oluflan web üzerinden faks önizleme girifl kodunu girin (karakter girifli için sayfa 72’ye bak›n). ț Ayn› zamanda afla¤›daki semboller de girilebilir: !- _ { } 4 Not: ț E¤er web üzerinden faks önizleme girifl kodu programlanmazsa (bofl), web üzerinden fakz önizleme özelli¤i etkinleflmeyecektir. 53 8. Programlanabilir Özellikler 8. 1 Programlama 1 2 tufluna bas›n ve 3-haneli kodu girin (sayfa 55 ila 69). [. . . ] H‹ÇB‹R DURUMDA, VEK‹LLER VEYA KATKIDA BULUNANLAR; NEDEN‹ NE OLURSA OLSUN VE ANLAfiMA, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZLIK OLARAK (‹HMAL VEYA D‹⁄ERLER‹ DAH‹L) HANG‹ SORUMLULUK TEOR‹S‹NE DAYANIRSA DAYANSIN, BU YAZILIMIN KULLANIMI DIfiINDAN DO⁄AN, SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILI⁄I KONUSUNDA UYARI YAPILMIfi OLSA B‹LE, DO⁄RUDAN, DOLAYLI, AR‹Z‹, ÖZEL, CEZA‹ VEYA R‹SK YÜZÜNDEN OLUfiAN ZARARLARDAN (‹KAME MALLARIN VEYA H‹ZMETLER‹N TEM‹N‹; KULLANIM, VER‹ VEYA KAR KAYBI; VEYA ‹fi KES‹NT‹S‹ DAH‹L FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN) SORUMLU DE⁄‹LD‹R. */ ț Bu ürün, NetBSD yaz›l›m› içerir ve söz konusu yaz›l›m› afla¤›daki lisans flartlar›na dayanarak kullanmaktad›r. / ** Telif hakk› (c) 1990 Kaliforniya Üniversitesi Vekilleri. * Bu kod, Chris Torek taraf›ndan Berkeley'e verilen yaz›l›mdan türetilmifltir. [. . . ]

PANASONIC DP-MB300 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC DP-MB300 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag