Kullanım kılavuzu PANASONIC PT-DW6300E

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC PT-DW6300E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC PT-DW6300E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC PT-DW6300E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC PT-DW6300E : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1895 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PANASONIC PT-DW6300E ADDITIONS (3527 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC PT-DW6300E

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Türkçe Kullan›m K›lavuzu DLP™ Projektör Model No. PT-D5000ES PT-D5000ELS PT-D6000ES PT-D6000EK PT-D6000ELS PT-D6000ELK PT-DW6300ES PT-DW6300EK PT-DW6300ELS PT-DW6300ELK PT-DZ6700E PT-DZ6700EL PT-DZ6710E PT-DZ6710EL Lütfen bu cihaz› kullanmadan önce talimatlar› okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride kullanmak üzere saklay›n. Bu kullan›m k›lavuzundaki bilgiler DZ6710, DZ6700, DW6300, D6000 ve D5000 modelleri için ortak kullan›l›r. » Model numaras›n› takip eden harfler, afla¤›da aç›klamas› verildi¤i flekilde ürün renklerini temsil etmektedir: . . . K: Siyah . . . S: Gümüfl TQBJ0296-5 Önemli Güvenlik Uyar›lar› Say›n Panasonic Müflterimiz: Kullan›m ile ilgili ihtiyaç duyabilece¤iniz tüm bilgileri bu kullan›m k›lavuzunda bulabilirsiniz. Bu k›lavuzun cihaz›n›zdan en iyi flekilde yararlanman›za yard›mc› olaca¤›n› ve Panasonic DLP™ projektöründen memnun kalaca¤›n›z› temenni ederiz. Ürünün seri numaras›n› alt taraf›nda bulabilirsiniz. [. . . ] 5 saniye içinde, rakaml› tufllara basarak gerekli projektörün ayn› numaras›n› girin. ț ID numaras› kapsam›: 01 - 64 NOT: • ID SET tufluna kazayla veya dikkatsizce basmay›n; aksi takdirde, yak›nda projektör olmad›¤› halde uzaktan kumandadaki ID numaras› ayarlanabilir. • ID SET tufluna bast›ktan sonraki 5 saniye içinde 2 haneli ID numaras›n› girmezseniz, ID numaras› ID SET tufluna bas›lmadan önceki gibi kalacakt›r. • Uzaktan kumandan›n pilleri bitti¤inde kay›tl› ID numaras› silinecektir. Piller de¤ifltirildi¤inde, ayn› ID numaras›n› tekrar ayarlay›n. n Kablolu uzaktan kumandan›n kullan›lmas› Sisteme birden çok projektör ba¤land›¤›nda, ana cihazlar› tek bir uzaktan kumanda ile REMOTE 1 IN/OUT terminali üzerinden ayn› anda kontrol etmek için, cihazlar› M3 stereo mini jakl› kablo ile (piyasada bulunur) ba¤lay›n. Kablolu uzaktan kumanday›, ›fl›k yolu üzerinde engellerin oldu¤u veya d›flar›dan gelen ›fl›klara duyarl› cihazlar›n oldu¤u ortamlarda kullanmak etkilidir. Baflka bir projektöre ba¤lay›n M3 stereo mini jak (piyasa bulunur) Uzaktan kumandan›n kablolu girifline ba¤lay›n NOT: • 15 m veya daha k›sa 2 çekirdekli blendajl› bir kablo kullan›n. Kablonun uzunlu¤u 15 m’yi aflarsa, kablonun blendaj› yeterli olmayabilir ve uzaktan kumanda çal›flmayabilir. TÜRKÇE – 15 Haz›rl›k Ayarlama Projeksiyon yöntemi Projektörü afla¤›daki 4 projeksiyon yöntemlerinden birisiyle kullanabilirsiniz. Projektörde istedi¤iniz yöntemi ayarlamak için; n Masa/zemin üstüne yerlefltirme ve önden yans›tma n Tavana monte etme ve ön taraftan yans›tma KURULUM : FRONT/FLOOR (Ön-Yer) SO⁄UTMA DURUMU: ZEM‹N AYARLAMALI KURULUM : FRONT/CEILING (Ön/Tavan) SO⁄UTMA DURUMU: TAVAN AYARI n Masa/zemin üstüne yerlefltirme ve arkadan yans›tma KURULUM : REAR/FLOOR (Arka-Yer) SO⁄UTMA DURUMU: ZEM‹N AYARLAMALI n Tavana monte etme ve arka taraftan yans›tma KURULUM : REAR/CEILING (Arka/Tavan) SO⁄UTMA DURUMU: TAVAN AYARI Çal›flt›rma NOT: • Arka projeksiyon için fleffaf bir ekran gereklidir. • Projektörle birlikte verilen CD’deki kullan›m k›lavuzunda bulunan PROJECTOR SETUP menüsünde INSTALLATION (Kurulum) ve COOLING CONDITION (So¤utma durumu) k›sm›ndaki detayl› ayarlama bilgilerine bak›n. • Projektörü baflka bir projektörün üstüne yerlefltirmeyin veya kullanmay›n. b Projektörleri ayarlarken al›nacak önlemler Projektörü kapal› bir yere yerlefltirirken, uygun havaland›rma sa¤lanmal› veya klima kullan›lmal›d›r; projektörün arka ve her iki yan taraf›nda yeterli havaland›rma bofllu¤u b›rak›n. 50 cm’nin üzerinde 50 cm’nin üzerinde 50 cm’nin üzerinde 10 cm’nin üzerinde NOT: • Raf veya ç›ta olmadan projektörleri üst üste yerlefltirmeyin. • Hasara veya yaralanmaya sebep olaca¤›ndan dolay› havaland›rma deliklerini kapatmay›n veya 50 cm içine herhangi bir cisim sokmay›n. • Kliman›n üfledi¤i s›cak veya so¤uk havan›n projektörün havaland›rma deliklerine do¤rudan gelmesine izin vermeyin. • Projektörü yatay olarak yaklafl›k ± 15 yat›rabilirsiniz. 16 – TÜRKÇE Ayarlama Projeksiyon lensinin tak›lmas› ve ç›kar›lmas› n Lens kapa¤›n›n projektörden ç›kar›lmas› 1. Projektördeki AÇMA/KAPATMA dü¤mesini kapat›n. Lens kapa¤›n› saatin tersi yönünde çevirip ç›kar›n. n Lens kapa¤›n›n projektöre tak›lmas› 1. Projektördeki AÇMA/KAPATMA dü¤mesini kapat›n. ț Lens kapa¤›n› saatin tersi yönünde çevirip ç›kar›n. Projeksiyon lensindeki k›lavuzu, projektör üzerindeki k›lavuz oluk ile hizalay›n ve ard›ndan lensi yerlefltirin. Lens kapa¤› 3. Lens ç›karma dü¤mesini bast›r›rken, projeksiyon lensini saatin tersi yönünde çevirip ç›kar›n. 3. Projeksiyon lensini, bir ç›t sesi duyuncaya kadar saat yönünde çevirin. 1 Lens ç›karma dü¤mesi Projeksiyon lensi NOT: • Lens sinyal al›c›s›na dokunmay›n. Toz veya kir konta¤›n hasar görmesine neden olabilir. • Projeksiyon lensinin yüzeyine ç›plak elle dokunmay›n. [. . . ] Ölçme, ölçme koflullar› ve kullan›lan yöntemler uluslararas› ISO21118 standartlar›na uygundur. Projektörü yüksek rak›mda kulland›¤›n›zda (deniz seviyesinden 1 400 - 2 700 m yukar›da), s›cakl›k bu yüksek s›n›rdan 5 °C düflük olacakt›r. Mevcut sinyaller için, sayfa 34’teki “Uyumlu sinyaller listesine” bak›n. ET-DLE055 lensi kullan›ld›¤›nda, maksimum projeksiyon boyutu 200 inç olacakt›r. [. . . ]

PANASONIC PT-DW6300E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC PT-DW6300E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag