Kullanım kılavuzu PANASONIC PT-LB78

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC PT-LB78 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC PT-LB78 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC PT-LB78 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC PT-LB78 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1783 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC PT-LB78

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Türkçe eee Kullan›m K›lavuzu LCD Projektör Model No. PT-LB90NTE PT-LB90E PT-LB78VE PT-LB75VE Bir Panasonic marka projektör sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler. ˾ Bu cihaz› kullanmadan önce kullan›m k›lavuzunu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay›n. TQBJ0303-1 Önemli Güvenlik Uyar›lar› Say›n Panasonic Müflterimiz: Kullan›m ile ilgili ihtiyaç duyabilece¤iniz tüm bilgileri bu kullan›m k›lavuzunda bulabilirsiniz. Bu k›lavuzun cihaz›n›zdan en iyi flekilde yararlanman›za yard›mc› olaca¤›n› ve Panasonic LCD projektöründen memnun kalaca¤›n›z› temenni ederiz. Ürünün seri numaras›n› alt taraf›nda bulabilirsiniz. Bu numaray›, cihaz›n›z›n servise ihtiyac› oldu¤unda göstermek üzere afla¤›daki bofllu¤a kaydedin ve elinizdeki k›lavuzu saklay›n. . [. . . ] Ayarlamadan sonra, tozdan korumak için Zoom-Odak halkas› kapa¤›n› kapatmay› unutmay›n. Aç›klama ț Oda¤› ayarlad›ktan sonra zoom oran›n› ayarlad›¤›n›z zaman, görüntünün odak halkas›n› tekrar ayarlaman›z gerekebilir. ț Keystone bozuklu¤u meydana gelirse, “KEYSTONE” bölümüne bak›n. TÜRKÇE - 15 Uzaktan kumandan›n kullan›m› ˾ A⁄ (sadece PT-LB90NTE) tufluna bas›n. NETWORK (A¤) Sinyal “Kablosuz Yönetici” taraf›ndan bilgisayardan a¤ üzerinden gönderilir. ˾ V‹DEO tufluna bas›n. Seçenekler aras›nda arama yapmak için VIDEO tufluna bas›n. Sinyal VIDEO IN girifline gönderilir. Görüntü yakalama Ba¤l› cihaz›n çal›flma durumundan ba¤›ms›z olarak yans›t›lan görüntüyü dondurabilir ve sesi geçici olarak kapatabilirsiniz. Bu moddan ç›kmak için FREEZE tufluna tekrar bas›n. DISPLAY OPTION menüsündeki ON-SCREEN DISPLAY maddesi alt›ndaki INPUT GUIDE (Girifl k›lavuzu) seçene¤i DETAILED (Ayr›nt›l›) konumuna ayarlanm›flsa, ekran›n sa¤ üst taraf›nda yer alan grafik girifl terminali k›lavuzunda seçilen girifli onaylay›n. (Sar› görünen madde seçilen girifltir. ) įĬǡǠ tufllar›n› kullanarak girifli de¤ifltirebilirsiniz. Girifl sinyali de¤ifltirildikten sonra görüntünün de¤iflmesi biraz zaman alabilir. Not ț “Uyumlu sinyaller listesinde” gösterilen uyumlu bir sinyal girin (sayfa 54). Aç›klama ț Girifller için “Ba¤lant›lar” k›sm›na bak›n. ț Herhangi bir ifllem yap›lmazsa, girifl k›lavuzu otomatik olarak kaybolur. ț Kontrol panelindeki INPUT SELECT tufluna bas›l›rsa, girifl afla¤›daki s›rayla de¤iflir. Projeksiyonu geçici olarak durdurma Projektörün sesini ve görüntüsünü geçici olarak durdurabilirsiniz. tufluna bas›n. Bu moddan ç›kmak için AV MUTE tufluna tekrar bas›n. Girifl sinyalini de¤ifltirme Girifl sinyalini, görüntüsü yans›t›lacak bilgisayara uygun olarak de¤ifltirebilirsiniz. ˾ COMPUTER (Bilgisayar) *1: Sadece PT-LB90NTE tufluna bas›n. Seçenekler aras›nda arama yapmak için COMPUTER tufluna bas›n. Sinyal COMPUTER2 IN girifline gönderilir. 16 - TÜRKÇE Uzaktan kumandan›n kullan›m› Görüntü konumunun otomatik olarak ayarlanmas› Bir RGB sinyali al›nd›¤›nda, projektör KAYDIRMA, NOKTA SAAT‹ ve SAAT FAZINI otomatik olarak ayarlar. Görüntüyü ‹NDEKS PENCERES‹ modunda yans›tma Bir görüntüyü, ‹NDEKS PENCERES‹NDE 2 pencereye bölünmüfl olarak yans›tabilirsiniz. Bir tanesi ekran›n sol taraf›ndan dondurulmufl bir flekilde gösterilir ve haf›zaya al›n›r, di¤eri ise ekran›n sa¤ taraf›ndan gösterilmeye devam eder. tufluna bas›n. tufluna bas›n. Bu moddan ç›kmak için RETURN tufluna bas›n. INDEX-WINDOW tufluna bas›ld›¤› zaman yans›t›lan görüntü dondurulacakt›r. Ekran Yans›t›lan görüntü Yans›t›lan görüntü Dondu- Devam rulmufl eden görüntü görüntü Aç›klama ț S‹NYAL ARAMA ifllemi de yap›l›r. (SIGNAL SEARCH (Sinyal arama) opsiyonu ON (Aç›k) konumuna al›nd›¤› zaman) ț Nokta saat frekans› 108 MHz veya daha yüksek ise, NOKTA SAAT‹ ve SAAT FAZI etkili olmaz. ț Yans›t›lan görüntünün kenarlar› karanl›k veya bulan›k ise, OTOMAT‹K AYARLAMA tamamlanmadan durabilir ve önceki ayarlamaya dönülebilir. Daha net veya aç›k bir görüntü yans›t›n ve yeniden deneyin. ˾ ‹NDEKS PENCERES‹ ekran› Yeni bir görüntü yakalamak ve boyutu 3 flekilde de¤ifltirmek için įĬ tufllar›na bas›n. Varsay›lan olarak, dondurulmufl görüntü sol tarafta, sonraki görüntü ise sa¤ tarafta gösterilir. [. . . ] Aç›klama ț PROJECTOR SETUP menüsünde INITIAL START UP (‹lk çal›flt›rma) ayar› ON (Aç›k) konumunda ise, elektrik fiflini prize tak›ld›¤›nda projeksiyon bafllayacakt›r. 8) Ana menüyü görüntülemek için MENU tufluna bas›n ve PROJECTOR SETUP (Projektör ayar) menüsüne gitmek için įĬ tufllar›n› kullan›n. 9) PROJECTOR SETUP (Projektör ayar) menüsünü seçmek için ENTER tufluna bas›n ve LAMP RUNTIME (Lamba kullan›m süresi) maddesini seçmek için įĬ tufllar›n› kullan›n. 10)ENTER tuflunu yaklafl›k olarak 3 saniye bas›l› tutun. [. . . ]

PANASONIC PT-LB78 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC PT-LB78 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag