Kullanım kılavuzu PANASONIC SC-HC05

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC SC-HC05 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC SC-HC05 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC SC-HC05 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC SC-HC05 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (726 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PANASONIC SCHC05 (505 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC SC-HC05

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] iciue Kullan›m K›lavuzu Kompakt Müzik Sistemi Model No. SC-HC05 Say›n Müflterimiz Bu cihaz› sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz. Maksimum performans ve güvenlik için bu cihaz› ba¤lamadan, çal›flt›rmadan veya ayarlamadan önce kullan›m k›lavuzunu iyice okuyun. Cihaz›n›z ile bu k›lavuzdaki flekiller birbirinden farkl› görünebilir. Not: Ambalaj›n üzerindeki “EB” iflareti ‹ngiltere’yi belirtir. Panasonic Corporation Web Sitesi: http://panasonic. net © Panasonic Corporation 2011 TR RQTX1318-1B L0311HH1041 UYARI: ELEKTR‹K ÇARPMASI, YANGIN R‹SK‹N‹ VEYA ÜRÜN HASARINI AZALTMAK ‹Ç‹N, • C‹HAZI YA⁄MURA, RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN, ÜZER‹NE SU DÖKMEY‹N YA DA SIÇRATMAYIN VE VAZO G‹B‹ ‹Ç‹ SIVIYLA DOLU HERHANG‹ C‹SM‹ C‹HAZIN ÜSTÜNE KOYMAYIN. • KAPA⁄I (VEYA ARKA KAPA⁄I) AÇMAYIN; C‹HAZIN ‹Ç‹NDE KULLANICININ BAKIMINI YAPAB‹LECE⁄‹ PARÇA YOKTUR. [. . . ] [À] veya [à] tufluna bas›n ve bas›l› tutun. 2 iPod veya [iPod MENU] tufluna bas›n. iPhone menüsünü görüntüleme Konnektör iPod veya iPhone’u ba¤larken veya ay›r›rken dock’tan tutun. • fiarj tamamland›¤›nda, uzun süre kullan›lmayacaksa iPod veya iPhone’u ay›r›n. Pil do¤al flekilde boflalacakt›r. "Made for iPod" ve "Made for iPhone", bir elektronik aksesuar›n özellikle iPod ve iPhone’a ba¤lanmak üzere tasarland›¤› ve üretici taraf›ndan Apple performans standartlar›yla uyumlu oldu¤u anlam›na gelir. Apple, bu cihaz›n çal›flmas›ndan veya güvenlik standartlar›na ve yasal standartlara uyumlulu¤undan sorumlu de¤ildir. Bu cihaz› iPod veya iPhone ile birlikte kullanman›n kablosuz ba¤lant› performans›n› etkileyebilece¤ini unutmay›n. firmas›n›n ABD’deki ve di¤er ülkelerdeki tescilli ticari markalar›d›r. ‹nternet radyonun dinlenilmesi iPod touch veya iPhone’unuza “vTuner for Panasonic” program›n› kurduysan›z internette bir radyo kanal›n› dinleyebilirsiniz. Not: Uyumlu iPod touch ve iPhone modelleri ve “vTuner for Panasonic” program›n›n kullan›m› ile ilgili talimatlar için flu web sitesine baflvurun: http://radio. vtuner. com/panasonic/en/ Haz›rl›k “vTuner for Panasonic” program›n› iPod touch veya iPhone’unuza kurun. iPod touch veya iPhone’un bafllang›ç ekran›na gidin. 1 iPod touch veya iPhone’u ba¤lay›n. 2 Uygulamay› bafllatmak için [SELECTOR) tufluna bas›n. 8 Bluetooth®’un Kullan›lmas› Bir müzik cihaz›n› Bluetooth® vas›tas›yla kablosuz olarak ba¤layabilir ve çalabilirsiniz. Panasonic, kablosuz aktar›m s›ras›nda verilerin ve/veya bilgilerin riske girmesinden dolay› herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Haz›rl›k Cihaz›n Bluetooth® özelli¤ini aç›n ve cihaz› sistemin yak›n›na yerlefltirin. Detaylar için cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n. Mavi durum göstergesi farkl› Bluetooth® durumlar›n› belirtebilir: H›zl› yan›p sönme Sistem efllefltirmeye haz›rd›r. Yavafl yan›p sönme Yan›k Sistem ba¤lanmak için bekliyor. Bir Bluetooth® cihaz› ba¤lanm›fl. Cihaz›n ayr›lmas› Afla¤›daki durumlarda cihaz›n ba¤lant›s› kesilir: • Sistemi veya cihaz› kapatt›¤›n›zda. • Cihaz› maksimum kullan›m mesafesinin d›fl›na ç›kard›¤›n›zda. • Cihaz›n Bluetooth® aktar›m›n› durdurdu¤unuzda veya iptal etti¤inizde. Temel ifllem 1 Bluetooth® modunu seçmek için [SELECTOR] tufluna bas›n. 2 Cihaz› ba¤lay›n. 3 Çalma ifllemini bafllatmak için [û/â] tufluna bas›n. ‹fllemi duraklatma Parça atlama [û/â] tufluna bas›n. [À] veya [à] tufluna bas›n. Bir cihaz›n efllefltirilmesi ve ba¤lanmas› 1 Bluetooth® modunu seçmek için [SELECTOR] tufluna bas›n. Durum göstergesi: Mavi 2 Cihaz›n Bluetooth® menüsüne eriflin ve “SC-HC05”i aray›n. 3 Cihaz› “SC-HC05” ile efllefltirin veya ba¤lay›n. fiifre girmeniz istenirse, “0000” girin. Efllefltirme tamamland›ktan sonra cihaz bu sisteme otomatik olarak ba¤lan›r. [. . . ] Çalma s›ras›nda bir “u¤ultu” duyuluyor. • Kablonun yak›n›nda elektrik fifli veya floresan lambas› var. Di¤er cihazlar› ve kablolar› bu cihaz›n kablosundan uzak tutun. Uzaktan kumanda tufllar›na bas›ld›¤›nda cihaz tepki vermiyor. [. . . ]

PANASONIC SC-HC05 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC SC-HC05 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag