Kullanım kılavuzu PANASONIC SC-HC25

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC SC-HC25 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC SC-HC25 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC SC-HC25 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC SC-HC25 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1072 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC SC-HC25

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullan›m K›lavuzu Kompakt Müzik Sistemi Model No. SC-HC25 Say›n Müflterimiz Bu cihaz› sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz. Maksimum performans ve güvenlik için bu cihaz› ba¤lamadan, çal›flt›rmadan veya ayarlamadan önce kullan›m k›lavuzunu iyice okuyun. Cihaz›n›z ile bu k›lavuzdaki flekiller birbirinden farkl› görünebilir. Ayn› ise, ana cihaz üzerindeki dü¤meleri de kullanabilirsiniz. VER‹LEN AKSESUARLAR Cihazla birlikte verilen aksesuarlar› kontrol ve teyit edin. [. . . ] • iPod veya iPhone modellerine ba¤l› olarak ifllemler farkl› olabilir veya çal›flmayabilir. • Modele ba¤l› olarak, iPod veya iPhone’u ç›karmak ve iPod ya da iPhone üzerinde albümü, sanatç›y› vs. • Talimatlar için iPod veya iPhone’un Kullan›m K›lavuzunu okuyun. 6 RADYO Manuel haf›zaya alma 30 FM ve 15 AM kanal› haf›zaya al›nabilir. Haz›rl›k “FM” veya “AM” opsiyonunu seçmek için [RADIO, EXT-IN] tufluna bas›n. Manuel arama 1 “FM” veya “AM” opsiyonunu seçmek için [RADIO, EXT-IN] tufluna bas›n. 2 ‹stedi¤iniz kanal›n frekans›n› seçmek için [È] veya [è] tufluna bas›n. Otomatik arama yapmak için, frekans h›zl› de¤iflmeye bafllay›ncaya kadar tuflu bas›l› tutun. 1 Kanal› ayarlamak için [È] veya [è] tufluna bas›n. Ses kalitesini artt›rmak için “FM” seçildi¤i zaman 2 [PROGRAM] tufluna bas›n. 3 Bir haf›za numaras› seçmek için rakaml› tufllara bas›n. Baflka kanallar› haf›zaya almak için 1 - 3 aras›ndaki ad›mlar› tekrarlay›n. Yeni kanal, ayn› haf›za numaras›nda bulunan önceki kanal ile yer de¤ifltirir. 1 “FM MODE” opsiyonunu seçmek için [RADIO MENU] tufluna bas›n. 2 “MONO” opsiyonunu seçmek için [̇, ̈] tufluna, ard›ndan [OK] tufluna bas›n. ‹ptal etmek için "ST" opsiyonunu seçin. • Frekans› de¤ifltirdi¤inizde "MONO" modu iptal olur. • Normal dinleme için “MONO” modunu iptal edin. “AM” seçildi¤i zaman Haf›zadaki bir kanal› seçme Haf›zadaki bir kanal› seçmek için rakaml› tufllara, [À] veya [à] tufluna (ana cihaz: [À/ È] ya da [è/à]) bas›n. 1 "B. PROOF” opsiyonunu seçmek için [RADIO MENU] tufluna bas›n. 2 "BP 1" veya "BP 2" opsiyonunu seçmek için [̇, ̈] tufluna, ard›ndan [OK] tufluna bas›n. AM frekans aral›¤› ayar› (sadece ana cihaz ile) Bu sistem, 10 kHz’lik ad›mlarla ayarlan›lan AM yay›nlar›n› da alabilir. Otomatik haf›zaya alma 30 FM ve 15 AM kanal› haf›zaya al›nabilir. Haz›rl›k “FM” veya “AM” opsiyonunu seçmek için [RADIO, EXT-IN] tufluna bas›n. 1 “FM” veya “AM” opsiyonunu seçmek için [RADIO, EXT-IN] tufluna bas›n. 2 [RADIO, EXT-IN] tuflunu bas›l› tutun. Birkaç saniye sonra, gösterge panelinde mevcut minimum radyo frekans› görünür. Minimum frekans de¤iflti¤inde tuflu b›rak›n. • ‹lk ayarlamaya geri dönmek için yukar›daki ad›mlar› tekrarlay›n. • Ayarlamay› de¤ifltirdikten sonra haf›zadaki frekanslar silinir. 1 "EN DÜfiÜK" veya "MEVCUT" frekans› seçmek için [OK] tufluna bas›n. 2 “A. PRESET” opsiyonunu seçmek için [RADIO MENU] tufluna, ard›ndan [OK] tufluna bas›n. Ekranda "START?" görünür. 3 Haf›zaya alma ifllemini bafllatmak için [OK] tufluna bas›n. 10 7 SAAT VE ZAMANLAYICILAR 1 "XPLAY 1", "XPLAY 2" veya "XPLAY 3" opsiyonunu seçmek için [CLOCK /TIMER] tufluna bas›n. Saatin ayarlanmas› Bu saat, 24 saat format›n› kullan›r. 1 "CLOCK" opsiyonunu seçmek için [CLOCK /TIMER] tufluna bas›n. 2 10 saniye içinde, bafllama saatini ayarlamak için [̆, ̄] tufluna bas›n. 2 10 saniye içinde, saati ayarlamak için [̆, ̄] tufluna bas›n. 3 [OK] tufluna bas›n. Zamanlay›c›y› bafllatmak için 3 [OK] tufluna bas›n. Saati birkaç saniye kadar görüntülemek için [CLOCK /TIMER] tufluna bas›n. Not: Do¤rulu¤unu muhafaza etmek için saati düzenli olarak s›f›rlay›n. 5 "XPLAY 1", "XPLAY 2" veya "XPLAY 3"ü bafllatmak için [XPLAY] tufluna bas›n. 6 Cihaz› kapatmak için [2] tufluna bas›n. Zamanlay›c›n›n çal›flmas› için cihaz›n kapal› olmas› gerekir. ad›mlar› tekrarlay›n (· yukar›). Uyku zamanlay›c›s› Uyku zamanlay›c›s› ayarl› sürenin sonunda sistemi kapat›r. Ayarlamay› (dakika olarak) seçmek için [SLEEP] tufluna bas›n. ‹ptal etmek için "OFF” opsiyonunu seçin. Kayna¤› veya 1) Ekrandaki zamanlay›c› göstergesini silmek için [XPLAY] tuses seviyesifluna iki kez bas›n. [. . . ] Haf›za ayarlar›n› yeniden yapmak gerekir. 15 GÜVENL‹KLE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLER Yerlefltirme Cihaz›, günefl ›fl›nlar›ndan, yüksek s›cakl›ktan, yüksek nemden ve afl›r› titreflimden uzak düz bir zemin üzerine yerlefltirin. Bu durumlar, kabine ve di¤er parçalara zarar verebilir ve böylece cihaz›n ömrü k›salabilir. Parazit ve istenmeyen akustik efektleri önlemek için duvarla aras›ndan en az 15 cm mesafe b›rak›n. Cihaz›n üzerine a¤›r cisimler yerlefltirmeyin. Yabanc› madde Cihaz›n içine metal cisimlerin girmesine izin vermeyin. [. . . ]

PANASONIC SC-HC25 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC SC-HC25 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag