Kullanım kılavuzu PANASONIC SC-PM02

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC SC-PM02 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC SC-PM02 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC SC-PM02 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC SC-PM02 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1501 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PANASONIC SCPM02 (379 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC SC-PM02

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Say›n Müflterimiz, Bu ürünü sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz. ‹leride yararlanmak için bu k›lavuzu saklay›n. Cihaz›n›z burada gösterilenle ayn› görünmeyebilir. Kullan›m K›lavuzu CD Stereo Sistemi Model No. SC-PM02 TR RQTX1190-E Maksimum performans ve güvenlik için cihaz› ba¤lamadan, çal›flt›rmadan veya ayarlamadan önce bu talimatlar› iyice okuyun. Bu kullan›m k›lavuzunda belirtilen ifllemler genel olarak uzaktan kumanda ile yap›l›r, ancak bu ifllemleri ön paneldeki ayn› isimli dü¤meyi kullanarak da yapabilirsiniz. [. . . ] Durma modunda [PROGRAM] tufluna, ard›ndan da [û/â] tufluna bas›n. Durma modunda “PGM” görünürken [À/È] veya [è/à] tufluna bas›n. Programlama s›ras›nda kontrol etmek için, “PGM” göründükten sonra [PROGRAM] tufluna iki kez, ard›ndan [À/È] veya [è/à] tufluna bas›n. 5 saniye içinde bu tufla tekrar basarak bütün parçalar› silin. Çalma Modu fonksiyonu ‹stedi¤iniz modu seçmek için [PLAY MODE] tufluna bas›n. 1TR 1-TRACK Diskte seçilen bir parçay› çalar. Parçay› seçmek için rakaml› tufllara bas›n. Albümü seçmek için [į/Ĭ] tufluna bas›n. Seçilen albümdeki bütün parçalar› rastgele çalar. Albümü seçmek için [į/Ĭ] tufluna bas›n. 1-ALBUM 1ALBUM Son parçay› silme Programlanm›fl bütün parçalar› silme RANDOM RND 1-ALBUM RANDOM 1ALBUM RND ț Disk tablas›n› açt›¤›n›zda, program haf›zas› silinir. ț Programl› çalma veya seçilen çalma modunu tekrarlamak için [ REPEAT] tufluna bas›n. ‹ptal etmek için bu tufla bir daha bas›n. FM/AM radyo Manuel arama 1 “FM” veya “AM” opsiyonunu seçmek için 2 3 [FM/AM] tufluna bas›n. "MANUAL" opsiyonunu seçmek için [ TUNE MODE] tufluna bas›n. ‹stedi¤iniz kanal›n frekans›n› seçmek için [À/È] veya [è/à] tufluna bas›n. Kanallar›n haf›zaya al›nmas› 30 FM ve 15 AM kanal› haf›zaya al›nabilir. USB USB ba¤lant›s›, USB belleklere ba¤lanman›z› MP3 parçalar›n› çalman›z› sa¤lar. Otomatik haf›zaya alma 1 "MEVCUT' veya “EN DÜfiÜK” frekans› seçmek 2 için [PLAY MODE] tufluna bas›n. Haf›zaya alma ifllemini bafllatmak için [AUTO PRESET] tuflunu bas›l› tutun. Haz›rl›k Cihaza herhangi bir USB bellek takmadan önce, saklanan verilerin yedeklendi¤inden emin olun. Kablo ile ba¤lanan USB bellek bu cihaz taraf›ndan tan›nmayacakt›r. Otomatik arama yapmak için 3 Frekans h›zla de¤iflmeye bafllay›ncaya kadar [À/È] veya [è/à] tuflunu bas›l› tutun. ț Afl›r› parazit oldu¤unda, otomatik arama fonksiyonu durabilir. ț Otomatik arama fonksiyonunu iptal etmek için, [À/È] veya [è/à] tufluna tekrar bas›n. Manuel haf›zaya alma 1 "MANUAL" opsiyonunu seçmek için [ TUNE 2 3 4 5 MODE] tufluna bas›n. ‹stedi¤iniz kanal› ayarlamak için [À/È] veya [è/à] tufluna bas›n. Bir kanal› seçmek için rakaml› tufllara bas›n. Kanala baflka bir istasyon kaydedildi¤inde, bu kanala ayarl› önceki istasyon silinir. ad›mlar› tekrarlay›n. 1 Ses seviyesini düflürün ve USB belle¤i USB ç›k›fl›na ba¤lay›n. 1 USB belle¤i ç›kar›p takarken ana cihaz› tutun. 2 ‹fllemi bafllatmak için [û/âUSB) tufluna bas›n. Ses kalitesini art›rmak için “FM” band› seçildi¤inde “MONO" yaz›s›n›n görüntülenmesi için [FM MODE] tufluna bas›n. ț Frekans› de¤ifltirdi¤inizde “MONO” fonksiyonu iptal olur. [. . . ] Fifl tipi: Ø 3. 5 mm stereo ț Kulaklar›n›z›n hasar görmesini önlemek için, uzun süreli dinlemeden kaç›n›n. ț Kulaklardan afl›r› yüksek ses bas›nc› iflitme kayb›na neden olabilir. ț Uzun süre çok yüksek sesli dinleme kulaklar›n›za zarar verebilir. n Diskler Yanl›fl gösterge veya çalma ifllemi bafllam›yor. ț Disk yanl›fl yerlefltirilmifl; düzgün yerlefltirin. [. . . ]

PANASONIC SC-PM02 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC SC-PM02 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag