Kullanım kılavuzu PANASONIC WJ-HD716

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC WJ-HD716 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC WJ-HD716 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC WJ-HD716 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC WJ-HD716 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7222 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC WJ-HD716

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Türkçe Kullan›m K›lavuzu Dijital Hard Disk Kay›t Cihaz› Model No. WJ-HD616K WJ-HD716K WJ-HD616K/G WJ-HD716K/G Bu flekil WJ-HD616K modeline aittir. Ba¤lant›lar› yapmadan ve cihaz› kullanmadan önce bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride kullanmak üzere saklay›n. Model numaras›, bu k›lavuzdaki baz› aç›klamalarda k›salt›lm›flt›r. Model numaralarını takip eden kodlar (E, G) ülke kodlarıdır, fonksiyonel bir farklılık belirtmez. ‹çindekiler Önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kullan›m k›lavuzlar› hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bir PC için sistem gereklilikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Markalar ve tescilli markalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 K›saltmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ekran görüntüleri üzerinde k›s›tlamalar . . . . . . . . . . . . . . 6 Bu ürünü kullanmadan önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Video Hareket Alg›lama (VDM) fonksiyonu . . . . . . . . 7 SD5 kameralar›n›n i-VMD fonksiyonu hakk›nda. . 7 Kaydedilen görüntülerin zaman ekran› . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kaydedilen görüntüleri oynat›rken görüntülenen siyah ekran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kay›t modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Olay tipi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ana çal›flt›rma kontrolleri ve bunlar›n fonksiyonlar›. . . . 9 Önden görünüfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Çal›flt›rma penceresi hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Monitör 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Monitör 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Temel fonksiyon, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ön panel üzerindeki dü¤meleri kullanarak yap›lan ifllemler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bir fare kullanarak yap›lan ifllemler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Aç›l›flta oturum açma ifllemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kameralardan canl› görüntüler izleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Monitör seçme (monitor 1/monitor 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Görüntülerin 1-ekran üzerinde görüntülenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kamera ad›n› ve durum çubu¤unu görüntüleme/gizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Elektronik odaklaman›n kullan›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Görüntülerin çoklu ekran üzerinde görüntülenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Görüntülerin çok say›da kameradan s›rayla görüntülenmesi (s›ral› görüntüleme) . . . . . . . . . . . . . . 34 Görüntülerin kaydedilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Hard disk sürücü üzerindeki kay›t alanlar› . . . . . . . . 35 Görüntülerin kaydedilmesi (manuel kay›t) . . . . . . . . 36 Acil kay›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kaydedilen görüntülerin oynat›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Görüntülerin belirtilen bir noktadan oynat›lmas› . . 43 Belirtilen zamanda ve tarihte kaydedilen görüntünün oynat›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Arama ve oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kay›t olaylar›n›n aranmas› ve oynat›lmas› (kay›t olay› arama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Arama filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kopyalanan kaydedilmifl görüntüler için arama ve oynatma (kopya verisi arama) . . . . . . . . 48 Kopyalanan veri listesi penceresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Kaydedilmifl görüntülerden bir hareket alg›land›¤›nda zaman ve tarih için arama ve oynatma (VMD aramas›) . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Olay fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Olay ifllemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Alarm iflleminin iptali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Alarm iflleminin ask›ya al›nmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Hata iflleminin iptali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Kaydedilen görüntülerin kopyalanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kaydediciler ard›fl›k ba¤lant›yla ba¤land›¤›nda çal›flt›rma ve konfigürasyon . . . . . . 62 Konfigürasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ön panel üzerindeki dü¤meler kullan›larak yap›lan ifllemler (ifllem k›sm›). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Sistem denetleyicisini kullanarak çal›flt›rma . . . . . . 63 Kameray› çal›flt›rma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Kamera kontrol panelinin görüntülenmesi . . . . . . . . 64 Gezdirme/Yat›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Yak›nlaflt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Odak ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ‹ris ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ön ayarl› konum fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Otomatik fonksiyonlar (Otomatik gezdirme, vb. ). . . . 69 Kameran›n ayar menüsünü çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . 70 Disk yönetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Hard disk sürücülerde kaydedilen görüntülerin manuel olarak silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Bir SDHC/SD bellek kart›n›n formatlanmas› (bafllat›lmas›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 A¤ ayarlar›n›n yap›land›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Kaydedicinin a¤ ayarlar›n›n yap›land›r›lmas› . . . . 74 PC’nin a¤ ayarlar›n›n yap›land›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . 74 Kaydedicinin a¤ güvenli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Kaydedicinin güvenlik fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 A¤ güvenli¤ini art›rmak için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Çal›flt›rma penceresinin görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . 77 Çal›flt›rma penceresi hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Üst Sayfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 [Control] dü¤mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Durum görüntüleme alan› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Karfl›dan yükleme ifllem alan›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 [HDD] sekmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 [CAM] sekmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Kameralardan canl› görüntüler izleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Görüntülerin 1-ekran üzerinde görüntülenmesi . . . . 85 Görüntülerin çoklu ekran üzerinde görüntülenmesi 87 Görüntülerin çok say›da kameradan s›rayla görüntülenmesi (s›ral› görüntüleme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Görüntülerin kaydedilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Görüntülerin kaydedilmesi (manuel kay›t) . . . . . . . . 89 Kaydedilen görüntülerin oynat›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Belirtilen zamanda ve tarihte kaydedilen görüntünün oynat›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2 Arama ve oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kay›t olaylar›n›n aranmas› ve oynat›lmas› (kay›t olay› arama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kaydedilmifl görüntülerden bir hareket alg›land›¤›nda zaman ve tarih için arama ve oynatma (VMD aramas›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Bir kopyalanm›fl kay›tl› görüntüler listesinin kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Olay fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Olay ifllemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Alarm iflleminin iptali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Alarm iflleminin ask›ya al›nmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Bir hata iflleminin iptali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Kaydedilen görüntülerin kopyalanmas› . . . . . . . . . . . . . . 104 Oynat›lmakta olan kay›tl› görüntülerin indirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Kopyalanan/indirilen kay›tl› görüntülerin oynat›lmas›. . 108 Bir SDHC/SD bellek kart›na veya DVD’ye kopyalanan kay›tl› görüntüleri oynatmak için izleme yaz›l›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bir web taray›c› kullanarak indirilen kay›tl› görüntüleri oynatmak için izleme yaz›l›m› . . . . 108 ‹zleme yaz›l›m›n›n indirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 ‹zleme yaz›l›m›n›n kurulmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ‹zleme yaz›l›m›n›n kald›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ‹ndirilen kay›tl› görüntülerin oynat›lmas› . . . . . . . . . . 111 Oynat›lan görüntünün kaydedilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Oynat›lan görüntünün yazd›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 De¤ifliklik alg›lama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Kameray› çal›flt›rma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Gezdirme/Yat›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Yak›nlaflt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Odak ayar›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 ‹ris ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Ön ayarl› konum fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Otomatik fonksiyonlar (Otomatik gezdirme, vb. ) . . . . 117 Kameran›n ayar menüsünü çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . 118 Disk yönetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Hard disk sürücülerde kaydedilen görüntülerin manuel olarak silinmesi . . . . . . . . . . . . 119 Bir SDHC/SD bellek kart›n›n formatlanmas› (bafllat›lmas›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 E-posta ile bildirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Alarm postas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Uyar› postas›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Sözlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3 Önsöz Dijital hard disk kay›t cihaz› WJ-HD616K, WJ-HD716K, WJ-HD616K/G ve WJ-HD716K/G (bu k›lavuzda WJHD616K veya WJ-HD716K olarak geçecektir), gözetim sistemlerinde kullan›lmak ve hard disk sürücülerde 16 kameradan gelen görüntüleri kaydetmek için tasarlanm›flt›r. Bu ürün, opsiyonel bir HDMI kablo kullanarak bir yüksek-tan›ml› monitöre ba¤land›¤›nda üstün kaliteli oynatmaya / canl› görüntülemeye olanak veren HDMI (Yüksek Tan›ml› Multimedia Arayüzü) standard›n› destekler. [. . . ] Kameran›n ayar menüsünü kapatmak için, kamera seçim dü¤mesine [4] bas›n. Not: ț Kamera yenileme fonksiyonuna (REFRESH) sahip oldu¤unda, "Camera menu" (Kamera menüsü) paneli üzerinde [2] dü¤mesini seçerek yenileme fonksiyonunu çal›flt›rmak mümkündür. oldu¤u gibi, bazen kameran›n ayar menüsü kapat›ld›ktan sonra görüntülenmeye devam eder. Bu durumda, kamera menü paneli üzerinde [4] dü¤mesini seçin. ț Sadece kullan›c› düzeyi kameralar› kontrol etme veya ayarlar› yap›land›rma iznine sahip olan kullan›c›lar kamera ayarlar›n› yap›land›rabilir. Not: ț Kamera menüsü paneli görüntülenirken durum çubu¤u gizlenecektir. 70 Disk yönetimi Ayar menüsünde "Maintenance" (Bak›m) üzerinde yer alan [Disk] sekmesi üzerinde, kay›t cihaz›ndaki veya opsiyonel bir geniflletme ünitesindeki hard disk sürücülerle ve SDHC/SD bellek kart›yla ilgili ifllem yap›labilir. Afla¤›da, hard disk sürücülere kaydedilen görüntülerin nas›l silinece¤i ve bir SDHC/SD bellek kart›n›n nas›l formatlanaca¤› (bafllat›laca¤›) aç›klanm›flt›r. Hard disk sürücülerde kaydedilen görüntülerin manuel olarak silinmesi Afla¤›da, kay›t cihaz›n›n hard disk sürücüleri üzerindeki normal kay›t alan›na ve olay kay›t alan›na kaydedilen görüntülerin manuel olarak nas›l silinece¤i aç›klanm›flt›r. Bir zaman ve tarih tan›mlamak suretiyle, belirtilen zaman ve tarihten önceki güne kadar kaydedilmifl olan tüm görüntüler silinebilir. Gereksiz görüntülerin silinmesi yararl›d›r. Dikkat: ț Silinen görüntülerin geri al›namayaca¤›na ve silme ifllemi yap›lsa bile kalan disk kapasitesinin artmayaca¤›na dikkat edin. Not: ț Görüntünün kaydedildi¤i günden itibaren geçen gün say›s›n› ayarlayarak kay›tl› görüntüleri otomatik olarak silmek mümkündür (HDD otomatik silme). Ayr›nt›l› bilgi için Montaj K›lavuzuna bak›n. Ad›m 1 [SUB MENU] dü¤mesine bas›n. → "Sub Menu" (Alt Menü) penceresi görüntülenecektir. Ad›m 2 ‹mleci [Setup Menu] dü¤mesi üzerine hareket ettirin ve ard›ndan [SET] dü¤mesine bas›n. Ad›m 3 ‹mleci [Maintenance] (Bak›m) üzerine hareket ettirin ve [SET] dü¤mesine bas›n. → Ayar menüsünde "Maintenance" üzerindeki [Product information] (Ürün bilgisi) sekmesi görüntülenecektir. → Ayar menüsü görüntülenir. 71 Ad›m 4 ‹mleci [Disk] üzerine hareket ettirin ve [SET] dü¤mesine bas›n. → [Disk] sekmesi görüntülenecektir. Ad›m 7 ‹mleci [OK] dü¤mesi üzerine getirin ve [SET] dü¤mesine bas›n. → Ayarlanan tarihten önceki güne kadar kaydedilen görüntüler silinecektir. Ad›m 5 ‹mleci [Next page Ĭ] (Sonraki sayfa Ĭ) üzerine hareket ettirin ve ard›ndan [SET] (AYARLA) dü¤mesine bas›n. Verinin "Normal" veya "Event" (Olay) üzerinden silinece¤i kay›t alan›n› seçin ve ard›ndan ayar dü¤mesini (iç taraf) çevirerek tarihi ayarlay›n. Görüntüler, silinmek için ayarlanan tarihten önceki güne kadar kaydedilir. Ad›m 6 ‹mleci [Delete] dü¤mesi üzerine hareket ettirin ve ard›ndan [SET] dü¤mesine bas›n. → Onay penceresi görüntülenecektir. 72 Bir SDHC/SD bellek kart›n›n formatlanmas› (bafllat›lmas›) Kaydedilen görüntüleri bir SDHC/SD bellek kart›na kopyalamak için, önceden kay›t cihaz›n›n kart yuvas›na bir SDHC/SD bellek kart› takmak ve formatlamak gereklidir. SDHC/SD bellek kart›na kaydedilen görüntüleri silmek için SDHC/SD bellek kart›n› tekrar formatlay›n. Uyumlu SDHC/SD bellek kartlar› hakk›nda bilgi için, Montaj K›lavuzuna bak›n. Dikkat: ț Bir SDHC/SD bellek kart› formatland›¤›nda, SDHC/SD bellek kart›na kaydedilen tüm görüntüler ve ayar verisi silinecektir. Silinen görüntüleri ve ayar verilerini geri yüklemek mümkün de¤ildir. ț Kay›t görüntüleri, bir PC üzerinde formatlanan SDHC/SD bellek kart›na kopyalanamaz. SDHC/SD bellek kart›n› kay›t cihaz› üzerinde formatlay›n. Ad›m 1 [Disk] sekmesini görüntüleyin. [. . . ] Genel olarak, bps veya “bit/saniye” birimi kullan›l›r. Görüntü ve ses verilerini s›k›flt›rma oran›n› ve bir iletiflim hatt›n›n 1 saniyede ne kadar veri gönderebilece¤ini ve alabilece¤ini belirtmek için kullan›l›r. Güvenlik duvar› ‹nternet gibi d›fl a¤lara girerken kullan›lan bir güvenlik tipi. Bir yerel a¤›n d›fl›ndaki bilgisayarlar›n a¤a girmesini engellemek için bir PC kullan›l›r. [. . . ]

PANASONIC WJ-HD716 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC WJ-HD716 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag