Kullanım kılavuzu PANASONIC WJ-ND400K

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC WJ-ND400K kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC WJ-ND400K kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC WJ-ND400K kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC WJ-ND400K : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2336 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC WJ-ND400K

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Türkçe A¤ Disk Kay›t Cihaz› Kullan›m K›lavuzu Model No. WJ-ND400K WJ-ND400K/G Ba¤lant›lar› yapmadan ve cihaz› kullanmadan önce bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride kullanmak üzere saklay›n. Model numaras›, bu k›lavuzdaki baz› aç›klamalarda k›salt›lm›flt›r. Model numaralarını takip eden kodlar (E, G) ülke kodlarıdır, fonksiyonel bir farklılık belirtmez. ‹çindekiler Önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kullan›m k›lavuzlar› hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bilgisayar›n›z›n sistem gereksinimleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ticari markalar ve tescilli ticari markalar. . . . . . . . . . . . . . 4 K›saltmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 MPEG-4 görüntülerini kullanma ile ilgili s›n›rlamalar . . . . . . 5 ‹fllem penceresi hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ‹fllem penceresini görüntüleme/kapatma . . . . . . . . . . . . 7 Ana dü¤meler ve ifllevleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ana sayfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 [Control] tuflu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 [Cam. select] tuflu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 [Setup] tuflu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Durum gösterim alan› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Oynatma noktas› ifllem alan› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 [HDD] sekmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 [CAM] sekmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Görüntü/ses kayd› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Manuel görüntü/ses kayd›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kay›t modu ve öncelik seviyesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ses kayd› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Gösterim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kaydedilen görüntülerin oynat›lmas›. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Oynatma ifllemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Saati ve tarihi belirleyerek kay›tl› görüntülerin oynat›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Kay›tl› görüntüleri arama ve oynatma. . . . . . . . . . . . . . . . 23 Arama filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Liste gösterim alan› (olay kay›t listesi) . . . . . . . . . . . . 24 Kay›tl› olaylar› arama ve oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kameran›n VMD fonksiyonu aktif hale getirilerek kaydedilen görüntüleri arama ve oynatma (VMD arama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Bir kay›t alan› seçme ve seçilen kay›t alan›na kaydedilen görüntüleri oynatma . . . . . . . . 28 Canl› görüntüleri izleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 ekranl› gösterge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Görüntüleri gösterirken yap›labilir ifllemler. . . . . . 30 Kameralar›n kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Çok ekranl› gösterge (4 ekran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Frekans göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Olay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Olay›n meydana gelmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Alarm›n iptal edilmesi/ask›ya al›nmas› . . . . . . . . . . . . . . 37 Alarm›n iptal edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Alarm›n ask›ya al›nmas›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hatan›n iptal edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tufl kilidinin aktif hale getirilmesi/iptal edilmesi . . . . 39 Kilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kilit açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kay›tlar›n kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Hata kay›t kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Eriflim kay›t kontrolü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Olay kay›t kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 A¤ kay›t kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kay›tl› görüntülerin kopyalanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kopyalanan görüntülerin oynat›lmas›. . . . . . . . . . . . . . 45 Kay›tl› görüntülerin silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hard disk sürücülerine manuel olarak kaydedilen görüntülerin silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Kay›tl› görüntülerin yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Oynat›lmakta olan kay›tl› görüntülerin yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Yüklenilen görüntülerin oynat›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Viewer yaz›l›m›n›n yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Viewer yaz›l›m›n›n kurulmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Viewer yaz›l›m› kurulumunun kald›r›lmas›. . . . 50 Viewer yaz›l›m›n› kullanarak yüklenilen görüntülerin oynat›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Yüklenilen Görüntülerin Kaydedilmesi. . . . . . . . . . 51 Gösterilen görüntülerin yazd›r›lmas› . . . . . . . . . . . . 52 De¤ifliklik alg›lama iflleminin yap›lmas› . . . . . . . . 52 Görüntülerin aktar›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Görüntülerin kameradan bir FTP sunucusuna aktar›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Görüntüleri düzenli olarak kameralardan aktarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Olay durumunda görüntüleri kameralardan aktarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 E-posta gönderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sistem/disk bilgilerini kontrol etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sistem bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Disk bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 E-Posta ile bilgilendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Alarm postas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Uyar› postas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Hata kayd› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Hata kayd› hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Hata kay›tlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Hata kayd› göründü¤ünde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Yukar›daki kay›tlardaki parametre . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Ar›za giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Bilgi çubu¤unda görünen mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sözlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ‹ndeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2 Önsöz A¤ disk kay›t cihaz› (WJ-ND400K, WJ-ND400K/G), bir gözetleme sistemi içinde kullan›lmak ve hard sürücülerindeki a¤ kameralar›ndan ses/görüntü kayd› yapmak için tasarlanm›flt›r. [. . . ] ț E-posta göndererek olay› bildirir Olay›n meydana geldi¤ini tarihi ve saati ile birlikte belirten bir posta gönderilecektir. (Alarm postas›) Alarm postas›na bir görüntü eklemek mümkündür. (Alarm görüntüsü) Alarm postas›n› almak üzere 4 kadar hedef adres kaydedilebilir. Ayarlamalar›n yap›lmas› ile ilgili ayr›nt›lar için ayarlama k›lavuzuna (PDF) bak›n. 35 ț Kay›t cihaz›n›n arka taraf›ndaki ALARM/CONTROL konnektöründen al›nan ç›k›fl sinyalleri. (Alarm ç›k›fl›) Bir olay meydana geldi¤inde, kay›t cihaz›n›n arka taraf›ndaki ALARM/CONTROL konnektöründen bir sesli alarm vs. Alarm›n süresi ayarlama menüsünde ayarlan›labilir. ț Hata kayd› Olay tipi, tarihi ve saatini içeren bir kay›t yap›lacakt›r. (Olay kayd›) ț Olay s›ras›nda kaydedilen görüntüleri FTP sunucusuna aktarma Bir olay meydana geldi¤inde, kay›tl› görüntüler olay›n meydana gelme zaman›ndan itibaren otomatik olarak bir STP sunucusuna aktar›lmaya devam edecektir. Ayarlamalar›n yap›lmas› ile ilgili ayr›nt›lar için ayarlama k›lavuzuna (PDF) bak›n. ț Panasonic alarm protokolünü kullanarak bilgisayara olay› veya hatat› bildirme Bir olay veya hata meydana geldi¤inde, olay/hata ile ilgili bilgiler “Panasonic alarm protokolü” ayar›na göre kay›tl› bilgisayara otomatik olarak gönderilecektir. Bir bildirimi almak ve içeri¤ini görüntülemek için, opsiyonel uyumlu yaz›l›m› kurmak gerekir. Uyumlu yaz›l›m hakk›nda bilgi içn verilen CDROM'daki "readme. txt" dosyas›na bak›n. 36 Alarm›n iptal edilmesi/ask›ya al›nmas› Bir olay meydana geldi¤inde, ayarlamalara göre alarm verilecektir (olay›n meydana gelmesinin bildirilmesi). Alarm ile ilgili ayr›nt›lar için sayfa 35’e bak›n. Not: ț Kaydedilecek kamera görüntüleri MPEG-4 formatl› ise görüntüler, olay meydana geldikten birkaç saniye sonra kaydedilecek ve kay›t s›ras› daha k›sa olabilecektir. Alarm›n iptal edilmesi Kay›t cihaz›, bir olay meydana geldi¤inde önceden yap›lan ayarlara göre bir alarm verecektir. Alarm› manuel olarak iptal etmek mümkündür. Alarm›n devre d›fl› b›rak›lmas› Bir olay meydana gelse bir alarm verilmemesi için ayarlamalar› yap›n. Cihaz› belli bir süre kullanmad›¤›n›z durumlarda, olay s›ras›nda alarm vermeyi devre d›fl› b›rakmak faydal›d›r. Alarm devre d›fl› b›rak›ld›¤› hale afla¤›daki ifllemler yap›lacakt›r. ț Kayd› bafllatma ț Hata kayd› ț Kay›tl› kameray› ön ayarl› konuma götürme ț [ALM] tuflunu görüntüleme 1 Bir alarm verildi¤inde, durum gösterge alan›nda [ALM] tuflu görünecektir. 1 ‹fllem penceresini görüntüleyin. 2 [ALM] tuflunu t›klay›n. Alarm iptal olacakt›r. Not: ț Acil kay›t bafllad›ktan sonra, [ALM] tufluna bas›lsa bile durmayacakt›r. Yaln›zca "Emergency rec. " sayfas›nda "Recording duration" için "Continue" seçildi¤inde duracakt›r. "Emergency rec. " sayfas› ile ilgili bilgi için ayarlama k›lavuzuna (PDF) bak›n. 2 [ALARM SUSPEND] tuflunu t›klay›n. Alarm devre d›fl› b›rak›lacak ve [ALARM SUSPEND] tuflunun ›fl›¤› yanacakt›r. 3 [ALARM SUSPEND] tuflunu t›klay›n. Devre d›fl› b›rak›lan alarm aktif hale gelecek ve [ALARM SUSPEND] tuflunun ›fl›¤› sönecektir. 37 Hatan›n iptal edilmesi Bir hata meydana geldi¤inde, kay›t cihaz› hatay› kaydedecektir. Hata kayd› ile ilgili ayr›nt›lar için sayfa 66’ya bak›n. Hatay› manuel olarak iptal etmek için, afla¤›daki ifllemleri yap›n. 1 Bir hata meydana geldi¤inde, durum gösterge alan›nda [ERR] tuflu görünecektir. 2 [ERR] tuflunu t›klay›n. Hata iptal olacakt›r. Notlar: ț Hatan›n tipine göre, [ERR] tufluna bas›lsa bile ön paneldeki hata göstergesi kaybolmayabilir. 38 Tufl kilidinin aktif hale getirilmesi/iptal edilmesi Çal›flmalar›n› önlemek için ön paneldeki tufllar› kilitlemek mümkündür. Kilitleme 1 "Keylock Mode" göstergesi görününceye kadar ok tufllar›na (yukar› veya asa¤›) basmaya devam edin. Tufl kilidini açma 1 "Keylock Mode" göstergesi görününceye kadar ok tufllar›na (yukar› veya asa¤›) basmaya devam edin. 2 [SET] tufluna bas›n. "Locked" (Tufllar kilitli) mesaj› görünecek ve flifre girifl ekran› görünecektir. 2 [SET] tufluna bas›n. "Keylock Enabled" (Tufl kilidi aktif) mesaj› görünecek ve ön paneldeki tufllar kilitlenecektir. 3 fiifreyi girin. (Varsay›lan: 12345) Ok tufllar›n› (sol veya sa¤) kullanarak alt› çizili iflareti hareket ettirin, ard›ndan ok tufllar›n› (yukar› ya da afla¤›) kullanarak bir numara (0 - 9) girin. [. . . ] Bu de¤erlere göre cihazlar, adresin hangi k›sm›n›n a¤ adresi ve hangi k›sm›n›n host adresi oldu¤unu belirleyebilir. Sistem Yöneticisi Kay›t cihaz›n› ayarlama ve izleme sorumlulu¤u olan kifli. TCP/IP ‹nnernet ve intranetler içn standart bir a¤ protokolü. URL Doküman ve görüntüler gibi bilgi kaynaklar›n› internette bulmak için kullan›lan bir adres. Tekli gönderim Verileri a¤daki tek bir adrese gönderme yolu. [. . . ]

PANASONIC WJ-ND400K KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC WJ-ND400K kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag