Kullanım kılavuzu PANASONIC WV-CF102E

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC WV-CF102E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC WV-CF102E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC WV-CF102E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC WV-CF102E : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (734 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC WV-CF102E

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Renkli CCTV Kamera Kullan›m K›lavuzu Model No. WV-CF102E Ba¤lant›lar› yapmadan ve cihaz› kullanmadan önce bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride kullanmak üzere saklay›n. Bu k›lavuzda model numaras› son eki gösterilmemifltir. D‹KKAT ELEKTR‹K ÇARPMASI TEHL‹KES‹, AÇMAYIN Biz, bu cihaz›n standartlara ve 2006/95/EC ve 2004/108/EC Yönergelerinin flartlar›na uyan di¤er normlara uygun oldu¤unu beyan ederiz. Ürünün seri numaras›n› cihaz›n paneli üzerinde bulabilirsiniz. Bu cihaz›n seri numaras›n› afla¤›daki bofllu¤a yaz›n ve cihaz›n çal›nmas› durumunda bu kitap盤› cihaz›n sahibi oldu¤unuzun kan›t› olarak saklay›n. [. . . ] Radyo paraziti Kamera TV/radyo anteni, güçlü elektrik alan› veya manyetik alan yak›n›nda (motor veya transformatör yak›n›) kullan›ld›¤›nda, görüntüler bozulabilir ve ses parazitli ç›kabilir. Montaj vidalar› Kameray› monte etmek için vida veya c›vata sat›n alman›z gerekir. Bu maddeleri, kameran›n monte edilece¤i alan›n malzemesine ve mukavemetine göre seçin. 0 Kablo eriflim deli¤i q Güvenlik plakas› w Toz Koruma Kapa¤› Kablo eriflim deli¤inden kameraya toz girmesini önleyen bir lastik kapak. 10 Kurulum ve Ba¤lant›lar Dikkat: SADECE 2. Kurulum yetkili servis personeli veya sistem montaj teknisyenleri taraf›ndan yap›lmal›d›r. í Haz›rl›klar Önemli: ț Montaj alan›n›n malzemesine uygun olarak 2 montaj vidas› temin edin. Bu durumda, ahflap vidalar ve çiviler kullan›lmamal›d›r. Tavsiye edilen s›kma torku afla¤›daki gibidir: M4: 1. 6 N·m {16 kgf·cm} ț Tek bir c›vatan›n/vidan›n gerekli çekme kapasitesi 196 N {20 kgf} veya daha fazlad›r. ț Alt› tavan gibi bir tavan, toplam a¤›rl›¤› tafl›yamayacak kadar zay›f ise, bu alan iyice sa¤lamlaflt›r›lmal›d›r. ț Montajdan sonra, kubbe kapa¤›na tak›lan koruyucu kaplama ç›kar›lmal›d›r. Yan kablo eriflim deli¤i Tavan/duvar için kablo eriflim deli¤i φ30mm (1-3/16”) Kamera tespit deli¤i 2- φ 4. 5mm (3/6”) b Direkt montaj Kamera do¤rudan bir duvara/tavana monte edilirse, kameran›n montaj konumunu, kablolar›n geçti¤i deli¤in konumu ile hizalay›n ve deli¤i aç›n. Duvarda/tavanda delik aç›lmazsa ve kablo duvar/tavan boyunca aç›ktan uzat›l›rsa, toz koruma kapa¤›n› ç›kar›n, kabloyu ay›r›n ve toz koruma kapa¤›n› tekrar takmay› unutmay›n. Ard›ndan, kablolar kapa¤›n yan›ndan geçecek flekilde kapa¤› iflleyin. b Bir bölmeli ba¤lant› kutusunu kullanma Bölmeli bir ba¤lant› kutusu (4" x 2 3/8") kulland›¤›n›zda, piyasadan flekilde belirtilen ebatlara uygun bir kutu temin edin. Ard›ndan, piyasadan montaj yüzeyine ve duvar›n/tavan›n veya bölmeli ba¤lant› kutusunun yap›s›na uygun kamera tespit vidalar› temin edin. Kapa¤›n yan yüzeyinin ifllenmifl k›sm› 11 í Kameran›n Sökülmesi 1. Üst kapaktaki koruma kaplamas›n› ç›kar›n. Montaj s›ras›nda üst k›sm› korudu¤undan tamamen ç›karmay›n. Toz koruma kapa¤› Güvenlik plakas› b Kameray› do¤rudan duvara/tavana monte etmek için 2. ț Bu cihaz›n iflaretleyicisini üs kapaktaki "I" konumuna ayarlay›n ve üst kapa¤› saatin tersi yönünde çevirerek ç›kart›n. ț Kameran›n “güvenlik plakas›n›” flekilde gösterildi¤i gibi ok yönünde çevirin ve üst kapak ç›kar›labilecektir. ț fieffaf kubbe kapa¤› ve iç kubbe kapa¤› tek bir ünite içinde birlefltirilmifltir. Bu yüzden, kesinlikle bunlar› sökmeye çal›flmay›n. fiablonu (standart aksesuar) duvar/tavan üzerine yerlefltirin ve bir kalem ile iki vida konumunu ve kablo eriflim deli¤ini iflaretleyin. Kameray› duvara/tavana 2 vida ile (piyasadan temin edilir) monte edin. Bütün montaj vidalar›n› s›k›n. b Kameray› bölmeli ba¤lant› kutusu üzerine monte etmek için 1. Bölmeli ba¤lant› kutusunu duvara/tavana sabitleyin. [. . . ] Bu cihaz› elden ç›karmak isterseniz, do¤ru elden ç›karma yöntemi için yerel birimlere veya bayinize baflvurun. 18 P A N A S O N I C E L E K T R O N İ K S A T I Ş A. İTHALATÇI FİRMA GARANTİ BELGESİ BELGE NO:79762 BELGENİN ONAY TARİHİ: 03. 03. 2010 GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır. [. . . ]

PANASONIC WV-CF102E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC WV-CF102E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag