Kullanım kılavuzu PANASONIC WV-SF332

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC WV-SF332 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC WV-SF332 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC WV-SF332 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC WV-SF332 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1077 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PANASONIC WV-SF332 (4086 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC WV-SF332

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Montaj K›lavuzu Dikkat țH Network Kamera Model No. WV-SF336, WV-SF335 WV-SF332 WV-SF336E, WV-SF335E WV-SF332E (Bu flekil WV-SF336 modelini göstermektedir. ) Ba¤lant›lar› yapmadan ve cihaz› kullanmadan önce bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride yararlanmak üzere saklay›n. Bu k›lavuzun baz› aç›klamalar›nda model numaras› k›salt›lm›flt›r. UYARI: țCihaz, koruyucu bir topraklama ba¤lant›l› bir prize ba¤lanmal›d›r. țElektrik fifli veya cihaz›n ba¤lant› devresi çal›fl›r durumda olmal›d›r. țYang›n veya elektrik çarpmas› tehlikesini engellemek için cihaz› ya¤mura veya rutubete maruz b›rakmay›n. [. . . ] Kamera bafllayacak ve a¤ ayarlar› dahil, bütün ayarlamalar s›f›rlanacakt›. Ayar› s›f›rlamadan önce ayarlar› not etmenizi öneririz. 17 Kubbe kapa¤›n ç›kar›lmas› Önemli: ț Ç›kard›ktan sonra kaybolmamas› için kubbe kapa¤› tespit vidas›n› saklay›n. Vida kubbe kapa¤›n tak›lmas› için gerekli olacakt›r. (+ sayfa 34) ț Montaj tamamland›¤›nda kubbe kapa¤›n kubbe k›sm›ndaki filmi ç›kar›n. Filmi ç›kard›ktan sonra kubbe k›sm›na do¤rudan elle dokunmay›n. Kubbe kapak tespit vidas›n› ç›kar›n (M3, ayarl› vida, x1). Kubbe kapak tespit vidas› (M3, ayarl› vida) Kubbe kapa¤› saatin tersi yönünde iki ad›m çevirin ve kubbe kapa¤› ç›karmak için "OPEN" simgesini kamera iflaretleyicisi ile hizalay›n. ‹flaretleyici OPEN LOCK ADJUST Kubbe hizalama simgesi "OPEN" Kubbe kapak Kubbe k›sm› 18 Haz›rl›klar Kameray› duvara veya tavana monte etmenin afla¤›da aç›kland›¤› gibi dört yöntem vard›r. ț ‹ki bölmeli ba¤lant› kutusunu kullanma ț Kameray› do¤rudan duvara veya tavana monte etme ț Opsiyonel tavan montaj braketini WV-Q168 kullanma (tavana gömme montaj için) ț Opsiyonel tavan montaj braketini WV-Q105*1 kullanma (tavana do¤rudan montaj için) Önemli: ț Kameray› duvara veya tavana monte etmek için, montaj alan›n›n malzemesine uygun 4 vida temin edin. Bu durumda, ahflap vidalar ve çiviler kullan›lmamal›d›r. Kameray› beton duvara monte etmek için bir ankraj c›vatas› (M4 için) AY c›vata (M4) kullan›n. (Tavsiye edilen s›kma torku: 1, 6 N·m {1, 18 lbf·ft} ț Tek bir c›vatan›n/vidan›n gerekli çekme kapasitesi 196 N {44 lbf} veya daha fazlad›r. ț Alç›pan gibi bir tavan, toplam a¤›rl›¤› tafl›yamayacak kadar zay›f ise, bu alan iyice sa¤lamlaflt›r›lmal› veya WV-Q105 ospiyonel tavan montaj braketi kullan›lmal›d›r. Kameran›n montaj koflullar› afla¤›da aç›kland›¤› gibidir: Montaj yeri Tavan/duvar Tavan/duvar Tavan Tavan Kullan›labilir montaj braketi ‹ki bölmeli ba¤lant› kutusu (Direkt montaj) WV-Q168 (yaklafl›k 280 g {0, 8 lbs. }) WV-Q105*1 (yaklafl›k 150 g {0. 8 lbs}) Tavsiye edilen vida M4 M4 – – Vida say›s› 4 adet 4 adet – – Minimum çekme kuvveti (her bir adet için) 196 N {44 lbf} 196 N {44 lbf} *2 *2 *1 Sadece PAL modelleri *2 Tak›lan montaj braketinin, kameran›n a¤›rl›¤›n›n 5 kat› kadar a¤›rl›¤› destekleyebildi¤inden emin olun. 19 Yan kablo eriflim deli¤ini kullanma Kameray› kablolar d›flar›da kalacak flekilde do¤rudan tavana veya duvara monte ederken veya WV-Q168 opsiyonel tavan montaj braketini kullan›rken, kablo eriflim deli¤i açmak için kubbe kapa¤›n bir k›sm›n› kesin. Yan kablo eriflim deli¤i Yan kablo eriflim deli¤i Kamera montaj yöntemi ‹ki bölmeli ba¤lant› kutusunu kullanma Kameray› iki bölmeli ba¤lant› kutusuna 4 vida ile (piyasadan temin edilir) monte edin. (+ sayfa 28) Montaj için iflaretleyici yönü Vidalar (piyasadan temin edilir) ‹ki bölmeli ba¤lant› kutusu 20 Kameray› do¤rudan duvara veya tavana monte etme Montaj flablonunu (aksesuar) tavan›n veya duvar›n üzerine yerlefltirin ve kabloyu geçirmek için bir delik aç›n. fiablonu ç›kar›n ve kameray› 4 vida ile (piyasadan temin edilir) monte edin. (+ sayfa 28) Yan kablo eriflim deli¤i Önerilen vida (M4: 4 adet) Tavan/duvar için kablo eriflim deli¤i Montaj için iflaretleyici yönü Vidalar (piyasadan temin edilir) Montaj flablonu (aksesuar) WV-Q168 opsiyonel tavan montaj braketini kullanma Opsiyonel tavan montaj braketini kullanarak kamera gövdesinin aç›kta kalan k›sm›n› azaltmak mümkündür. Kameran›n montaj› için WV-Q168’in Kullan›m K›lavuzuna veya “Montaj” k›sm›na (+ sayfa 28) bak›n. WV-Q105 opsiyonel tavan montaj braketini kullanma (Sadece PAL modelleri) Opsiyonel tavan montaj braketini kullan›rken kameran›n montaj› için WV-Q105’in Kullan›m K›lavuzuna ve “Montaj” k›sm›na (+ sayfa 28) bak›n. Çat› bofllu¤u WV-Q105 (opsiyonel) Ankeraj c›vatas› (4 adet, WV-Q105 verilmifltir) Güvenlik teli aç›s› Kablo kelepçesi (aksesuar) Alç›pan gibi tavan tahtas› Güvenlik teli Kamera 21 SDHC/SD haf›za kart›n›n tak›lmas›/ç›kar›lmas› Önemli: ț SDHC/SD haf›za kart›n› takmadan önce kameray› kapat›n. ț SDHC/SD haf›za kart›n› takarken yönüne dikkat edin. ț SDHC/SD haf›za kart›n› ç›karmadan önce, setup menüsünün [SD memory card] sekmesinde "SD memory card" maddesi için "Not use" ayar›n› seçin. "Not use" seçiminden sonra kameray› kapat›n ve SDHC/SD haf›za kart›n› ç›kar›n. Cihaz aç›kken SDHC/SD haf›za kart›n› tak›p ç›kar›rsan›z kart zarar görecektir. (+ Kullan›m K›lavuzu (PDF)) Kubbe kapa¤› ç›kar›n. (+ sayfa 18) SDHC/SD haf›za kart› yuvas› SDHC/SD haf›za kart› yuvas›na bir SDHC/SD haf›za kart› yerlefltirin. Kubbe kapa¤› tak›n. [. . . ] 30 fps Ekran oran›: 16:9 H. 264 1 280 x 720/640 x 360/320 x 180, maks. 30 fps * MPEG-4 desteklenmez. 40 Çözünürlük: (WV-SF332) Görüntü s›k›flt›rma yöntemi *1 *2 : Gönderim aral›¤›: Ses s›k›flt›rma yöntemi: Bant geniflli¤i kontrolü: Protokol: OS*3 *4: Browser: Ekran oran›: 4:3 H. 264 800 x 600/VGA (640 x 480)/QVGA (320 x 240), maks. H. 264/MPEG-4 Görüntü kalitesi: Düflük/Normal/‹yi Aktarma tipi: Tek Yönlü Aktarma/Çok Yönlü Aktarma Ses bit oran›: Sabit bit oran›: 64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/1536kbps/ 2048kbps/ 3072kbps/ 4096kbps/ *8192kbps/ S›n›rs›z * yaln›z H. 264 modunda Görüntü h›z› önceli¤i: 1fps/ 3fps/ 5fps/ 7. 5fps/ 10fps/ 12fps*/ 15fps/ 20fps/ 30fps * Sadece PAL modelleri JPEG Görüntü kalitesi: 0 ÇOK ‹Y‹/1 ‹Y‹/2/3/4/5 NORMAL /6/7/8/9 DÜfiÜK (10 ad›m: 0-9) Aktarma tipi: ‹TME/ÇEKME 0. 1 fps -30 fps (Hem JPEG hem de H. 264/MPEG-4 görüntülerini gösterirken JPEG görüntü h›z› s›n›rlanacakt›r. ) G. 726 (ADPCM) 32kbps/ 16kbps S›n›rs›z/ 64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024 kbps/ 2048kbps/ 4096kbps/ 8192kbps IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) Microsoft Windows Vista Business SP1 (32-bit) Microsoft Windows XP Professional SP3 Windows Internet Explorer 8. 0 Microsoft Windows 7 Professional (32-bit/64-bit)) Windows Internet Explorer 7. 0 Microsoft Windows Vista Business SP1 (32-bit)) Microsoft Internet Explorer 6. 0 SP3 Microsoft Windows XP Professional SP3) 14 (A¤ koflullar›na ba¤l›d›r) Alarm görüntü gönderimi, FTP periyodik gönderim (FTP gönderimi baflar›s›z oldu¤unda, opsiyonal SDHC/SDC haf›za kart›na yedekleme yap›labilir. ) Maksimum art arda eriflim say›s›: FTP ifllemci: 41 Çoklu ekran: Uyumlu SDHC/SD haf›za kart› (opsiyonel): Çoklu ekranda ayn› anda yaklafl›k 16 kamera görüntüsü gösterilebilir. Panasonic Taraf›ndan Üretilmifltir SDHC haf›za kart›: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB SD haf›za kart›: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB (miniSD kart ve microSD kart hariç) *1 H. 264 veya MPEG-4 seçilebilir. [. . . ]

PANASONIC WV-SF332 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC WV-SF332 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag