Kullanım kılavuzu PANASONIC WV-SP102

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PANASONIC WV-SP102 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PANASONIC WV-SP102 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PANASONIC WV-SP102 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PANASONIC WV-SP102 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2070 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PANASONIC WV-SP102

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullan›m K›lavuzu Network Kamera Model No. WV-SP105, WV-SP102 WV-SP105E, WV-SP102E Ba¤lant›lar› yapmadan ve cihaz› kullanmadan önce bu talimatlar› dikkatlice okuyun ve bu kullan›m k›lavuzunu ileride yararlanmak üzere saklay›n. Bu k›lavuzun baz› aç›klamalar›nda model numaras› k›salt›lm›flt›r. ‹Ç‹NDEK‹LER Önsöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kullan›m k›lavuzlar› hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Simgeler hakk›nda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ticari markalar ve tescilli ticari markalar . . . . . . . . . . . . . . 3 K›saltmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Viewer Yaz›l›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Görüntüleri Bir Bilgisayarda ‹zleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Görüntüleri tek bir kamerada izleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 "Live" sayfas› hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Görüntüleri çoklu kameralarda izleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Alarm durumunda yap›lan ifllem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Alarm tipi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Alarm durumunda yap›lan ifllem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Görüntüleri bir FTP sunucusuna aktarma . . . . . . . . . . . . 11 Alarm durumunda bir alarm görüntüsünü aktarma (Alarm görüntüsünü aktarma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Belirlenen bir aral›kta veya zamanda görüntü aktarma (FTP periyodik görüntü aktar›m›) . . . . . . . . 11 A¤ güvenli¤i hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mevcut güvenlik fonksiyonlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ayarlama menüsünü bir bilgisayardan görüntüleme . . . . 13 Ayarlama menüsünü görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ayarlama menüsünü çal›flt›rma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ayarlama menüsü penceresi hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . 15 Kameran›n temel ayarlar›n› yapma [Basic] . . . . . . . . . . 17 Temel ayarlamalar›n yap›lmas› [Basic] . . . . . . . . . . . . . . 17 Görüntü ile ilgili ayarlar› yapma [Image] . . . . . . . . . . . . . . 19 Ekran oran› ile ilgili ayarlamalar› yapma [JPEG/H. 264] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 JPEG görüntüleriyle ilgili ayarlamalar› yapma [JPEG/H. 264] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 H. 264 görüntüleriyle ilgili ayarlamalar› yapma [JPEG/H. 264] 20 Görüntü kalitesi, ekstra zoom ve gizli bölge ile ilgili ayarlar› yapma [Image/Privacy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Görüntü kalitesi ile ilgili ayarlar› yapma ("Image adjust" ayarlama menüsü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Maske alanlar›n› ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ekstra zoom ile ilgili ayarlar› yapma (Extra zoom ayarlama menüsü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Gizli bölge ile ilgili ayarlar› yapma (Privacy zone ayarlama menüsü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Çoklu ekran ayarlar›n› yapma [Multi-screen] . . . . . . . . 30 Alarm ayarlar›n› yapma [Alarm] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Alarm ile ilgili ayarlamalar› yapma [Alarm] . . . . . . . . 31 Görüntü ile ilgili ayarlamalar› yapma [Alarm] . . . . 32 VMD ayarlar›n› yapma [VMD area] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 VMD alanlar›n› ayarlama [VMD area] . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Posta bildirimi ile ilgili ayarlamalar› yapma [Notification]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Panasonic alarm protokolü ile ilgili ayarlamalar› yapma [Notification]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Yetki ile ilgili ayarlamalar› yapma [User mng. ] . . . . . . 38 Kullan›c› yetkisi ile ilgili ayarlamalar› yapma [User auth. ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ana makine yetkisi ile ilgili ayarlamalar› yapma [Host auth. ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Öncelik sinyal ak›fl› ile ilgili ayarlamalar› yapma [System] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Sunucu ayarlar›n› yapma [Server] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Posta sunucusu ile ilgili ayarlamalar› yapma [Mail] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 FTP sunucusu ile ilgili ayarlamalar› yapma [FTP] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 NTP sunucusu ile ilgili ayarlamalar› yapma [NTP] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 A¤ ayarlar›n› yapma [Network] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 A¤ ayarlar›n› yapma [Network] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 DDNS ile ilgili ayarlar› yapma [DDNS] . . . . . . . . . . . . . . 47 SNMP ile ilgili ayarlar› yapma [SNMP] . . . . . . . . . . . . . . 48 FTP periyodik görüntü aktar›m› ile ilgili ayarlamalar› yapma [FTP img. trans. ] . . . . . . . . . . . . . . . . 49 FTP periyodik görüntü aktar›m›n›n program ayarlamalar›n› yapma [FTP img. trans. ] . . . . . . . . . . . . 50 Programlar ile ilgili ayarlamalar› yapma [Schedule] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Kameran›n bak›m› [Maintenance] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Sistem kayd›n›n kontrolü [System log] . . . . . . . . . . . . . . 53 Yaz›l›m güncelleme [Upgrade] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Ayarlar› s›f›rlama/Kameray› yeniden bafllatma [Default reset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Yard›m Menüsüne Göz Atma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Yard›m ekran›n› görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Görünen sistem kayd› hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ar›za giderme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2 Önsöz Kullan›m k›lavuzlar› hakk›nda WV-SP105, WV-SP102 (NTSC modeli) ve WV-SP105E, WV-SP102E (PAL modeli) ile birlikte afla¤›daki 2 kullan›m k›lavuzu verilmifltir. [. . . ] Kullan›lmayan port numaras› ile ilgili bilgi için yard›m penceresine bak›n. Mevcut aral›k : 1 - 65535 Varsay›lan: 8181 31 Alarm görütüsü ile ilgili ayarlamalar› yapma [Alarm] "Alarm" sayfas›ndaki [Alarm] sekmesini t›klay›n. (+ sayfa 13 ve 14: Ayarlama menüsünü görüntüleme/kullanma) Bir FTP sunucusuna gönderilecek alarm görüntüsü ile ilgili ayarlamalar› bu bölümde yapabilirsiniz. Alarm görüntüsü bir FTP sunucusuna gönderilecektir. Alarm görüntüsünü FTP sunucusuna göndermek için, ayarlamalar› önceden yapmak gerekir. (+ Sayfa 42) Önemli: ț A¤ hatt› h›z›na veya a¤ trafi¤ine ba¤l› olarak, görüntüler belirlenen kesin zamanda veya sürede aktar›lmayabilir. [Post alarm] (iletim alarm›) ț Gönderim aral›¤› Afla¤›daki seçenekler aras›ndan FTP sunucusuna alarm görüntüsü iletimi için bir gönderim aral›¤› seçin. 0. 1fps/0. 2fps/0. 33fps/0. 5fps/1fps Varsay›lan: 1fps ț Görüntü say›s› Afla¤›daki seçeneklerden aras›ndan gönderilecek görüntü say›s›n› seçin. 1 görüntü/2 görüntü/3 görüntü/4 görüntü/5 görüntü/6 görüntü/7 görüntü/8görüntü/ 9 görüntü/ 10 görüntü/ 20 görüntü/ 30 görüntü/ 50 görüntü/ 100 görüntü/ 200 görüntü/300 görüntü/500 görüntü/1000 görüntü/2000 görüntü/ 3000 görüntü Varsay›lan: 100 görüntü ț Kay›t süresi Ayarl› “gönderim aral›¤›” ile ayarl› “görüntüleri” kaydetmek için gerekli yaklafl›k süre görünecektir. [Image capture size] (Görüntü yakalama boyutu) FTP sunucusuna gönderilecek ve e-posta olarak gönderilecek görüntü yakalama boyutunu seçin. "Aspect ratio" için "4:3" seçildi¤inde QVGA/ VGA/ 1280x960*1 "Aspect ratio" için "16:9" seçildi¤inde 320x180/ 640x360/ 1280x720*1 Varsay›lan: VGA [Image compression rate upon alarm detection] (Alarm alg›lamas› üzerine görüntü s›k›flt›rma oran›) Alarm alg›lamas› üzerine görüntü kalitesinin de¤ifltirilip de¤ifltirilmeyece¤ini belirlemek için "On" veya "Off" ayar›n› seçin. On: Görüntüler "Image quality upon alarm detection" için seçilen görüntü kalitesi ile aktar›lacakt›r. n Alarm görüntüsü [FTP >>] "FTP >>" t›kland›¤›nda, "Server" sayfas›n›n [FTP] sekmesi görünecektir. (+ sayfa 42) [Alarm image FTP transmission] (Alarm görüntüsünün FTP’ye aktar›m›) Alarm görüntülerinin FTP sunucusuna aktar›l›p aktar›lmayaca¤›n› belirlemek için "On" veya "Off" ayar›n› seçin. Varsay›lan: Off (Kapal›) [Directory name] (Dizin ad›) Alarm görüntülerinin kaydedilece¤i yere bir dizin ad› girin. Örne¤in, FTP sunucusun ana dizini alt›nda "ALARM" dizinini belirlemek için, "/ALARM"› girin. Mevcut karakter say›s›: 1-256 karakter [File name] (dosya ad›) Bir FTP sunucusuna gönderilecek alarm görüntüsü için kullan›lacak dosya ad›n› girin. Dosya ad›: ["Girilen dosya ad›" + "Saat ve tarih (y›l/ay/gün/saat/dakika/saniye)"] + "Seri numaras›" Mevcut karakter say›s›: 1-32 karakter 32 Off: Alarm alg›lamas› üzerine görüntü kalitesini de¤ifltirmez. Varsay›lan: Off (Kapal›) [Image quality upon alarm detection] (Alarm alg›lamas› üzerine görüntü kalitesi) Alarm alg›lamas› üzerine görüntü kalitesi de¤ifltirilebilir. Görüntü kalitesini afla¤›daki ayarlar aras›ndan seçin. 0 Çok iyi/1 ‹yi/2/3/4/5 Normal/6/7/8/9 Düflük Varsay›lan: 5 Normal VMD ayarlar›n› yapma [VMD area] "Alarm" sayfas›ndaki [VMD area] sekmesini t›klay›n. (+ sayfa 13 ve 14: Ayarlama menüsünü görüntüleme/kullanma) Bu sayfada görüntü hareketi alg›lama alanlar› ayarlanabilir. Ayarl› alanda hareket alg›land›¤›nda, alarm verilecektir. [. . . ] Afla¤›daki çözümler uyguland›¤›nda, di¤er uygulamalar ve güvenlik seviyesi etkilenmeyecektir. Sadece iletiflim bilgileri varsa, adres çubu¤unun hemen alt›nda, afla¤›daki belirti ve çözüm k›sm›nda aç›klanan “Bilgi Çubu¤u” görünecektir. Bilgi Çubu¤u Belirti Sebebi/Çözüm Baflvuru sayfalar› ț Bilgi çubu¤unu t›klay›n ve "Always Allow Pop-ups Bilgi çubu¤unda afla¤›daki from This Site…" opsiyonunu seçin. from this site?" (bu siteden ekran üstü menülere izin "Pop-up blocked. click here…" Bilgi çubu¤unda afla¤›daki mesaj görünüyor. [. . . ]

PANASONIC WV-SP102 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PANASONIC WV-SP102 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag