Kullanım kılavuzu PHILIPS 160E1SB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 160E1SB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 160E1SB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 160E1SB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 160E1SB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1022 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 160E1SB (849 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 160E1SB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 102 W950i çindekiler 1 This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use. Sony Ericsson W950i Kullanõcõ kõlavuzu Bu Kullanõcõ kõlavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB tarafõndan herhangi bir garanti olmaksõnõz basõlmõtõr. Yazõm hatalarõ, mevcut bilgilerin doru olmamasõ veya programda ve/veya ekipmanda yapõlmõ gelitirmeler nedeniyle bu Kullanõcõ Kõlavuzu'nda yapõlmasõ gereken deiiklikler, Sony Ericsson Mobile Communications AB tarafõndan bir bildirimde bulunulmaksõzõn herhangi bir zamanda uygulanabilir. Ancak bu deiikler Kullanõcõ kõlavuzu'nun yeni baskõlarõna eklenecektir. [. . . ] Listede gezinmek için Jog Dial'õ kullanabilirsiniz. Aaõdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: Bo bir yuvayõ vurgulayõn ve Ekle'yi seçin. Otomatik aramayõ balatmak ve 20 taneye kadar istasyonu kanallara kaydetmek için Dier > Otomatik kaydet'i seçin. Radyo bulduu her istasyonu gösterir ve önceden kayõtlõ kanalõn üzerine yazmadan onayõnõzõ ister. · · deitirmek için Jog Dial'õ döndürün. Kanalõ deitirmek için Walkman® tularõnõ kullanõn (bkz. Bu seçenek etkinletirildiinde, tularõn üzerlerindeki göstergeler yanar. Sesi kapat'õ etkinletirmek veya devre dõõ bõrakmak için ABC tuuna basõn. Resimde gösterilen denetimlere basõn. W950i FM radyo 52 This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use. Kanallarõ yönetme Kanallar'õ seçin ve kanallar listesini yönetmek için Jog Dial'õ döndürün. Listedeki bir girii vurgulayarak: · · Jog Dial ile taõyabilir ve yerini bir dier istasyonla deitirebilirsiniz. Normal görünüme geri dönmek için ekrana dokunun veya Jog Dial'a basõn. Klip içersinde ileri veya geri gitmek için ilerleme çubuuna dokunun ve Jog Dial'õ döndürün. Bookmarklar Video klibe bookmarklar yerletirebilir ve daha sonra klibi izlemeye bookmarkõ yerletirdiinizden yerden balayabilirsiniz. Oynatma görünümünde, Dier > Bookmark > Konumu kaydet'i seçin. Klibi bir sonraki açõõnõzda Devam et'i seçin. Klipleri yönetme Kliplerin nasõl sõralanacaõnõ Dier > Tercihler'den seçin. Klipleri taõmak, kopyalamak ve yeniden adlandõrmak için Dier > Yönet'i seçin. Tercihler Aaõdaki ayarlara erimek için Dier > Ayarlar > Tercihler'i seçin: Oynatma denetimleri Oynatmak veya durdurmak için Çal/durdur dümesine veya ABC tuuna basõn. Önceki 55 Video oynatõcõ W950i This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use. Göster modu Proxy sekmesi Video kliplerin varsayõlan olarak yatay veya dikey görünümden hangisinde açõlacaõnõ seçin. Video boyutu Operatör ve BT departmanõnõzõn manuel yapõlandõrma kullanmanõz gerektiine ilikin bir talimatõ yoksa, Internet ayarlarõnõ kullanõn. · · · deitirilmeden veya kareleri kesilmeden ekranda olabildiince fazla yer kaplar. Tüm ekran ­ video ekranõn tamamõnõ kaplar. Gerekirse, en boy oranõnõ korumak için video kareleri kesilir. Orijinal ­ video kendi boyutunda oynatõlõr. Otomatik sõdõr ­ video en boy oranõ Online medya Online medya'da kaydetmi olduunuz akõlõ Yineleme Oynayan klibin veya gereçli klasördeki tüm kliplerin yinelenmesi seçebilir ya da yinelemeyi kapatabilirsiniz. medya linkleri bulunur. Operatörünüz tarafõndan önceden yüklenmi medya linkleri de bulunabilir. [. . . ] © Print only for private use. kapsamõnda elinde bulundurduu tüketici haklarõnõ etkilemez. *AVRUPA BRL (AB) Ürün'ü bir AB ülkesinde satõn aldõysanõz, yetkili bir Sony Ericsson daõtõcõsõ tarafõndan benzer bir Ürün'ün satõldõõ bir AB ülkesindeki garanti süresi içinde, yukarõda ortaya konan koullarla Ürün'ün servisini yaptõrabilirsiniz. Ürün'ün bulunduunuz AB ülkesinde satõlõp satõlmadõõnõ örenmek için yerel Sony Ericsson Çarõ Merkezi'ni arayõn. Örnein Ürün'ün dier AB ülkelerinde satõlan edeer modellerden farklõ bir dahili veya hariciye sahip olabilecei için, ilk alõmõn yapõldõõ ülke dõõndaki yerlerde belirli servislerin mümkün olmayabileceine dikkat edin. [. . . ]

PHILIPS 160E1SB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 160E1SB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag