Kullanım kılavuzu PHILIPS 16340-47-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 16340-47-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 16340-47-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 16340-47-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 16340-47-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2700 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 16340-47-16 QUICK START GUIDE (1155 ko)
   PHILIPS 16340-47-16 QUICK START GUIDE (1155 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 16340-47-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ýsteðe baðlý harici bir GPS anteni için konektör kapaðý 3. Stereo ses çýkýþý konektör kapaðý 4. Adaptörlü bellek kartý 10. Bellek kartý yuvasý 11. Ana açma/kapatma düðmesi 12. Mini USB portu/þarj konektörü 13. Sýfýrlama tuþu Ýlk kullaným 1. Cihazý açmak için, ana açma/kapatma düðmesini saða kaydýrýn. [. . . ] Dolaþým cihazýna telefonunuzdaki kiþileri yüklemeniz istendiðinde, telefonunuza kaydedilmiþ olan kiþileri dolaþým cihazý ile kullanmak istiyorsanýz Evet'e dokunun. 4 Cihazý araca monte etme 2 3 5 6 1 4 Verilen vidayý (1) kullanarak mobil cihaz tutucusunu montaj cihazýna takýn ve koruma plakasýný yerine kilitleyin. Montaj cihazýný ön cama tutturmak için kilitleme kolunu vakuma doðru dikkatle itin (2). Dolaþým cihazýný mobil cihaz tutucusuna takýn (3) ve tutucunun iki kolu cihazý yerine kilitleyene kadar cihazý geriye doðru bastýrýn (4). (Cihazý çýkartmak için kollarý itin. ) Yatay veya dikey konumu ayarlamak için (5) ve (6) vidalarýný kullanýn. Dahili pili þarj etmek için, cihazla birlikte verilen þarj cihazýný dolaþým cihazý üzerindeki mini USB portuna baðlayýn ve þarj cihazýnýn fiþini aracýnýzýn 12 Voltluk çakmak soketine takýn. Cihazla birlikte TMC (trafik mesaj kanalý) servisini kullanmak istiyorsanýz, þarj cihazý TMC anteni içerdiðinden þarj cihazýný dolaþým cihazýna takýlý tutun. Temel iþlemler Dokunmatik ekran Cihazýn özelliklerinin çoðunu kullanmak için ekrana parmaðýnýzla dokunun. Önemli: Dokunmatik ekranýn çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman tükenmez veya kurþun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayýn. 5 Harita ekranýndan uygulamalarý açma Cihazý açtýðýnýzda harita ekraný görüntülenir. Bu ekran, Gezgin uygulamasýnýn harita görünümünü gösterir. Ýlgilendiðiniz bir noktaya gitmek için menü tuþuna basýn ve Gezgin > Gidilecek yer > Ýlgi Noktasý Arama'ya dokunun. Aramanýn baþlangýç noktasý (genellikle geçerli konumuzdur) ekranýn üst kýsmýnda görünür. Baþlangýç noktasýný deðiþtirmek için Neresi?öðesine dokunun, sonra Adres'e dokunup adresi girin, Sýk Kullanýlanlar'a dokunup daha önce kaydedilmiþ adreslerden birini seçin veya GPS konumu'na dokunup geçerli konumunuzu baþlangýç noktasý olarak ayarlayýn. Ýlgilendiðiniz nokta için kategoriye ve alt kategoriye dokunun. Veya simgesine dokunup ilgilendiðiniz noktanýn adýný girin, ardýndan simgesine dokunun. Bulunan ilgi noktalarýnýn listesi görüntülenir. Liste, baþlangýç noktasýna olan mesafeye göre sýralanýr. Ýstediðiniz ilgi noktasýna ve kullanmak istediðiniz seçeneðe dokunun. Rota planlama GPS baðlantýsý olmadan da rotanýzý önceden planlayabilirsiniz. Bir rota planlamak için menü tuþuna basýn, Gezgin > Gidilecek yer'e dokunun. Gidilecek yeri nasýl seçtiyseniz rotanýn baþlangýç noktasýný da ayný þekilde seçin ve onu rotaya ekleyin (Ýle). [. . . ] Rehberin sýralamasýný deðiþtirmek veya baðlý durumdaki cep telefonundan kartvizit indirmek için menü tuþuna basýn ve Telefon > Ayarlar > Kartvizitleri sýralama veya Rehberi indirme'ye dokunun. 9 Diðer arama yöntemleri Bir arama yapmak için baþka arama yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Menü tuþuna basýn Telefon'a dokunun ve þu yöntemlerden biri ile devam edin: · Telefon numarasýný girmek için Tuþ takýmý'na dokunun ve numarayý girin. · En son aranan numarayý aramak için Tuþ takýmý > Yeniden ara'ya dokunun. [. . . ]

PHILIPS 16340-47-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 16340-47-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag