Kullanım kılavuzu PHILIPS 16379-47-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 16379-47-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 16379-47-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 16379-47-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 16379-47-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2700 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 16379-47-16 QUICK START GUIDE (1069 ko)
   PHILIPS 16379-47-16 QUICK START GUIDE (1069 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 16379-47-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 5 Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Satýþ paketindeki kart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aksesuar kullanýmý ile ilgili birkaç pratik kural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 15 Giriþ Kablosuz Araç Kiti 16379-47-16, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona kablosuz olarak baðlanabilir. Kablosuz Araç Kitinin ana bölümleri, ahizesiz kullaným birimi (HF-1W) ve uzaktan kumanda düðmesidir (CU-2). Kablosuz Araç Kiti'ni kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda ek bilgiler bulunmaktadýr. Bu Kablosuz Araç Kiti 16379-47-16 kullaným kýlavuzunu, telefonunuzun önemli güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan kullaným kýlavuzunun yerine kullanmayýn. Bu kullaným kýlavuzu, esas olarak CU-2 uzaktan kumanda düðmesinin kullanýlmasýný açýklamaktadýr. Kablosuz Araç Kiti'nin diðer bölümleri hakkýnda bilgi için birlikte verilen montaj kýlavuzuna baþvurun. s Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi Bluetooth cihazlarý radyo dalgalarý üzerinden iletiþim kurduklarýndan, Bluetooth telefonunuzun ve Kablosuz Araç Kitinizin birbirlerini görecek konumda olmalarý gerekmez. Örneðin, telefonunuzu Kablosuz Araç Kiti'ne baðlýyken çantanýzda bulundurabilirsiniz. Baðlantýnýn duvar veya diðer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafýndan etkileþime maruz kalma olasýlýðý bulunmakla birlikte, iki cihazýn arasýndaki mesafenin 10 metreyi aþmamasý yeterlidir. Kablosuz Araç Kiti, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen Nokia telefonlarý için özel olarak tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte araç kiti, ahizesiz kullaným profilini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazlarýyla kullanýlabilir. Araç kitini telefonunuzla eþleþtirmek ve iki cihaz arasýnda baðlantý kurulmasýný saðlamak için þifreyi girin. Þifre, Kablosuz Araç Kiti'nin satýþ paketinde bulunan kartta belirtilmiþtir. Þifreyi girdikten sonra, araç kiti daha önce baþka bir telefonla eþleþtirilmediyse, telefonunuz araç kitini kullanan "varsayýlan telefon" olur. Ayrýca bkz: Araç kitini birkaç telefonla kullanma, sayfa 13. Uzaktan kumanda düðmesinin gösterge ýþýðý yanar ve araç kiti, telefonunuzla eþleþtirilmiþ durumdaki Bluetooth cihazlarýnýn görüldüðü telefon menüsünde görüntülenir. Araç kitini ve uzaktan kumanda düðmesini kullanmaya baþlayýn (bkz: sayfa 10). 2. Uzaktan kumanda düðmesini kullanma Araç kitini kullanmadan önce aþaðýdakilerden emin olun: · Aracýnýzýn kontaðý açýk. · Araç kiti telefonunuzla eþleþtirildi ve iki cihaz arasýnda baðlantý kuruldu. Araç kitini eþleþtirme hakkýnda bilgi için, bkz: Araç kitini ilk kez kullanýrken, sayfa 8. Araç kitiyle baðlantý kurma hakkýnda bilgi için aþaðýdaki Eþleþtirilmiþ araç kitini telefonunuza baðlama bölümüne bakýn. · Telefonunuzla araç kiti arasýndaki mesafe 10 metreyi aþmýyor ve ahizesiz kullaným birimi ile telefon arasýnda duvar veya diðer elektronik cihazlar gibi bir engel yok. Araç kitini birkaç telefonla kullanma hakkýnda bilgi için, bkz: sayfa 13. s Eþleþtirilmiþ araç kitini telefonunuza baðlama Araç kitini telefonunuza baðlamak için aracýnýzýn kontaðýný açýn veya baðlantýyý telefonun Bluetooth menüsünden kurun. [. . . ] eþleþtirme yuvasý her zaman kullanýlabilir olduðu için araç kitinin eþleþme bilgileri listesi dolmaz. eþleþtirme yuvasý tüm eþleþmeleri sýfýrlamadan yeniden kullanýlabilir. bir kullanýcý telefonu eþleþtirmeyi denerse, 8. eþleþtirme yuvasý bilgileri otomatik olarak silinir ve bu bilgilerin yerine 9. [. . . ]

PHILIPS 16379-47-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 16379-47-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag