Kullanım kılavuzu PHILIPS 16380-47-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 16380-47-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 16380-47-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 16380-47-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 16380-47-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2700 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 16380-47-16 QUICK START GUIDE (963 ko)
   PHILIPS 16380-47-16 QUICK START GUIDE (963 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 16380-47-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu tür deiiklikler, kõlavuzun yeni baskõlarõnda hayata geçirilecektir. © Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003 Baskõ numarasõ: 3-255-628-33(1) Lütfen dikkat: Bu kõlavuzda bahsedilen servislerin bazõlarõ, tüm ebekeler tarafõndan desteklenmeyebilir. Bu durum ayrõca GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ için de geçerlidir (örnein, 112). Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen güvenli ve etkin kullanõm ana hatlarõ (% 116 Güvenli ve Etkin Kullanõm) ve Sõnõrlõ garanti (% 120 Sõnõrlõ Garanti) bölümlerini okuyun. T9TM metin girii (akõllõ klavye), Tegic Communications Inc. [. . . ] Toplam/yapõlan çarõlarõ sõfõrlamak için Sayaçlarõ sõfõrla ve Toplam süre/Giden süresi seçeneini seçin. Çarõ sõrasõnda her dakika bir bip sesi duymak için Dakika uyarõcõ ilevini açõk konuma getirin. Son çarõnõzõn ve toplam çarõlarõnõzõn ücretini, kalan kredinizi ve sõnõrlõ kredinizi kontrol edin. Kredi ve tarife ayarlama } Çarõlar } Zaman ve ücret } Çarõ ücretleri } Kredi ayarla Çarõ sayaçlarõ Çarõ ücretleri Zaman ve ücret } Çarõlar } Zaman ve ücret Telefonda görüme sürenizi ve gerçekleen çarõ/veri aktarõmlarõnõn ücretini izlemenizi veya denetlemenizi salar. Çarõ/GPRS ücretleri bir güvenlik önlemi olarak kullanõlabilir, örnein telefonunuzu bakasõna ödünç verdiinizde, seçenekleri ayarlamak veya deitirmek için PIN2 kodunuzu güvenlik kodu olarak kullanmanõz gerekir. ve telefonunuzun daha fazla çarõ yapõlmasõna izin vermeyecei bir birim belirtin. stendiinde PIN2 kodunuzu girin ve harcama limitini belirleyin % 111 PIN2. ve para birimini ve çarõ ücretini hesaplamada kullanõlacak birim fiyatõ ayarlayõn. stendiinde PIN2 kodunuzu girin % 111 PIN2. } Çarõlar } Zaman ve ücret } Çarõ ücretleri } Tarifeyi ayarla This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. 63 Çarõlar Para birimini ve birim fiyatõnõ girin (ondalõk basamak girmek için tuuna basõn). Tekrar telefon görümeleri yapabilmek için, Kredi sayacõnõ sõfõrlayõn veya krediyi Limitsiz olarak belirleyin. Kartlarõmõ Kullanma 1 2 3 } Çarõlar } Zaman ve ücret } Arama kartlarõ } Kartlarõm Telefon kilit kodunuzu girin, Tamam tuuna basõn. } Kart ayarlarõnõ girmek için Yeni kart Arama kartlarõ Bir çarõnõn ücretini (sadece sesli çarõ) bir kredi kartõna veya arama kartõ hesabõna yönlendirmek için, arama kartõ servisini kullanabilirsiniz. Bunlara ilikilendirilen numaralar ve kodlar, telefon kilit kodu ile korunur. Numaralar ve kodlar ebeke operatörünüz/servis salayõcõnõz tarafõndan salanõr. Arama kartlarõ seçeneini etkinletirmek için, ilk olarak bu seçenei açõk konuma getirmelisiniz % 64 Arama kartlarõ kullanma. ardõndan ilk olarak hangisini göndermek istediinizi seçin (aramak istediiniz numara mõ, onay kodu mu?). Resmi çekmek için, kamera dümesine tekrar basõn. Günee karõ resim çekmeyin, bu gözünüze zarar verebilir, ürününüze zarar verebilir veya resimlerin renklerinde bozukluk yaratabilir. This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use. 67 Kamera Kendi resminizi çekmeniz de mümkündür. Kamerayõ aktif hale getirmek için, telefonun yan tarafõndaki kamera dümesine basõn. Resmi çekmek için, kamera dümesine tekrar basõn. Kendi resminizi çekme Resmi çektiinizde, Resimlerim % 69 Resimlerim içine kaydetmek için, tuuna basõn. Eer ekranda Bellek dolu mesajõ belirirse, telefon belleinden bazõ öeleri silmeden, baka resim kaydedemezsiniz. Resim gönderme Resimleri kaydetme ve silme 1 2 3 } Kamera Resmi çekin. % 47 Resimli Mesaj (MMS). } Gönder ve resimli mesajõnõzõ oluturun Birbirini takip eden resimleri hõzlõca çekmek için . Resmin parlaklõõnõ ayarlamak için, tuuna basarak yakõnlatõrõn ve tekrar basarak uzaklatõrõn. © Print only for private use. Resimler & sesler Resimler & sesler Sesleri ve resimleri Seçme, Oluturma, Kaydetme. Resimler & sesler menüsü birçok Resim ve Ses 4 } Resmi Resimlerim içine kaydetmek için Resmi kaydet seçeneini seçmek için, tekrar Seçim. ilevine erimenizi salar. Kamerayla çekilen resimleri düzenlemek için, resim boyutu olarak 120 x 160'õ seçmelisiniz. Resimlerim Tüm resimler ve animasyonlar Resimlerim içine kaydedilir. Resimleri ekleyebilir, onlarõ düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Kaydedilebilecek resimlerin sayõsõ, resimlerin boyutlarõna balõdõr. [. . . ] 5 Bu garanti, Ürüne Sony Ericsson yetkilisi olmayan bir kii tarafõndan yapõlan, yükleme, modifikasyon, tamir veya Ürünün Sony Ericsson yetkilisi olmayan bir kii tarafõndan açõlmasõ halinde ortaya çõkabilecek Ürün hasarlarõnõ kapsamamaktadõr. 6 Bu garanti, bu Ürün ile birlikte kullanõlmak üzere üretilmi olan Ericsson veya Sony Ericsson markasõ taõyan orijinal aksesuarlarõn veya dier malzemelerin dõõndaki aksesuarlarõn veya malzemelerin kullanõmõndan kaynaklanan Ürün hasarlarõnõ kapsamamaktadõr. KOULLAR 1 Garanti, bayi tarafõndan orijinal alõcõya, bu ürün için, verilmi olan ve satõn alma tarihi ile seri numarasõnõ* belirten, orijinal satõn alma belgesinin, tamir edilecek veya deitirilecek Ürün ile birlikte sunulmasõ halinde geçerlidir. Sony Ericsson, Ürün bayiden satõn alõndõktan sonra garanti belgesindeki bu bilgiler silinmi veya deitirilmi ise, garanti kapsamõnda servis vermeyi kabul etmeme hakkõnõ saklõ tutar. 2 Eer, Sony Ericsson Ürünü onarõr veya yenisi ile deitirirse, onarõlan veya yenisiyle deitirilen ürün, hangi sürenin daha uzun olduuna balõ olarak, orijinal garanti süresinin geri kalan kõsmõ veya onarõm tarihinden balayarak doksan (90) gün boyunca garanti kapsamõna alõnacaktõr. [. . . ]

PHILIPS 16380-47-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 16380-47-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag